För att säkerställa att vår verksamhet bidrar till att skydda naturresurserna måste vi se till att vi använder förnybara resurser och utnyttjar dem fullt ut. Att ta tillvara naturresurserna innebär också att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att säkerställa certifiering och kvalitetssäkring av leverantörskedjan hela vägen från skogen till marknaden.

Genom det dokumentationsarbete som certifieringarna kräver och rapportering av miljödata säkerställer vi att vi kan prioritera arbetet och rikta våra insatser till rätt områden. Vi vill att våra kunder och omvärlden ska kunna veta vad det innebär för klimatet och miljön att köpa och använda produkter och tjänster från Moelven. Förutom att optimera produktionen med hänsyn till effektivitet och råvaruutnyttjande, ska även restråvara och avfall sorteras och tas om hand på ett sådant sätt att återanvändning och återvinning underlättas.

Moelvens policy

 • Moelven ska utnyttja hela stocken, inklusive alla biprodukter.
 • Moelven ska optimera råvaruanvändningen för att förbättra resurseffektiviteten och maximera råvarans värde.
 • Allt virke som Moelven köper in ska minst vara kontrollerat enligt gällande krav för kontrollerat virke i vedertagna spårbarhetsstandarder (PEFC CoC och/eller FSC® CoC). Moelvens målsättning är att så stor del som möjligt av det inköpta virket ska vara certifierat enligt vedertagna standarder för hållbart skogsbruk (PEFC och/eller FSC®). Denna andel ska minst motsvara behovet baserat på koncernens omsättning av certifierade färdiga varor.
 • Moelven ska inte, varken direkt eller indirekt, vara involverat i:
  - Olaglig avverkning eller olaglig handel med trä- eller skogsprodukter.
  - Förstörelse av höga bevarandevärden vid skogsbruk.
  - Skogsbruk som bryter mot sedvanerätt eller mänskliga rättigheter
  - Införande av genmodifierade organismer i skogsbruk
  - Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk.
  - Brott mot ILO:s kärnkonventioner enligt definitionen i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.
 • Moelven ska arbeta aktivt för att förbättra resurseffektiviteten, livslängden och cirkulariteten för sina produkter.
 • Moelven ska kontinuerligt utvärdera behov och miljökonsekvenser av emballage samt möjligheterna att använda mer miljövänliga alternativ.
 • Moelven ska arbeta aktivt för att minska avfallet och ha sorteringsgrad minst 90 % för det avfall som genereras.
 • Moelven ska arbeta aktivt för att minimera användningen av plast och arbeta för att hitta hållbara material som alternativ till plast.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi ska bidra till en klimatmedveten framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet