Moelvens verdiplattform, som hele virksomheten er basert på, innebærer et ansvar for både mennesker og miljø. Det er også en grunnleggende verdi for oss å holde det vi lover, og å bygge tillit gjennom samarbeid og kommunikasjon med alle rundt oss. Våre etiske retningslinjer og bærekraftspolicy fastslår at Moelven skal arbeide for å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vi støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger.

For å leve opp til dette må ansvarlighet og åpenhet prege hele leverandørkjeden, ikke bare Moelvens egen virksomhet. Våre etiske retningslinjer, innkjøpsbetingelser og i mange tilfeller sertifiseringer, beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere. Vi aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring. Oppfølging, kartlegging og kontroll av leverandørkjeden er et kontinuerlig arbeid som er høyt prioritert i Moelven.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er kortnavnet på "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". Loven ble vedtatt av det norske Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022. Åpenhetsloven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Bærekraftsmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst er et av de bærekraftsmålene som vi i Moelven har knyttet våre satsningsområder innen bærekraft opp mot.

Moelven baserer sitt arbeid for ansvarlighet og åpenhet i leverandørkjeden på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.
Arbeidsprosessen kan illustreres med figuren nedenfor.

 

OECD aktsomhetsvurdering.png

 

Integrering av ansvarlig forretningsdrift i retningslinjer og styringssystemer

Moelvens Etiske retningslinjer og Moelvens Bærekraftspolicy er vedtatt av konsernstyret og er de øverste styrende dokumentene for samtlige konsernselskapers arbeid med ansvarlig forretningsdrift.
Avhengig av hvilket forretningsområde de opererer innenfor, har de enkelte konsernselskapene egne og mer spesifiserte retningslinjer og rutiner. Dette kan for eksempel være:

 • Sertifiseringer som FSC® Chain-of-Custody eller PEFC™ Chain-of-Custody
  Dette gjelder hovedsakelig konsernets tremekaniske enheter. Alt tømmer Moelven kjøper skal være kontrollert i henhold til disse sertifiseringsstandardene.

 • Prekvalifisering av leverandører
  Flere selskaper, spesielt Byggsystem-selskapene, har rutiner for prekvalifisering av leverandører hvor ansvarlig forretningsdrift inngår som ett element.

 • Sertifiserte leverandører
  En rekke av konsernets leverandører innehar sertifiseringer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift. For disse ivaretas kontrollen av de ulike sertifiseringsordningene.

 • Konsernavtaler for innkjøp
  Konsernet har en rekke konsernavtaler som benyttes. Her inngår konsernets krav til ansvarlig forretningsdrift som et av vurderingskriteriene ved kontraktsinngåelse.

 

Identifisere og vurdere negativ påvirkning i drift, leverandørkjede og forretningsforhold

Moelvens arbeid med ansvarlig forretningsdrift i leverandørkjeden har i 2022 i stor grad handlet om å kartlegge hvilke leverandører konsernet benytter, samt hvilke av disse som allerede er tilfredsstillende dekket av eksisterende kontrollrutiner rettet mot ansvarlig forretningsdrift i leverandørkjeden.
Fra sentralt hold legges det til rette for rutiner og verktøy som skal ivareta kravene i Åpenhetsloven også for de leverandører som ikke allerede er dekket av eksisterende kontrollrutiner. Det benyttes et eget web-basert IT-system til informasjonsinnhenting og analyse. I 2022 er det sendt ut en spørreundersøkelse til 183 leverandører basert på kjent informasjon om risiko knyttet til bransje og geografi. Informasjonen som er hentet inn danner grunnlag for videre oppfølging av disse leverandørene. I 2023 vil tilsvarende undersøkelse bli gjennomført med et utvidet antall leverandører og bransjer.

 

Stoppe, forhindre eller redusere negativ påvirkning

Det er avdekket ett tilfelle av negativ påvirkning i 2022.
I samarbeid med den aktuelle leverandøren er det gjennomført tiltak som har rettet opp forholdet.

 

Overvåke implementering og resultat

Arbeidet med etablering av et styringssystem som gir en tilfredsstillende kontroll med hele konsernets leverandørkjede fortsetter i 2023. I tillegg fortsetter oppfølgingen av den påbegynte kartleggingen av leverandørkjeden. I tillegg til risiko knyttet til bransje og geografi, legges omfanget av innkjøpene til grunn ved utvalg av leverandører. Det er beregnet at de 500 største leverandørene utgjør i overkant av 80 prosent av totale innkjøp målt i NOK.

 

Kommunikasjon

I tillegg til offentliggjøring via web, vil informasjon om arbeidet med ansvarlig forretningsdrift og åpenhet i leverandørkjeden offentliggjøres i konsernets bærekraftsrapport.