Vi har 36 produktionsbolag fördelade på 45 produktionsplatser i Norge och Sverige. Vi har dessutom försäljningsverksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen. Vi har 3500 anställda som varje dag arbetar för att ge dig goda rum.

Koncernen har valt en decentraliserad organisationsstruktur för att säkerställa att beslut fattas av chefer med närhet till sina marknader och inblick i lokala frågor och behov. Varje företag är juridiskt ansvarigt för verksamhetens drift och det egna resultatet.

Koncernen har upprättat övergripande riktlinjer på områden som är viktiga för att värna kommersiella intressen, externa krav och koncernens samhällsansvar. Företagen följs upp genom koncernens internrapportering, internrevision, rutiner för riskstyrning samt intern ledningsstruktur.

Moelven styrs i enlighet med  NUES (norsk kommitté för ägarstyrning och bolagsledning) rekommendationer.

Moelvens eierstruktur ser i dag slik ut:

Glommen Mjøsen Skog SA 78,84 procent
Viken Skog SA 20,80 procent
AT Skog SA 7,29 procent
Allskog SA 0,08 procent

 

Resterande 0,28 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.