Vi ska skapa fler gröna jobb. Det gör vi inte bara genom att säkerställa ett långsiktigt och grönt värdeskapande i vår egen verksamhet. Vi bidrar också till det gröna skiftet genom vårt bidrag till samhället i form av betalda skatter och avgifter, och de ringeffekter som skapas i lokalsamhällen genom att använda lokala underleverantörer.

Moelvens policy

  • Moelven ska vara en naturlig del av lokalsamhället och bidra till ekonomiskt värdeskapande.
  • Moelven ska aktivt arbeta för att minska sin lokala miljöpåverkan genom att fokusera på att ständigt förbättra sig.
  • Moelven ska inte bryta mot några regler eller lagar gällande föroreningar.
  • Moelven ska ha en inkluderande företagskultur och arbeta aktivt för att skapa en god arbetsmiljö som präglas av jämlikhet och mångfald. Vi accepterar inga former av trakasserier eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsnivå, sexuell läggning, politisk åskådning, nationellt eller etniskt ursprung eller andra förhållanden.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet