Moelvens verdiplattform, som hele virksomheten er basert på, innebærer et ansvar for både mennesker og miljø. Det er også en grunnleggende verdi for oss å holde det vi lover, og å bygge tillit gjennom samarbeid og kommunikasjon med våre interessenter. Moelven-konsernets etiske retningslinjer og bærekraftspolicy fastslår at Moelven skal arbeide for å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Vi støtter og respekterer FNs menneskerettighetserklæring, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (OECD 2011) og Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, inkludert organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. For å leve opp til dette må ansvarlighet og åpenhet prege hele leverandørkjeden, ikke bare Moelvens egen virksomhet. Vi aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring.

Den følgende redegjørelsen gjelder for konsernet samlet. Linker til redegjørelser per konsernselskap som omfattes av Åpenhetsloven finnes via menyen under organisasjonskartet nedenfor.

Moelven-konsernet

Moelven-konsernet er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 34 produksjonsselskaper fordelt på 41 produksjonssteder. Moelven tilbyr et bredt sortiment av naturlige og klimasmarte produkter og løsninger med tilhørende tjenester knyttet til hus og fritidsboliger, modulbaserte bygg, bygginnredning og bærende konstruksjoner. Det skandinaviske markedet står for ca. 74 prosent av salgsinntektene. Ca. 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering, ombygging og tilbygg til fritidseiendommer, boliger og næringseiendommer (ROT). En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av trepellets, flisprodukter og biomasse til bioenergiformål, og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri.

Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene industri, handel og prosjekt. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene med fellestjenester, råvareforsyning, produksjon og salg av trepellets og bioenergi, samt salg av flis- og fiberprodukter fra konsernets tremekaniske industri.

image7qyst.png

Moelven og åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, forkortet Åpenhetsloven, ble vedtatt av det norske Stortinget i juni 2021. Loven gjelder fra 1. juli 2022. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er dermed, sammen med andre tiltak, et viktig bidrag til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Bærekraftsmål 8 er også et av de bærekraftsmålene som står sentralt i Moelvens bærekraftstrategi.

Moelven baserer sitt arbeid for ansvarlighet og åpenhet i leverandørkjeden på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Stegene i arbeidsprosessen er illustrert i figuren under.

OECD aktsomhetsvurdering.png

 

Integrering av ansvarlig forretningsdrift i retningslinjer og styringssystemer

Moelvens Etiske retningslinjer og Moelvens Bærekraftspolicy er vedtatt av konsernstyret, og er de øverste styrende dokumentene for samtlige konsernselskapers arbeid med ansvarlig forretningsdrift. Arbeidet med å tydeliggjøre dette i de enkelte konsernselskapenes lokale styrende dokumenter vil pågå i andre halvår 2023.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere (Supplier Code of Conduct), basert blant annet på konsernets etiske retningslinjer, er under utarbeidelse, og vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2023. Utrulling er planlagt til andre halvår 2023.

Arbeid med utarbeidelse av rutine for gjenoppretting av skade, inkludert oppfølging av at tiltak for gjenoppretting fungerer over tid, er påbegynt og vil pågå gjennom andre halvår i 2023.

Konsernet har sentrale funksjoner som enten har totalansvar for innkjøp eller en koordinerende funksjon for hele konsernet. Dette gjelder:

 • Virkesforsyning
  Tømmerinnkjøp utgjør Moelvens største kategori innen innkjøp. Alt innkjøp av tømmer til Moelvens tømmerforbrukende enheter innen divisjonene Timber og Wood er sentralisert til de heleide datterselskapene Moelven Virke AS i Norge og Moelven Skog AB i Sverige. Sertifiseringer som FSC® Chain-of-Custody eller PEFC Chain-of-Custody er viktige sertifiseringsordninger som sikrer sporbarhet i leverandørkjeden. Alt tømmer Moelven kjøper skal være kontrollert i henhold til disse sertifiseringsstandardene.
 • Sentral koordineringsgruppe for transport
  Transporttjenester utgjør Moelvens nest største kategori innen innkjøp. Moelven har etablert en sentral koordineringsgruppe for transport. Gruppens mandat inkluderer å sette overordnede rammevilkår for gjennomføring av transportene, herunder HMS-rutiner, Code of Conduct og bærekraft.

 • Styringsgruppe for konserninnkjøp
  Styringsgruppens hovedarbeidsoppgaver inkluderer konserninnkjøp og etablering av konsernavtaler for innkjøp. Bruk av konsernavtaler gir et bedre grunnlag for arbeidet med aktsomhetsvurderinger og støttetiltak. Alle konsernavtaler skal ha en avtaleansvarlig, og en representant fra Styringsgruppen skal alltid delta i forhandlinger av konsernavtaler. Per juni 2023 inngår de krav til ansvarlig forretningsdrift og åpenhet som følger av konsernets etiske retningslinjer som et av beslutningskriteriene ved inngåelse av nye kontrakter, men er ikke fullt ut implementert i alle avtaler.

I tillegg til konsernovergripende retningslinjer og funksjoner, har enkelte konsernselskaper egne og mer spesifiserte retningslinjer og rutiner avhengig av hvilket forretningsområde de opererer innenfor. Eksempler på dette kan være:

 • Sertifiseringer, kvalitetsstyringssystemer eller produktsertifiseringer
  For trebaserte produkter er FSC® Chain-of-Custody eller PEFC Chain-of-Custody av særskilt betydning.

 • Prekvalifisering av leverandører og underentreprenører
  Som en del av egne kvalitetsstyringssystemer har flere selskaper, spesielt Byggsystem-selskapene, rutiner for prekvalifisering av leverandører hvor ansvarlig forretningsdrift inngår som ett element.

 • Sertifiserte leverandører
  En rekke av konsernets leverandører innehar sertifiseringer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift.

Identifisere og vurdere negativ påvirkning i drift, leverandørkjede og forretningsforhold

Moelvens arbeid med ansvarlig forretningsdrift i leverandørkjeden på konsernnivå har fram til juni 2023 i stor grad handlet om kartlegging av:

 • Innkjøpskategorier på tvers av hele konsernet.
 • Hvilke leverandører konsernet benytter.
 • Hvilke innkjøpskategorier og leverandører som allerede omfattes av eksisterende kontrollrutiner, inkludert krav til sertifiseringer, rettet mot ansvarlig forretningsdrift i leverandørkjeden.
 • Etter en overordnet risikovurdering basert på kjente innkjøpskategorier og eksisterende kontrollrutiner har fem områder blitt identifisert som fokusområder for nærmere vurderinger:

1. Transportleverandører
Dette gjelder spesielt eksportvirksomhet innen Timber og Wood, hvor det ofte benyttes returkapasitet hos utenlandske transportselskaper. For tømmertransport inn til industrivirksomhetene og transporter innen Skandinavia benyttes færre samarbeidspartnere hvor Moelven i mange tilfeller er deleier og hvor det ofte også foreligger kvalitets- og miljøsertifiseringer som indikerer et lavere risikonivå.

2. Innleid arbeidskraft og kjøp av tjenester
Dette gjelder alle former for innleie av arbeidskraft og kjøp av tjenester, men spesielt innen Byggsystemdivisjonen og generelt for kjøpte renholdstjenester.

3. Underentreprenører
Dette gjelder generelt innen Byggsystemdivisjonen, og risikoen relateres til bygg- og anleggsbransjen generelt. For divisjonene Timber og Wood er det hovedsakelig aktuelt i forbindelse med gjennomføring av investeringsprosjekter.

4. Arbeidstøy
Konsernet kjøper årlig inn store mengder arbeidstøy. Mye av dette er produsert i geografier som tilsier økt risiko for avvik i leverandørkjeden fra produsent og fram til leveranse til Moelven.

5. Enkelte kategorier av innkjøpte varer, komponenter og reservedeler
Risikoen er primært knytte til geografi. Innen Byggsystemer gjelder dette spesielt innkjøp av komponenter som benyttes ifm. ferdigstillelse og montasje av innredningssystemer og modulbaserte bygg. Innen Timber og Wood er risikoen mest relevant i forbindelse med investeringsprosjekter og innkjøp av reservedeler og vedlikeholdsmateriell.

 • Forberedelse og gjennomføring av pilotprosjekt for test av verktøy for videre informasjonsinnhenting og analyse. Det er planlagt at konsernet skal legge til rette for rutiner og verktøy som skal ivareta kravene i Åpenhetsloven for de leverandører hvor risikoen ikke allerede er redusert til et akseptabelt nivå gjennom eksisterende kontrollrutiner. Pilotprosjektet som er gjennomført er basert på et web-basert IT-system til informasjonsinnhenting og analyse. I 2022 er det sendt ut en spørreundersøkelse til 183 leverandører basert på en overordnet risikovurdering knyttet til bransje og geografi. Informasjonen som er hentet inn danner grunnlag for videre oppfølging av disse leverandørene. I andre halvår 2023 vil tilsvarende undersøkelse bli gjennomført med et utvidet antall leverandører og bransjer basert på identifiserte risikoområder etter at aktsomhetsvurderinger er gjennomført.
 • Oppfølgingen av den påbegynte kartleggingen av leverandørkjeden vil fortsette i andre halvår i 2023. I tillegg til risiko knyttet til bransje og geografi, legges omfanget av innkjøpene til grunn ved utvalg av leverandører. Det er beregnet at de 500 største leverandørene utgjør i overkant av 80 prosent av totale innkjøp målt i NOK.

Stoppe, forhindre eller redusere negativ påvirkning

De kartlegginger som er gjennomført har avdekket at konsernet har hatt ett tilfelle av negativ påvirkning i 2022. Moelven Modus AS, som avdekket forholdet gjennom egne kvalitetssikrings-rutiner, har i samarbeid med den aktuelle leverandøren gjennomført tiltak som har rettet opp forholdet.

Moelvens etablerte varslingskanal skal benyttes for eventuelle klager knyttet til konsernets arbeid med åpenhetsloven:

E-post: varsling@moelven.com

Anonym varsling: https://whistleblowing.moelven.com/

Forespørsler om informasjon iht. Åpenhetslovens bestemmelser om informasjonsplikt: 

E-post: apenhetsloven@moelven.com

Overvåke implementering og resultat

Arbeidet med etablering av et styringssystem som gir en tilfredsstillende kontroll med hele konsernets leverandørkjede vil fortsette gjennom andre halvår i 2023.

Kommunikasjon

Moelvens web-sider er hovedkommunikasjonskanal for informasjon om Moelven-konsernet med datterselskapers arbeid med åpenhetsloven.

Redegjørelse i henhold til åpenhetslovens krav om offentliggjøring av informasjon for samtlige konsernselskaper er signert av selskapsstyrene i samtlige norske konsernselskaper som omfattes av loven, og kan finnes på www.moelven.no/apenhetsloven.