For å sikre at vår virksomhet bidrar til å ivareta naturressursene må vi sørge for at vi bruker fornybare ressurser og utnytter dem fullt ut. Å ivareta naturressursene betyr også å ta hensyn til det biologiske mangfoldet. Dette gjør vi gjennom å sørge for sertifisering og kvalitetssikring av forsyningskjeden hele veien fra skogen og ut i markedet.

Gjennom dokumentasjonsarbeidet som sertifiseringene krever og rapportering av miljødata, sørger vi både for at vi selv skal kunne prioritere arbeidet og rette innsatsen mot de riktige områdene. Vi vil at våre kunder og omverdenen skal kunne vite hva det å kjøpe og benytte produkter og tjenester fra Moelven betyr for klima og miljø. I tillegg til optimalisering av produksjonen med tanke på effektivitet og råstoffutnyttelse, må også restråstoff og avfall sorteres og ivaretas på en slik måte at det legges til rette for gjenbruk og resirkulering.  

Moelvens policy

 • Moelven skal utnytte hele tømmerstokken, inkludert alle biprodukter.
 • Moelven skal optimalisere råstoffutnyttelsen for å forbedre ressurseffektivitet og for å maksimere verdien av råmaterialet.
 • Moelven skal benytte sertifisert råstoff fra et bærekraftig skogbruk. Alt tømmer Moelven kjøper, skal som et minimum være kontrollert i henhold til gjeldende krav for kontrollert virke fastsatt i anerkjente Chain-of-custody standarder (PEFC™ CoC og/eller FSC® CoC). I tillegg har Moelven som målsetting at en størst mulig andel av innkjøpt tømmer skal være sertifisert i henhold til anerkjente standarder for bærekraftig skogbruk (PEFC™ og/eller FSC®). Denne andelen skal som et minimum tilsvare behovet basert på konsernets omsetning av sertifiserte ferdigvarer.
 • Moelven skal ikke, direkte eller indirekte, være involvert i:
  - Ulovlige avvirkninger eller ulovlig handel med tre- eller skogsprodukter.
  - Ødeleggelse av høye bevaringsverdier under skogsdrift.
  - Skogsdrift hvor hevdvunne rettigheter eller menneskerettigheter brytes.
  - Innføring av genetisk modifiserte organismer i skogsdrift.
  - Betydelig konvertering av skog til plantasjer eller ikke-skogbruk.
  - Krenkelse av ILO-kjernekonvensjonene som definert i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at ork, 1998.
 • Moelven skal designe produkter med fokus på ressurseffektivitet, og vurdere behov og miljøkonsekvenser av emballasje.
 • Moelven skal jobbe aktivt med å redusere avfall, og ha minimum 90 % sorteringsgrad av resterende avfall.
 • Moelven skal arbeide aktivt for å minimere bruken av plast, samt arbeide for å finne alternative og bærekraftige materialer til plast.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en klimabevisst fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft