Industriellt byggande innebär ett snabbare men ändå mer kontrollerat sätt att bygga på gentemot traditionell platsbyggnation - byggnadsformen ger dig möjlighet att spara både tid och pengar.

 • Hög färdigställningsgrad

  Millimeteranpassade moduler med bad och kök färdigmonterat

 • Effektiv produktion

  Trämodulerna tillverkas och kvalitetssäkras på högteknologiska produktionslinor

 • Väderskyddad redan i fabrik

  Tillverkats i skyddad miljö på fabrik utan risk för fuktskador

 • Effektivisering av arbetsmoment

  Bra arbetsmiljö och effektivisering av arbetsmoment

 • Som att bygga med Lego

  Lyfts på plats med millimeteranpassning

På våra fabriker tillverkas trämodulerna väderskyddat och kvalitetssäkrat på moderniserade produktionslinor där vissa moment är robotiserade för hög effektivitet och precision, medan andra moment utförs handverksmässigt av välutbildad personal, såsom målning och kakelsättning. Som en bonus erbjuds vår personalen en bättre arbetsmiljö i och med fabrikstillverkningen: varmt, ljust och i ren, trädoftande luft! 

Följ med in i fabriken

Montage på byggplats

När modulerna är klara på fabrik transporteras de ut till byggplats och lyfts på plats under några veckors tid. Efter det återstår ihopkoppling av installationer och färdigställande av tak och fasad.

Att bygga i trä underlättar grön finansiering

För att få finansiering av nya byggprojekt har hållbarhet blivit en allt viktigare bedömningspunkt. Miljöcertifiering innebär att tredje part verifierar miljöpåverkan. Moelven har lång erfarenhet av både Miljöbyggnad och Svanenmärkning.

Läs mer om miljöcertifieringar här
 • 76 lägenheter producerade och färdigmonterade på fem månader

  Inte bara är Cederhusen i Haninge byggt med industriella moduler i trä, projektet har även tilldelats arkitekturpris.

  Om projektet
 • Foto: Andreas Hylthén

  Kostnadseffektiva smålägenheter

  För förstagångsköparna på bostadsmarknaden har dessa 177 st yteffektiva bostäder byggts i det framväxande området Hägerneholm norr om Stockholm.

  Läs mer om projektet

Helhetsgrepp

Den breda kompetensen inom bolaget gör att vi kan ta på oss helhetsansvaret för entreprenaden, det vill säga öven projektering inför tillverkningsprocessen i fabrik, montage på byggplats och i de fall beställarens önskar även mark- och grundarbeten.

I samband med ett avtal så tar vi sen fram alla de handlingar som i dag krävs för att tillmötesgå myndigheternas krav på dokument för brandskydd, energi, tillgänglighet, ljud m.m. Detta är dokument som behövs för t.ex. det tekniska samråd som hålls med kommunen i varje bygglovsärende.

Samma brandkrav oberoende val av byggsystem

Moelven har lång erfarenhet av att uppföra flervånings- och flerbostadshus med trästomme, och har därför även lång erfarenhet av att uppfylla de myndighetskrav som ställs, dels i EKS beträffande bärförmåga vid brand, och dels i BBR, beträffande övriga brandkrav såsom t ex avskiljande förmåga. Ur ett myndighetsperspektiv görs ingen skillnad i kravnivå beroende på val av stommaterial, utan de krav som ställs är oberoende av om man bygger i t ex trä eller betong.

Byggnaden är dimensionerad för att ha en avskiljande och bärande förmåga under ett visst antal minuter av ett brandförlopp. Vår trästomme hanterar brand enligt de tidskrav som finns för de olika höga byggnaderna, med hjälp av tex brandimpregnering (fasader) och inklädnad i brandhärdiga material. De byggnadsdelar vi valt att använda i vårt byggsystem är i de flesta fall valda utifrån vedertagna, och verifierade, byggmetoder, men i de fall sådana inte funnits att tillgå har vi utfört egna brandprovningar hos verifierande provningsorgan såsom t ex Rise i Borås. I projekteringsarbetet tar vi fram brandbeskrivningar och skisser, via samarbete med brandkonsult. Dessa implementeras i våra projekterade underlag och följs upp genom egenkontrollplaner för alla led under genomförandefasen.

Tack vare att merparten av tillverkningen sker inomhus så blir problemen med fuktskador i samband med byggandet minimerat. Moelven har också ett väl beprövat kvalitetssystem för att undvika fuktproblem i samband med montage av moduler på byggplatsen.

Utifrån erhållen bullerutredning för den specifika byggplatsen gör vi på Moelven Byggmodul en utredning av vilka ingående byggmaterial i konstruktion och fönster som krävs för att uppfylla myndighetskraven för ljudnivåer inomhus. I de fall där byggherren så önskar hjälper vi även till att uppfylla högre ljudkrav, för att till exempel nå nivåer för Svanenmärkning.