Vill du skapa goda rum?

Våra produkter skapar goda rum för våra kunder och tillsammans skapar vi goda rum för våra medarbetare.
Moelvens verksamheter är geografiskt utspridda men den digitala plattformen Workplace underlättar samarbete tvärs över landsgränser, divisioner och marknader. På Workplace kan du ha tät dialog med dina kollegor i alla Moelvendivisioner.

I snitt utlyser Moelven tre tjänster varje vecka. Vi har stor bredd både vad gäller arbetsuppgifter och geografisk spridning, så det finns många spännade möjligheter. Håll koll på våra lediga tjänster!

Vår vision är att vi ska vara det naturliga valet för människor som skall bygga och bo skandinavisk

Vill du jobba med hållbara produkter?

Många yrken och produkter riskerar att försvinna inom de närmaste 20 åren till följd av digitalisering och samhällsutveckling. Vi i Moelven är övertygade om att vi kommer att ha behov av bra hus och goda rum även i framtiden och ser på klimatsmart byggande i trä som en växande marknad med stor utvecklingspotential.

Hållbart värdekedjan

FAQ om att jobba i Moelven

Om du undrar över något i din vardag så har du många kompetenta medarbetare som finns bara några knapptryck bort. Så fort du har fått din Moelvenidentitet kan du koppla upp dig på alla våra samarbetssystem. Workplace är vårt företagsinterna sociala medium och vi ansvarar själva för att fylla det med innehåll. Alla medarbetare som vill kan delta i många olika tematiska Workplacegrupper. Det kan handla om allt från dela kunskap kring maskiner och utrustning eller den senaste digitaliseringstekniken till aktiviteter som företagets sportklubb arrangerar eller kanske att få senaste uppdateringen om Rädda Barnens projekt som Moelven sponsrar. Och skulle en grupp saknas så skapar du den själv, precis som på din privata facebook. 

Du kan delta i de kompetensforum som Moelven har startat för att lyfta upp och sprida kunskap mellan medarbetare som är geografiskt utspridda i sitt dagliga arbete. Exempel på etablerade forum är Drift och teknik, Sågforum, Utbytesforum, Justerforum och Torkforum. Modellen med tematiska forum bidrar både till utveckling av den egna kompetensen och av verksamheterna, så det passar bra i Moelven och det är mycket möjligt att vi kommer bilda fler forum framöver. Vi har ett etablerat internt kursutbud och dessutom finns det möjlighet att delta på externa kurser. Det är bara att stämma av med näramste chef så ni är eniga kring hur du ska vidareutveckla din kompetens.    

Som en del av en arbetsstyrka om ca 3550 medarbetare är du en viktig byggsten i Moelven. Organisationsstrukturen är distribuerad och enheterna är självständiga aktiebolag med egna styrelser, ledningsgrupper, organisationsstrukturer och ansvar. Stödfunktionerna är till största delen organiserade i moderbolaget och kan nyttjas av alla bolag i koncernen. Denna form av styrning ger stor lokal frihet. Moelven skapar både värde och arbetsplatser i de lokala sammanhang vi befinner oss i.

Vi sätter människorna i fokus. Att du kommer hel hem från jobbet har högsta prioritet ända från styrelse och koncernledning till produktionslokalerna. Moelven ska vara en trygg och attraktiv arbetsplats. Vi jobbar speciellt aktivt med säkerhet och har temat överst på agendan i alla möten där det är relevant. Säkerhetskommittén som består av representanter från koncernledning och arbetstagarorganisationerna har möten kvartalsvis och alla enheter genomgår säkerhetsrevisioner regelbundet. Som medarbetare har du en viktig funktion i HMS-arbetet. Du informerar enkelt via HMS-systemet om du ser något som kan skapa en farlig situation. 

Du kan vara med på en spännande digital utveckling, vi är redan på god väg. Digitaliseringen har en central plats i Moelvens strategi. Genom projektet «Det digitala sågverket» har Moelven startat resan mot att digitalisera våra industriella processer. Med sensorer installerade på många platser i en produktionslinje är det möjligt att övervaka allt från enstaka timmerstockar till vartenda slutprodukt och dessutom status på produktionsutrustning och materialströmmar. Förr skapades värdet genom att se och känna på trävarans kvalitet, nu gäller det att finjustera de automatiserade produktionssystemen för att få optimalt utbyte av varje timmerstock med så få insatsfaktorer (som till exempel energiförbrukning) som möjligt. Träbranschen har gått från hantverk till en modern processindustri och Moelven anses nu ligga i framkant när det kommer till digitalisering av industriella produktionsprocesser. Även våra verksamheter inom byggsystem går mot mer industrialiserade processer vilket gör det möjligt att producera konkurrenskraftigt här i Skandinavien trotts att vi har några av de högsta kostnadsnivåerna i världen. 

Till följd av den snabba utvecklingen av automatisering och digitalisering så behöver vi speciellt dig med kompetens inom automation, makatronik, produktionsoptimering, prduktionsutveckling, maskinteknik, energiteknik, verksamhetsmodellering, systemvetenskap m.m. vi behöver kollegor med både akademisk- och praktisk kompetens.

HMS-hjältar i Moelven