Moelven jobber kontinuerlig for å redusere CO2-utslipp, effektivisere energibruken i produksjonen og å optimalisere råstoffanvendelsen. Jo høyere andel av vår produksjon som blir til produkter som inngår i varige bygg og konstruksjoner, jo mer CO2 bidrar vi til å holde ute av atmosfæren.

Moelvens policy

 • Moelven skal jobbe aktivt for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk.
 • Miljøpåvirkningen fra transport skal minimeres gjennom samordning, optimering og koordinering av vareflyt. Miljø skal vurderes i valg av transportmetode og konsernets gjeldende målsettinger knyttet til miljøstandard skal hensyntas ved valg av samarbeidspartnere.
 • Moelven skal delta aktivt i den teknologiske og markedsmessige
  utviklingen av bioenergisektoren, samt utrede
  alternative energikilder på de anlegg som benytter fossilt
  brensel for oppvarming.
 • Moelven skal ha miljøvurderinger og sertifiseringer for sin
  virksomhet og produkter som tilfredsstiller til enhver tid
  gjeldende lovkrav, samt allment utbredte og anerkjente
  sertifiseringsordninger innen de markeder konsernet
  opererer.
 • Moelven skal arbeide aktivt med bærekraftig innkjøp for å
  bidra til å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele
  verdikjeden.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en klimabevisst fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft