Ved å ivareta naturressursene, samt fokusere på mennesker, lokale verdier og klimasmarte produkter og tjenester, skal Moelven fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre. Vårt overordnede mål er at både selskapet og produktene våre skal være klimapositive. Det er vårt bidrag for at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål.

Hva er bærekraft for Moelven?

Det vi definerer som bærekraftig utvikling, er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Dette kan for eksempel bety at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre.

Oversikt-NO.jpg

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Utgangspunktet for hele Moelvens bærekraftsarbeid er FNs bærekraftsmål. For å sikre at våre interne mål bidrar til en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv, har vi valgt å fokusere på de fem målene hvor vi har størst påvirkningskraft. Dette er liv på land, stoppe klimaendringene, god helse, god utdanning og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

De fem bærekraftsmålene over har vi valgt å plassere innenfor fire hovedområder: ivareta naturressursene, mennesker i fokus, lokale verdier og klimasmarte produkter og tjenester.

Moelvens-bærekraftsmål

Ved å rapportere på konkrete bærekraftsmål, sikrer vi at kundene er trygge på at de får bærekraftige produkter når de velger Moelven. 

Global Reporting Initiativ

Grunnlaget for våre valg av satsningsområder er analyser gjennomført i henhold til Global Reporting Initiative sine retningslinjer. Hovedsatsningsområdene er valgt på bakgrunn av hva som er vesentlig for langsiktig verdiskapning, samt hvordan vi påvirker og blir påvirket av våre interessenter.

Den inkluderer en vurdering av miljø- og samfunnspåvirkning gjennom verdikjeden, markedsmessige endringer, samt interessentforventninger nå og i tiden fremover. Det er også lagt til grunn hvor Moelven som selskap har størst positiv og negativ påvirkning på omverdenen, samtidig som den også fremhever de områdene hvor vi har størst mulig påvirkningskraft. 

GRI logo

Moelvens grønne finansiering

Dersom Moelven bruker mindre strøm, sorterer mer avfall og har færre skader så vanker det en lavere rente fra bankene.

Les mer om våre grønne lån her.