Moelven Byggmodul AB har lång erfarenhet av rationellt byggande av allt från bostäder till samhällsfastigheter och våra medarbetare har en samlad kompetens inom alla områden som krävs för att hjälpa våra uppdragsgivare under hela processen fram till en färdig kvalitativ produkt.

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Lång erfarenhet av hållbart byggande i trä

Tillsammans med oss på Moelven Byggmodul AB kan du som byggherre få hjälp att uppföra ett miljömässigt och socialt hållbart byggprojekt. 

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, optimerad materialåtgång, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Redan i byggskedet reducerar vårt träbyggsystem utsläppen avsevärt i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Inräknat träets inbindning av koldioxid över tid, nås sammantaget en ännu lägre procentsats för koldioxidutsläpp.

Källhänvisning:

Malmqvist, T, Erlandsson, M, Francart, N, Kellner, J. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – LCA av fem byggsystem. IVL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier.

Adolfsson, I., Lindbäck E., Pantze, A. (2021) Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä, Tyréns rapport 308313.

Miljöcertifieringar

Som byggherre kan du välja att miljöcertifera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkning.

Vid miljömärkning av projektet säkerställs även att minst 70% av träråvaran kommer från FSC eller PEFC-certifierad skog som brukas på ett hållbart sätt, såsom skonsam avverkning för skydd av mångfalden, återplantering och bevarande av viss andel fröträd och gammelskog.

För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi på Moelven Byggmodul AB våra kunder Svanen-märkta byggnader. Byggnader som kan Svanenmärkas är bl.a. flerbostadshus, förskolor, skolor och äldreboenden som klassas som bostäder.

Att vi som byggentreprenör har en Svanen-licens betyder att vi har en etablerad struktur för dokumentation av innegående produkter, det vill säga att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter. Det innebär också att vi har en process för att beräkna och följa de lägre nivåer på tex. energi- och vattenförbrukning och ljudnivåer som en Svanen-märkning kräver.

Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du bygger en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt.

Många av våra byggprojekt uppförs även utifrån kriterierna i Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem. Ett system som värderar byggnaden utifrån sexton olika områden, allt från ingående material till energieffektivitet och innemiljö. Uppgifterna granskas av en oberoende tredje part och certifieringen sker enligt en tregradig skala, Guld-, Silver- eller Bronsnivå.

De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på den som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Kompetens inom många områden

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt. Utifrån enkla specifikationer eller skisser från dig som kund så jobbar vi fram ritningar, kalkyler och anbud med genomarbetade tekniska specifikationer.

I samband med ett avtal så tar vi sen fram alla de handlingar som i dag krävs för att tillmötesgå myndigheternas krav på dokument för brandskydd, energi, tillgänglighet, ljud m.m. Detta är dokument som behövs för t.ex. det tekniska samråd som hålls med kommunen i varje bygglovsärende.

 

Se vår film om hur processen kan se ut här:

Samma brandkrav oberoende val av byggsystem

Moelven har lång erfarenhet av att uppföra flervånings- och flerbostadshus med trästomme, och har därför även lång erfarenhet av att uppfylla de myndighetskrav som ställs, dels i EKS beträffande bärförmåga vid brand, och dels i BBR, beträffande övriga brandkrav såsom t ex avskiljande förmåga. Ur ett myndighetsperspektiv görs ingen skillnad i kravnivå beroende på val av stommaterial, utan de krav som ställs är oberoende av om man bygger i t ex trä eller betong.

Byggnaden är dimensionerad för att ha en avskiljande och bärande förmåga under ett visst antal minuter av ett brandförlopp. Vår trästomme hanterar brand enligt de tidskrav som finns för de olika höga byggnaderna, med hjälp av tex brandimpregnering (fasader) och inklädnad i brandhärdiga material. De byggnadsdelar vi valt att använda i vårt byggsystem är i de flesta fall valda utifrån vedertagna, och verifierade, byggmetoder, men i de fall sådana inte funnits att tillgå har vi utfört egna brandprovningar hos verifierande provningsorgan såsom t ex Rise i Borås. I projekteringsarbetet tar vi fram brandbeskrivningar och skisser, via samarbete med brandkonsult. Dessa implementeras i våra projekterade underlag och följs upp genom egenkontrollplaner för alla led under genomförandefasen.

Tack vare att merparten av tillverkningen sker inomhus så blir problemen med fuktskador i samband med byggandet minimerat. Moelven har också ett väl beprövat kvalitetssystem för att undvika fuktproblem i samband med montage av moduler på byggplatsen.

Utifrån erhållen bullerutredning för den specifika byggplatsen gör vi på Moelven Byggmodul en utredning av vilka ingående byggmaterial i konstruktion och fönster som krävs för att uppfylla myndighetskraven för ljudnivåer inomhus. I de fall där byggherren så önskar hjälper vi även till att uppfylla högre ljudkrav, för att till exempel nå nivåer för Svanenmärkning.