Det betyder att vi kan dokumentera att råvarorna kommer från hållbart skogsbruk, att tillverkningsprocessen överensstämmer med alla branschstandarder och att du kan vara säker på att produkterna håller utlovad kvalitet.

Genom att köpa certifierade produkter bidrar du till:

  • ett klimatvänligt skogsbruk
  • plantering av ny skog
  • att skydda värdefull skog och bevara den biologiska mångfalden
  • att minimera miljöpåverkan
  • ökade kunskaper om produkternas innehåll
  • en god inomhusmiljö
  • att skapa förutsättningar för friluftsliv och aktiviteter i lokalsamhället

Certifiering_Människa och natur

Certifieringar

Ikon_Skog PEFC™ och FSC®

PEFC™ och FSC® är två internationella icke-statliga organisationer som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. I Norge är PEFC™ det dominerande systemet och i praktiken är all norsk skog certifierad enligt PEFC™. Andelen FSC®-certifierad skog är fortfarande relativt liten i Norge, men den ökar. I Sverige ser ägarfördelningen lite annorlunda ut och ungefär lika stora skogsarealer är certifierade enligt varje system. Totalt är 65 % av den svenska skogen certifierad enligt det ena eller båda systemen.


Både PEFC™ och FSC® arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk och utfärdar certifikat till aktörer som uppfyller de fastställda kriterierna genom tredjepartscertifiering. Systemen säkerställer ett hållbart skogsbruk som skyddar värdefull skog och biologisk mångfald, förhindrar olaglig avverkning, minimerar miljöpåverkan och skapar förutsättningar för friluftsliv och lokalsamhälle. Våra verksamheter är en del av värdekedjan från skog till sågade varor, som kan spåras och identifieras hela vägen från skogen till färdiga produkter i byggvaruhandeln.

En fullständig översikt över våra certifieringar och godkännanden finns här.

Ikon_Branschen

Beroende på produkttyp omfattas våra produkter av olika nationella eller internationella standarder. Vissa standarder är frivilliga, medan andra utgör lagkrav.

Internationella standarder
PEFC™CoC och FSC® CoC garanterar spårbarheten för certifierade råvaror genom hela tillverknings- och handelsledet. Detta kallas även ”spårbarhetscertifiering” (Chain of Custody/CoC) och innebär att Moelven måste kunna spåra alla inköpta träbaserade produkter tillbaka till kontrollerade källor. Båda systemen är frivilliga och omfattas av tredjepartskontroll. För att spårbarheten ska kunna säkerställas hela vägen till slutkunden har utvecklingen i de nordiska länderna gått snabbt de senaste åren, och även byggvaruhandeln har nu skaffat sig spårbarhetscertifiering. Andelen certifierade sålda varor ökar för varje år som går. Idag är certifiering enligt PEFC™ och FSC® en förutsättning för att många av våra kunders krav ska uppfyllas. 

CE (Communauté Européenne)
CE-märkningen är en försäkran om att tillverkaren eller dennas företrädare garanterar att alla krav som ställs på produkten i relevant direktiv/förordning anses uppfyllda. En produkt med korrekt CE-märkning har fri tillgång till marknaden inom det EES-området. Alla produkter som omfattas av en harmoniserad europeisk standard ska vara CE-märkta. De olika standarderna ställer krav på antingen egenkontroll eller tredjepartskontroll.

Produktdokumentation
Det ställs allt större krav i fråga om produktdokumentation. Systemen kan variera något mellan olika marknader, men för Moelvens produkter är följande typer av produktdokumentation relevanta:

Byggvarudeklaration (BVD)
Byggvarudeklarationen är ett standardiserat sätt att beskriva en produkt som numera är branschstandard i Sverige. Den innehåller information om materialets ursprung, kemikalieinnehåll, miljöpåverkan och certifieringar samt en beskrivning av produktens installation, användningsfas och hur den ska hanteras efter avslutad användning.

HMS- och HMF-dokumentation
HMS-dokumentation (hälsa, miljö och säkerhet) används främst för kemiska produkter. HMF-dokumentation (faktablad för hälsa, miljö och säkerhet) används för icke-kemiska produkter. HMF beskriver arbetsmiljö, inomhusmiljö, miljöpåverkan och avfallshantering.

FDV
FDV-dokumentation är ett lagkrav för byggnader som rymmer produkter som ska förvaltas, drivas eller underhållas under byggnadens livslängd.
Produktbedömningssystem
Produktbedömningssystemen baseras till stor del på produktdokumentation och certifieringar. Idag finns många olika system som i de flesta fall är nationella.

Byggvarubedömning (BVB)
BVB är en svensk förening som har utvecklat ett system för bedömning av byggmaterial baserat på hållbarhet. Bedömningar görs utifrån miljöpåverkan under kemikaliernas livscykel och innehåll av kemikalier i byggmaterialen. BVB arbetar också med att etablera ett bedömningssystem för sociala förhållanden i värdekedjan.

BASTA
BASTA är ett svenskt produktcertifieringsprogram för kemiskt innehåll i produkter. BASTAs produktcertifiering utgår från kraven i EU:s REACH-direktiv.

EPD (Environmental Product Declaration)
EPD är ett kortfattat tredjepartsverifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Både den underliggande livscykelanalysen (LCA, Life-Cycle Assessment) och EPD baseras alltid på internationella standarder. Oberoende och kontrollerade miljödeklarationer säkerställer att miljöinformationen uppfyller de fyra kraven objektivitet, jämförbarhet, trovärdighet och adderbarhet.

Hea 02
För inredningsprodukter ligger fokus på dokumentation av inomhusluftens kvalitet. Hea 02 är BREEAM-standardens metod för att dokumentera luftkvalitet inomhus. Dokumentationen tas bland annat fram genom utsläppstester, egendeklarationer och certifikat som M1.

En fullständig översikt över våra certifieringar och godkännanden finns här.

Ikon_Bygg

De senaste åren har det kommit en rad olika miljöcertifieringssystem för byggnation och byggprodukter. Dessa system är till skillnad från produktbedömningssystemen ofta internationella, men eftersom det finns olika standarder för produktbedömning har de anpassats i olika länder.

BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
BREEAM är byggbranschens eget miljöcertifieringssystem för byggnader. Systemet har funnits sedan 1990 och är det vanligaste systemet för miljöcertifiering i Europa. Syftet är att motivera till hållbar design och byggnation under hela byggprojektet, från tidig fas till levererad byggnad. De nationella anpassningarna av BREEAM i Norge och Sverige är BREEAM-NOR respektive BREEAM-SE. BREEAM är ett effektivt verktyg för att samordna de olika aktörerna i ett byggprojekt och tillämpa ett hållbart tänkande i alla led. BREEAM ställer krav på bland annat materialval, t.ex. certifierade produkter i PEFC™ Chain of Custody eller FSC® Chain of Custody, EPD (miljödeklaration), Eco-product samt emissionstester på inredningsprodukter (Hea2 med M1-certifikat eller Agbb). Ett BREEAM-certifikat utfärdas på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs utan bransch- eller vinstintresse. Syftet med denna miljömärkning är att stimulera en mer miljöanpassad produktutveckling och förbrukning med mindre miljöbelastning. Detta ska uppnås genom utveckling av kriterier för miljömärkning av varor och tjänster samt genom produktgodkännanden och rådgivning för konsumenter och inköpare. Idag kan småhus (hus för ett hushåll), fritidshus, flerfamiljshus samt skol- och förskolebyggnader Svanenmärkas.

En fullständig översikt över våra certifieringar och godkännanden finns här.

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Klimatsmarta produkter och tjänster" och hållbarhetsmål #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här