Vår treflis kommer fra miljøsertifisert tømmer, som sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift. Treflis selges gjennom Moelven Virke. Vi jobber for å sikre at treflisen er av god kvalitet uten forurensning. Dette gjør vi blant annet gjennom at treflis lagres på fast dekke, korrekt solding og riktig vedlikehold av produksjonsutstyr. Vi merker treflisen med sortimentsnummer og informerer gjennom skilting at dette skal være ren flis.

Bærekraftig skogdrift

All treflis fra Moelven er PEFC-sertifisert, og noe av treflisen er FSC-sertifisert. Dette sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift.

Våre produkter

Celluloseflis 500x250x.jpg

Celluloseflis

Celluloseflis dannes når en rundt tømmerstokk reduseres/freses til en firkantet blokk på sagbrukene. Celluloseflis har en fuktighet på 55-60%. Dette er soldet flis for å gi et homogent råstoff for videre bruk. Vår celluloseflis  er omkring 5 mm tykk og 2 cm bred og 2 cm lang. Celluloseflis benyttes som råstoff av papir- og celluloseindustrien, men også av smelteverksindustrien.

Sagflis 500x250.jpg

Sagflis

Sagflis er korte spon som dannes i sagsnittet når en tømmerstokk skjæres opp til planker og bord.Sagflis har en fuktinnhold på 50-55 %, og benyttes som råstoff til forskjellige produkter av plateindustrien, eller som biobrensel, enten direkte eller til produksjon av trepellets.

Riveflis 500x250.jpg

Riveflis

Riveflis er dannet ved at tørr avkapp fra sorterverket og høvleri hogges. Riveflis, som også kalles tørr hoggerflis, soldes ikke og inneholder mange forskjellige fraksjonsstørrelser.
Fuktighetsgraden vil variere, men vil normalt sett ligge mellom 15-20 %. Riveflis egner seg som biobrensel eller som råmaterial til plateindustrien.

Kutterflis 500x250.jpg

Kutterflis

Kutterflis dannes i høvleriprosessen ved at høvelen skaver av tynne, små og krumme høvelspon på overflaten av plankene. All trelast tørkes før det høvles. Kutterflis har derfor en fuktighet på 15-20 %. Kutterflis brukes som råstoff til forskjellige produkter i plateindustrien. Kutterflis brukes også som biobrensel enten direkte eller som råstoff til trepellets eller briketter.

Salg av treflis

Ett av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene. Salg av treflis er viktig for å utnytte hele tømmerstokken som råvare. Treflis brukes blant annet til produksjon av fornybar energi

Les mer om Moelvens bærekraftsarbeid her

 

Om Moelven Virke 

Moelven Virke kjøper inn sertifisert tømmer til Moelvens norske sagbruk. Tømmeret som kjøpes inn er i hovedsak fra skoger i nærheten av sagbrukene.

For å ta vare på hele ressursen som tømmerstokken er, selger vi treflis til bruk i blant annet bioenergi, trepellets, briketter, sponplater og som råvare til papirindustrien.