Ved å ivareta naturressursene, samt fokusere på mennesker, lokale verdier og klimasmarte produkter og tjenester, skal Moelven fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre. Vårt overordnede mål er at både selskapet og produktene våre skal være klimapositive. Det er vårt bidrag for at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål.

Hva er bærekraft for Moelven?

Det vi definerer som bærekraftig utvikling, er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Dette kan for eksempel bety at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre.

Bærekraft i Moelven

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Utgangspunktet for hele Moelvens bærekraftsarbeid er FNs bærekraftsmål. For å sikre at våre interne mål bidrar til en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv, har vi valgt å fokusere på de fem målene hvor vi har størst påvirkningskraft. Dette er liv på land, stoppe klimaendringene, god helse, god utdanning og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

De fem bærekraftsmålene over har vi valgt å plassere innenfor fire hovedområder: ivareta naturressursene, mennesker i fokus, lokale verdier og klimasmarte produkter og tjenester.

 • «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.»

  #3 God helse

  Moelven har ansvar for å bidra til trygghet og sikkerhet for alle som påvirkes av konsernets operasjoner og produkter. Det skal være trygt å arbeide i Moelven, vår målsetting er at ingen skal bli syke eller skade seg som følge av arbeidet de utfører. Det samme gjelder for de som bruker våre produkter og tjenester, hele veien fra utbyggere og profesjonelle håndverkere til sluttbrukerne, som ofte er privatpersoner.

 • «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.»

  #4 God utdanning

  Opplæring og utdanning er viktig globalt for å skape en bærekraftig framtid, men også for å sikre likestilling og å bekjempe fattigdom, diskriminering og sosial dumping. For Moelven-konsernet er det samtidig nødvendig for å sikre fremtidig tilgang på kompetanse og menneskelige ressurser som er nødvendig for å skape en bærekraftig videreutvikling av virksomheten.

 • «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

  #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt redusert de siste 20- 30 årene, men problemet er ikke eliminert. Fattigdom er et vesentlig hinder for bærekraftig utvikling og bekjempelse av klimautfordringene. Verdens nasjoner bidrar til bekjempelse av fattigdom med en andel av sitt brutto nasjonalprodukt, som igjen er summen av den verdiskapingen som skjer på enhetsnivå i de enkelte land.

 • «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.»

  #13 Stoppe klimaendringene

  Ved å produsere klimasmarte produkter basert på et naturlig, fornybart råstoff og ved å bidra til fornybar bioenergiproduksjon, er Moelven med på å bekjempe klimaendringene. Brukt som materialer i varige konstruksjoner fungerer våre produkter som et naturlig karbonlager, mens restråstoffet fra produksjonen inngår i det naturlige karbonkretsløpet som ikke tilfører nytt karbon til atmosfæren.

 • «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning...»

  #15 Liv på land

  Som kunde til skogsindustrien har Moelven et ansvar for å promotere et bærekraftig skogbruk. Gjennom å være en pådriver for dette bidrar vi til å øke skogens opptak av karbon fra atmosfæren. Det gjør vi gjennom de skogsforvaltningstjenester vi tilbyr, gjennom kommunikasjon med skogeiere, og ved å stille krav til våre leverandører i henhold til sertifiseringsordninger som PEFCTM og FSC®

Ved å rapportere på konkrete bærekraftsmål, sikrer vi at kundene er trygge på at de får bærekraftige produkter når de velger Moelven. 

Global Reporting Initiativ

Grunnlaget for våre valg av satsningsområder er analyser gjennomført i henhold til Global Reporting Initiative sine retningslinjer. Hovedsatsningsområdene er valgt på bakgrunn av hva som er vesentlig for langsiktig verdiskapning, samt hvordan vi påvirker og blir påvirket av våre interessenter.

Den inkluderer en vurdering av miljø- og samfunnspåvirkning gjennom verdikjeden, markedsmessige endringer, samt interessentforventninger nå og i tiden fremover. Det er også lagt til grunn hvor Moelven som selskap har størst positiv og negativ påvirkning på omverdenen, samtidig som den også fremhever de områdene hvor vi har størst mulig påvirkningskraft. 

GRI logo

Moelvens grønne finansiering

Dersom Moelven bruker mindre strøm, sorterer mer avfall og har færre skader så vanker det en lavere rente fra bankene.

Les mer om våre grønne lån her.

 

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft