Vi har 36 produksjonsselskaper fordelt på 45 produksjonssteder i Norge og Sverige. I tillegg har vi salgskontorer i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Polen. Vi har 3500 ansatte som hver dag jobber for å gi deg gode rom.

Konsernet har valgt en desentralisert organisasjonsstruktur for å sikre at beslutninger tas av ledere med nærhet til sine markeder og med innsikt i lokale problemstillinger og behov. Det enkelte selskap er juridisk ansvarlig for virksomhetens drift og har et selvstendig resultatansvar.

Konsernet har etablert overordnede retningslinjer på områder der dette er viktig for å ivareta kommersielle hensyn, eksterne krav og konsernets samfunnsansvar, og selskapene følges opp gjennom konsernets internrapportering, intern revisjon, rutiner for risikostyring og den interne styrestrukturen.

Moelven styrer etter anbefalingen fra NUES, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

Moelvens eierstruktur ser i dag slik ut:

Glommen Mjøsen Skog SA 40,85 prosent
Eidsiva Vekst AS 23,78 prosent
Felleskjøpet Agri SA 15,85 prosent
Viken Skog SA 11,87 prosent
AT Skog SA 7,29 prosent

 
De resterende 0,36 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.