Moelvenkoncernen omfattar totalt 34 produktionsbolag fördelade på 42 produktionsplatser i Norge och Sverige. Vi har dessutom försäljningsverksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Kina, Polen, Japan och Korea. Vi har 3350 anställda som varje dag arbetar för att ge dig goda rum.

Koncernen har valt en decentraliserad organisationsstruktur för att säkerställa att beslut fattas av chefer med närhet till sina marknader och inblick i lokala frågor och behov. Varje företag är juridiskt ansvarigt för verksamhetens drift och det egna resultatet.

Koncernen har upprättat övergripande riktlinjer på områden som är viktiga för att värna kommersiella intressen, externa krav och koncernens samhällsansvar. Företagen följs upp genom koncernens internrapportering, internrevision, rutiner för riskstyrning samt intern ledningsstruktur.

Moelven styrs i enlighet med NUES (norsk kommitté för ägarstyrning och bolagsledning) rekommendationer.

Moelvens ägarstruktur:

Glommen Mjøsen Skog SA 78,84 procent
Viken Skog SA 20,80 procent
Allskog SA  0,08 prosent

Resterande 0,28 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.