Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, optimerad materialåtgång, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Redan i byggskedet reducerar vårt träbyggsystem utsläppen avsevärt i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Inräknat träets inbindning av koldioxid över tid, nås sammantaget en ännu lägre procentsats för koldioxidutsläpp*.

 • En grön skolmiljö i Sigtuna

  Här har en skola och en förskola byggts utifrån kriterierna för Svanenmärkning. Detta är två utav 14 miljömärkta projekt levererade av Moelven Byggmodul AB under de två senaste åren.

  Om projektet
 • Foto: Andreas Hylthén

  Estetiska materialval och fokus på miljön

  Arkitektritad, svanenmärkt skola om 4800 m² på endast åtta månader

  Om projektet
 • Bra utbildningsmiljöer genom att tänka rätt från början

  Den svanenmärkta förskolan Boängen banar väg för flera miljömärkta byggnader.

  Om projektet

Miljöcertifiering underlättar grön finansiering

För att få finansiering av nya byggprojekt har hållbarhet blivit en allt viktigare bedömningspunkt. Att bygga hållbart, både för människa och ur miljö- och klimatperspektiv medför en lägre kreditrisk för långivaren.

Som byggherre kan du välja att miljöcertifera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkning.

Man kan nog konstatera att miljöcertifiering kommer vara helt avgörande för att få finansiering överhuvudtaget framöver

Ola Klinterhäll på Turako AB

Oberoende part verifierar miljöpåverkan

Miljöcertifiering innebär att tredje part verifierar miljöpåverkan. Moelven har erfarenhet av att arbeta både med Miljöbyggnad silver, guld och har en egen licens för Svanenmärkning.

Vid miljömärkning av projektet säkerställs även att minst 70% av träråvaran kommer från FSC eller PEFC-certifierad skog som brukas på ett hållbart sätt, såsom skonsam avverkning för skydd av mångfalden, återplantering och bevarande av viss andel fröträd och gammelskog.

Att vi som byggentreprenör har en Svanen-licens betyder bland annat att vi har en etablerad struktur för dokumentation av innegående produkter, vi har en process för att beräkna och följa de lägre nivåer på tex. energi- och vattenförbrukning och ljudnivåer som en Svanen-märkning kräver.

För att få märkniningen "svanen" behöver slutresultatet möta högt ställda krav. Det ska vara:   

  Checkbox Moelven.png  Bra inomhusmaterial

  Checkbox Moelven.png  Giftfria byggmaterial

  Checkbox Moelven.png  Miljövänligt

  Checkbox Moelven.png  Ljudisolerat

Byggnader som kan Svanenmärkas är bl.a. flerbostadshus, förskolor, skolor och äldreboenden som klassas som bostäder.

Många av våra byggprojekt uppförs även utifrån kriterierna i Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem. Ett system som värderar byggnaden utifrån sexton olika områden, allt från ingående material till energieffektivitet, solskydd, ventilation och innemiljö. Uppgifterna granskas av en oberoende tredje part och certifieringen sker enligt en tregradig skala, Guld-, Silver- eller Bronsnivå.

 

Därför behöver mer byggas i trä

Checkbox Moelven.png   En stomme i trä kan minska klimatpåverkan med 45 procent.
Checkbox Moelven.png   Träbyggnadsindustrin har i dag i genomsnitt 3,3 månaders kortare byggtid än traditionellt byggnade (tid är också utsläpp). 
Checkbox Moelven.png   Om hälften av Sveriges flerbostadshus år 2025 byggs i trä kan klimatpåverkan i byggskedet minska med cirka 40 procent per år.
Checkbox Moelven.png   Trä är ett lokalt material men också enkelt att prefabricera stora element av. Det minskar både transporter och byggtrafik.

Ovanstående punkter är hämtade från Svenskt trä.

Materialoptimering och kvalitet

Det är en balansgång att gå för den som ska bygga, så man göra det med gagn och inte kostnad av vår natur och oss människor som lever och nyttjar den. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en högkvalitativ förnyelsebar råvara som brukas och förädlas på ett sätt som värnar både om närmiljön, klimatet och människorna som arbetar med oss och ska vistas i och runt av våra produkter.

Tack vare noggrann projektering innan produktionen går igång, kan vi säkerställa att vi har rätt material tillgängligt, och att vi inte använder mer resurser än nödvändigt, samtidig som vi fokuserar på materialåtervinning av överblivet material. Läs mer om vår effektiva produktionsprocess

Med rätt mängd material på rätt plats, skapar vi en byggnad som kan står i minst hundra år

Sofia Eriksson Kvalitet & miljösamordnare hos Moelven Byggmodul AB

Återbruk för klimatets och ekonomins skull

Våra moduler är som standard byggda för att stå permanent för lång tid framöver. Men i vissa fall väljer man, av olika anledningar ändå att flytta dem. Eftersom varje modul är självbärande i sig passar de ypperligt för detta. Ett exempel på detta är fjällstugorna på Vintergatan i Sälen. De byggdes först till OS i Lillehammer 1994, flyttades när spelen var slut till Heden i Göteborg för VM i friidrott 1995 att sedan placeras permanent där de nu står, i Lindvallen.

En del av våra beställare har dessutom som affärsidé att upprätta tillfälliga byggnader, det kan vara evakueringar för tillexempel skolor, bostäder eller som i exemplet nedan vårdlokalker under tiden som sjukhuset i Karlstad byggs om. Dessa s.k. hyrmoduler byggs med en förstärkt konstruktion, särskilt anpassade för att lyftas och flyttas ett flertal gånger. En produkt i tiden vad gäller klimatavtryck.

*Källhänvisning:

Malmqvist, T, Erlandsson, M, Francart, N, Kellner, J. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – LCA av fem byggsystem. IVL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier.

Adolfsson, I., Lindbäck E., Pantze, A. (2021) Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä, Tyréns rapport 308313.