Vi skal skape flere grønne arbeidsplasser. Dette gjør vi ikke bare ved å sikre en langsiktig og grønn verdiskaping i egen virksomhet. Vi bidrar også til det grønne skiftet gjennom vårt samfunnsbidrag i form av betalte skatter og avgifter, og ringvirkningene som skapes i lokalsamfunn ved bruk av lokale underleverandører

Moelvens policy

  • Moelven skal være en naturlig del av lokalsamfunnet, og bidra til økonomisk verdiskaping.
  • Moelven skal aktivt arbeide med å redusere sin lokale miljøpåvirkning gjennom et fokus på kontinuerlig forbedring.
  • Moelven skal ikke ha noen brudd på forurensingsloven eller tilsvarende lovgivning.
  • Moelven skal ha en inkluderende arbeidskultur og skal arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som er preget av likeverd og mangfold. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, politisk overbevisning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre forhold.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft