Moelvenkoncernen omfattar totalt 34 produktionsbolag fördelade på 40 produktionsplatser i Norge och Sverige. Vi har dessutom försäljningsverksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Kina. Vi har 3300 anställda som varje dag arbetar för att ge dig hållbara produkter och tjänster.

Koncernen har valt en decentraliserad organisationsstruktur för att säkerställa att beslut fattas av chefer med närhet till sina marknader och inblick i lokala frågor och behov. Varje företag är juridiskt ansvarigt för verksamhetens drift och det egna resultatet.

Koncernen har upprättat övergripande riktlinjer på områden som är viktiga för att värna kommersiella intressen, externa krav och koncernens samhällsansvar. Företagen följs upp genom koncernens internrapportering, internrevision, rutiner för riskstyrning samt intern ledningsstruktur.

Moelven styrs i enlighet med NUES (norsk kommitté för ägarstyrning och bolagsledning) rekommendationer.

Moelvens ägarstruktur:

Glommen Mjøsen Skog SA 78,84 procent
Viken Skog SA 20,80 procent
Allskog SA  0,08 prosent

Resterande 0,28 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.

 

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet