Genom att skydda naturresurser samt fokusera på människor, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster kommer Moelven att fortsätta bygga en hållbar framtid i trä. Vårt övergripande mål är att både företaget och våra produkter ska vara klimatpositiva. Detta är vårt bidrag till att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Hur definierar Moelven hållbarhet?

Vad vi definierar som en hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det kan till exempel innebära att vi inte hugger fler träd än vi planterar, så att framtida generationers förmåga att bygga med trä är lika bra som vår.

Baserat på FN:s hållbarhetsmål

Utgångspunkten för hela Moelvens hållbarhetsarbete är FN:s hållbarhetsmål. För att säkerställa att våra interna mål bidrar till en hållbar framtid i ett globalt perspektiv har vi valt att fokusera på de fem mål som vi menar har störst effekt. Det är livet på land, stoppa klimatförändringen, god hälsa, god utbildning och anständigt arbete och ekonomisk tillväxt.

Vi har valt att placera dessa fem hållbarhetsmål inom fyra huvudområden: skydda naturresurser, människor i fokus, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster.

 • ”Säkra god hälsa och främja livskvalitet för alla, oavsett ålder.”

  #3 God hälsa

  Moelven har ett ansvar att bidra till trygghet och säkerhet för alla som påverkas av koncernens verksamhet och produkter. Det ska vara tryggt att arbeta på Moelven. Vår målsättning är att ingen ska bli sjuk eller skada sig genom det arbete de utför. Detsamma gäller dem som använder våra produkter och tjänster – alla från utvecklare och professionella hantverkare till slutanvändare, som ofta är privatpersoner.

 • ”Säkerställa inkluderande, rättvis och god utbildning och främja möjligheterna till livslångt lärande för alla.”

  #4 Bra utbildning

  Att människor världen över får utbildning är viktigt för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid, men också för att vi ska kunna öka jämlikheten och bekämpa fattigdom, diskriminering och social dumpning. Moelven-koncernen måste dessutom säkra sin framtida tillgång till den kompetens och de mänskliga resurser som behövs för att skapa en hållbar vidareutveckling av verksamheten.

 • ”Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.”

  #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat de senaste 20–30 åren, men problemet har inte eliminerats. Fattigdom är ett stort hinder mot hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringarna. Världens länder bidrar till fattigdomsbekämpningen med en andel av sin bruttonationalprodukt, d.v.s. summan av alla värdeskapande aktiviteter som utförs i varje enskilt land.

 • ”Agera omedelbart för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.”

  #13 Stoppa klimatförändringarna

  Genom att tillverka klimatsmarta produkter baserade på en naturlig, förnybar råvara och genom att bidra till förnyelsebar bioenergiproduktion deltar Moelven i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna. När de används som material i konstruktioner med lång livslängd fungerar våra produkter som ett naturligt kollager, och restråvaran från tillverkningen införlivas i kolets naturliga kretslopp som inte tillför någon ny kol till atmosfären.

 • ”Skydda, återställa och främja en hållbar användning av ekosystem, säkerställa ett hållbart skogsbruk...”

  #15 Livet på land

  Som kund till skogsindustrin har Moelven ett ansvar att verka för ett hållbart skogsbruk. Genom att vara pådrivande på det här området bidrar vi till att öka skogens upptag av koldioxid från atmosfären. Det gör vi genom de skogsförvaltningstjänster vi erbjuder, genom kommunikation med skogsägare och genom att ställa krav på våra leverantörer enligt certifieringssystem som PEFC™ och FSC®.

Genom att rapportera om specifika hållbarhetsmål säkerställer vi att kunderna är trygga på att de kommer att få hållbara produkter när de väljer Moelven.

Global Reporting Initiative

Grunden för vårt val av fokusområden är analyser som genomförs enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. De viktigaste prioriterade områdena väljs utifrån vad som är väsentligt för den långsiktiga värdeskapandet och hur vi påverkar och påverkas av våra intressenter.

Den innehåller en bedömning av miljömässiga och sociala konsekvenser genom värdekedjan, marknadsförändringar och intressenternas förväntningar nu och i framtiden. Det anses också där Moelven, som en grupp, har största möjliga inverkan.

GRI logga