Moelvens bærekraftsarbeid er prioritert etter hva slags betydning det har for både omverdenen og oss selv, samt lagt vekt på hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Det meste av vår virksomhet er basert på et naturlig fornybart råstoff, som i tillegg er naturens egen løsning for karbonfangst og lagring, nemlig tre.

Det viktigste punktet i vår bærekraftstrategi er derfor å jobbe for å foredle råstoffet med et så lite klimaavtrykk som mulig, og å jobbe for at en så stor andel som mulig av våre ferdigvarer blir en del av varige bygg og konstruksjoner slik at de kan fortsette å binde karbon så lenge som mulig.

Sammen gjør vi forskjellen

Vi er Moelven, du gjør forskjellen! Slik lyder vår personalidé. Den er særlig treffende når vi snakker om bærekraft.

Hva er bærekraft for Moelven?

Det vi definerer som bærekraftig utvikling, er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Dette kan for eksempel bety at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre.

Bærekraft i Moelven

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Utgangspunktet for hele Moelvens bærekraftsarbeid er FNs bærekraftsmål. For å sikre at våre interne mål bidrar til en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv, har vi valgt å fokusere på de fem målene hvor vi har størst påvirkningskraft. Dette er liv på land, stoppe klimaendringene, god helse, god utdanning og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

De fem bærekraftsmålene over har vi valgt å plassere innenfor fire satsningsområder: ivareta naturressursene, mennesker i fokus, lokale verdier og klimasmarte produkter og tjenester.

 • «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.»

  #3 God helse

  Moelven har ansvar for å bidra til trygghet og sikkerhet for alle som påvirkes av konsernets operasjoner og produkter. Det skal være trygt å arbeide i Moelven, vår målsetting er at ingen skal bli syke eller skade seg som følge av arbeidet de utfører. Det samme gjelder for de som bruker våre produkter og tjenester, hele veien fra utbyggere og profesjonelle håndverkere til sluttbrukerne, som ofte er privatpersoner.

 • «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.»

  #4 God utdanning

  Opplæring og utdanning er viktig globalt for å skape en bærekraftig framtid, men også for å sikre likestilling og å bekjempe fattigdom, diskriminering og sosial dumping. For Moelven-konsernet er det samtidig nødvendig for å sikre fremtidig tilgang på kompetanse og menneskelige ressurser som er nødvendig for å skape en bærekraftig videreutvikling av virksomheten.

 • «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

  #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt redusert de siste 20- 30 årene, men problemet er ikke eliminert. Fattigdom er et vesentlig hinder for bærekraftig utvikling og bekjempelse av klimautfordringene. Verdens nasjoner bidrar til bekjempelse av fattigdom med en andel av sitt brutto nasjonalprodukt, som igjen er summen av den verdiskapingen som skjer på enhetsnivå i de enkelte land.

 • «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.»

  #13 Stoppe klimaendringene

  Ved å produsere klimasmarte produkter basert på et naturlig, fornybart råstoff og ved å bidra til fornybar bioenergiproduksjon, er Moelven med på å bekjempe klimaendringene. Brukt som materialer i varige konstruksjoner fungerer våre produkter som et naturlig karbonlager, mens restråstoffet fra produksjonen inngår i det naturlige karbonkretsløpet som ikke tilfører nytt karbon til atmosfæren.

 • «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning...»

  #15 Liv på land

  Som kunde til skogsindustrien har Moelven et ansvar for å promotere et bærekraftig skogbruk. Gjennom å være en pådriver for dette bidrar vi til å øke skogens opptak av karbon fra atmosfæren. Det gjør vi gjennom de skogsforvaltningstjenester vi tilbyr, gjennom kommunikasjon med skogeiere, og ved å stille krav til våre leverandører i henhold til sertifiseringsordninger som PEFCTM og FSC®

Ved å rapportere på konkrete bærekraftsmål, sikrer vi at kundene er trygge på at de får bærekraftige produkter når de velger Moelven. 

Global Reporting Initiativ

Grunnlaget for våre valg av satsningsområder er analyser basert på Global Reporting Initiative sine retningslinjer. Hovedsatsningsområdene er valgt på bakgrunn av hva som er vesentlig for langsiktig verdiskapning, samt hvordan vi påvirker og blir påvirket av våre interessenter.

Den inkluderer en vurdering av miljø- og samfunnspåvirkning gjennom verdikjeden, markedsmessige endringer, samt interessentforventninger nå og i tiden fremover. Det er også lagt til grunn hvor Moelven som selskap har størst positiv og negativ påvirkning på omverdenen, samtidig som den også fremhever de områdene hvor vi har størst mulig påvirkningskraft. 

GRI logo

Våre fire satsningsområder: 

Klimasmarte produkter og tjenester

Klimasmarte produkter og tjenester

For at Moelven og materialene vi produserer skal være klimapositive jobber vi kontinuerlig for å redusere CO2-utslipp, effektivisere energibruken i produksjonen og å optimalisere råstoffanvendelsen. Jo høyere andel av vår produksjon som blir til produkter som inngår i varige bygg og konstruksjoner, jo mer CO2 bidrar vi til å holde ute av atmosfæren.

Ivareta naturressursene

Tar vare på naturressursene

For å sikre at vår virksomhet bidrar til å ivareta naturressursene må vi sørge for at vi bruker fornybare ressurser og utnytter dem fullt ut. Å ivareta naturressursene betyr også å ta hensyn til det biologiske mangfoldet. Dette gjør vi gjennom å sørge for sertifisering og kvalitetssikring av forsyningskjeden hele veien fra skogen og ut i markedet. Gjennom dokumentasjonsarbeidet som sertifiseringene krever og rapportering av miljødata, sørger vi både for at vi selv skal kunne prioritere arbeidet og rette innsatsen mot de riktige områdene, men også for at våre kunder og omverdenen skal kunne vite hva det å kjøpe og benytte produkter og tjenester fra Moelven betyr for klima og miljø. I tillegg til optimalisering av produksjonen med tanke på effektivitet og råstoffutnyttelse, må også restråstoff og avfall sorteres og ivaretas på en slik måte at det legges til rette for gjenbruk og resirkulering.

Mennesket i fokus

Mennesket i fokus

Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass, og vi skal sørge for at virksomheten og produktene våre ikke er til skade hverken for mennesker, biologisk mangfold eller økosystemer.

Lokale verdier

Lokale verdier

Vi skal skape flere grønne arbeidsplasser. Dette gjør vi ikke bare ved å sikre en langsiktig og grønn verdiskaping i egen virksomhet. Vi bidrar også til det grønne skiftet gjennom vårt samfunnsbidrag i form av betalte skatter og avgifter, og ringvirkningene som skapes i lokalsamfunn ved bruk av lokale underleverandører.