Moelven arbetar kontinuerligt för att minska CO2-utsläpp, effektivisera energianvändningen i produktionen och optimera råvaruanvändningen. Ju större andel av vår produktion som blir produkter som ingår i varaktiga byggnader och konstruktioner, desto mer CO2 bidrar vi till att hålla borta från atmosfären.

Moelvens policy

 • Moelven ska arbeta aktivt för att minska sin klimat- och
  miljöpåverkan.
 • Miljöpåverkan från transporter ska minimeras genom samordning, optimering och koordinering av varuflödet. Miljön ska beaktas vid val av transportmetod och koncernens gällande miljöstandardmål ska beaktas vid val av samarbetspartner.
 • Moelven ska delta aktivt i teknik- och marknadsutvecklingen inom bioenergisektorn och även utreda alternativa energikällor för de anläggningar som använder fossila bränslen till uppvärmning.
 • Moelven ska utföra miljöbedömningar och miljöcertifieringar
  för sin verksamhet och sina produkter, i överensstämmelse
  med tillämpliga lagkrav, och använda vanliga och erkända
  certifieringssystem på de marknader där koncernen är
  verksam.
 • Moelven ska arbeta aktivt med hållbara inköp för att bidra till
  minskad miljöpåverkan i hela värdekedjan.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi ska bidra till en klimatmedveten framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet