I takt med att klimatet förändras kommer du som skogsägare löpa en större risk att drabbas av en kombination från flera olika skadeorsaker. Det är framförallt parametrar som markförhållanden, topografi och skogens kvaliteter som är av större betydelse.

I Mellansverige blir detta allt mer tydligt då vi har flera klimatzoner inom en relativt liten geografi, som sakteliga gör en norrförflyttning. I kombination av ett ökat antal extrema väderhändelser kommer det att ställa större krav på god kännedom gällande de lokala förutsättningarna där du äger din skog.  

Minska risken för skador i din skog 

Hur du som skogsägare behöver gå tillväga för att minska skaderisken i din skog är väldigt individuellt eftersom vi utgår från hur skogen ser ut idag. Men det finns några generella saker som förenklar och som vi rekommenderar att du gör. 

  • Använd dig av den offensiva skogsbruksplanen för att få ett bra beslutsunderlag när du vill minimera riskerna i din skog. Den ger dig en bra översikt över vilka åtgärder du behöver prioritera. Det är även ett bra underlag när du behöver rådgivning. 
  • Håll skogen frisk genom att ha rätt trädslag på rätt mark och sköta den efter skogsbruksplanens föreslagna åtgärder. En växtlig skog har stor motståndskraft. 
  • Där det är möjligt skapa gärna blandskogsbestånd. Olika trädslag har olika egenskaper och då blir det även en bättre riskspridning på din fastighet.

Våra virkesköpare har kunskap om hur du motverkar skador i din skog, hitta kontaktinformation här. 

Skador som kan drabba skogen