Beroende på val av träslag kan brandskyddat trä antingen kombineras med ytbehandling eller finns möjligheten till en naturlig fasad med synlig trästruktur. De flesta av våra exteriöra träslag kan beställas med brandimpregnering och möjligheterna är stora. Tack vare impregneringen finns brandskyddet i träet och man behöver inte förlita sig enbart på mekaniskt skydd vid en brand.

Hållbar träfasad som uppfyller brandkraven över tid

I valet av synligt trä som material för fasad kan eventuella brandkrav behöva tas hänsyn till, beroende på typ av byggnadsklass och verksamhetsklass. Vanligt förekommande brandkrav för en träfasad på flerbostadshus eller byggnader med högre skyddsbehov är SP Fire 105 eller Euroklass B-s1,d0 - men glöm inte bort bruksklassen!

Brandimpregnering är en beprövad och tillförlitlig metod för att brandskydda trä. Processen innefattar att träet blöts upp med vatten och brandimpregneringsmedel i vakuumtanken och den brandhämmande transparenta vätskan trycks in i träet. Efter impregneringsprocessen placeras träprodukten i en torkkammare där vattnet torkas ur träet och brandimpregneringsmedlet fixeras på träets alla sidor.

De främsta anledningarna till att det är denna metod som används till BT Brandskyddat Trä är:

- Skyddet sitter i träet
- Skyddar alla sidor
- Begränsar inte visuella valmöjligheter, det fungerar både med och utan ytbehandling

Svårigheten med att brandskydda exteriöra träprodukter handlar egentligen inte om att initialt uppnå rätt brandklass, utan att säkerställa att de brandskyddande egenskaperna bibehålls över tid. En risk är annars att brandskyddsmedlet lakas ur på grund av medlets egenskaper och fuktig miljö och därmed försämras brandskyddet.

Sedan April 2018 finns det en Europeisk standard gällande bruksklass (EN 16755), som heter "Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications". Denna standard baseras på tidigare teknisk specifikation (CEN/TS 15912) som blev klar 2013. Den tekniska specifikationen baserades tidigare på den nordiska bruksklassen (NT Fire 054) som fastställdes 2006.

Vi på Moelven levererar enbart brandskyddat trä som är bruksklassat, för att brandskyddet ska fungera när olyckan är framme.

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Och det finns forskning som visar att vi människor mår bättre i trämiljöer, eftersom luften är mer hälsosam och vi upplever mindre stress. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer

Målat eller naturligt trä med brandskydd

BT Brandskyddat Trä för utvändigt bruk kan användas till fasader, terrass, loftgångar, undertak mm. Vanligt förekommande brandkrav för exteriöra miljöer är Euroklass B med tillhörande rök- och droppklass alternativt SP Fire 105. Brandimpregnering för utomhusbruk finns i två varianter - standard och vattenfast.

Impregneringen är inte vattenfast och behöver kapslas in och skyddas av en ytbehandling vid användning i fuktig miljö motsvarande utomhus. Om ingen ytbehandling utförs kan brandklassen inte garanteras över tid och träproduktens egenskaper kan försämras. Normalt används gran ihop med en standard brandimpregnering.

Att tänka på vid val av ytbehandling:

- Oljebehandling ger inte tillräckligt skydd
- Lasyr kräver täta underhållsintervall, intervallet varierar beroende på mängd pigment*
- Täckmålning kräver normala underhållsintervall*

*Använd rätt färg/lasyr, läs aktuell produktinstruktion.

Impregnering som är vattenfast behöver inte skyddas av någon ytbehandling då den tål direkt fuktbelastning i utomhusmiljö. Rekommenderade material att använda är träslag som är naturligt beständiga såsom ThermoWood, cederträ, cederträspån, även sibirisk lärk.

För mer information läs aktuell produktinstruktion.

Träets åldrande
Jämfört med trä som är helt obehandlat kan trä med vattenfast brandimpregnering upplevas något mörkare initialt. Impregneringen skyddar träet så patineringen/gråningen tar längre tid alternativt att patineringen inte sker fullt ut jämfört med om träet vore helt obehandlat, men detta varierar beroende på träslag och väderstreck. Fråga oss för mer information.

Jämförelse mellan 3-årigt åldrad ThermoWood-panel. Till vänster med vattenfast brandimpregnering, till höger helt obehandlad.

Ytbehandla?
Generellt är det inte lämpligt att vidare ytbehandla en redan vattenfast brandimpregnerad produkt då det är svårt att få en vanlig ytbehandling att fästa. En möjlighet att industriellt på fabrik ytbehandla och färgsätta träet är med vårt koncept BT Infärgning. Med infärgning som tillval kan man, som exempel, få ett jämnt grått (s.k. förpatinerat) utseende på fasaden från början, men det finns också andra kulörer att välja på.

Andra material i anslutning till panelen?
En vattenfast brandimpregnerad panel är inte inkapslad och skyddad av en ytbehandling och kan därmed påverka eller påverkas av anslutande ytor som består av något annat material. Vad man bör tänka på och vad som rekommenderas kring detta är viktigt att läsa mer om.

En möjlighet att industriellt på fabrik ytbehandla och färgsätta träet som vattenfast brandimpregnerat är med vårt koncept BT Infärgning. Med infärgning som tillval kan man, som exempel, få ett jämnt grått (s.k. förpatinerat) utseende på fasaden från början, men det finns också andra kulörer att välja på. Läs mer

Framtidens trähus - Trä är naturligt och vackert, något som många utnyttjar i arkitekturen. Moelven har under lång tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter till byggprojekt under namnet BT Brandskyddat Trä. På så sätt har vi gjort det möjligt för arkitekter och byggare att utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar eller bibehålla existerande stil, samtidigt som de brandtekniska kraven uppfylls.

 Olika brandklasser med trä

För att uppnå brandklasskraven för aktuellt träslag och brandimpregneringsfabrikat finns det normalt krav på konstruktionens utförande. Detta finns beskrivet i tredjepartscertifikat och utlåtanden, de finns att hämta här.

Det europeiska systemet för brandklassning (Euroklass, EN 13501-1) är uppdelat i tre olika klasser: Huvudklass, rökklass och droppklass. Huvudklass graderas i en skala från A till F, där A är obrännbart och F är ej provat. Rökklass graderas s1, s2 och s3 (s=smoke), där s1 är den bästa rökklassen. Droppklass graderas d0, d1 och d2 (d=drip), där d0 är den bästa droppklassen.

Brandskyddat trä kan normalt uppnå huvudklass B och C efter provning och certifiering, medan obehandlat trä normalt uppnår huvudklass D. B-s1,d0 är den högsta Euroklassen som brandskyddat trä kan uppnå.

Provningsmetoden som ligger till grund för klassificeringen heter EN 13823 Single burning item (SBI).

Moelven levererar Gran, cederträ och sibirisk lärk i brandklass B-s1,d0 samt ThermoWood i brandklass B-s2,d0.

Med SP Fire 105 säkerställs att BBR:s krav för användning av trä som fasadmaterial på byggnader med uttalat skyddsbehov uppfylls, vilket normalt är flerbostadshus över två våningar, d.v.s. Br1-byggnader. Brandprovet ställer krav på begränsad brandspridning, temperatur och värmeflöde samt krav på att inga delar faller ned från fasaden. Alternativa analysverktyg för att påvisa att kraven enligt BBR uppfylls är begränsade. Vi rekommenderar därför att säkerställa att godkända SP Fire 105-tester samt bruksklassning kan uppvisas i de projekt då det är aktuellt med träfasader på Br1-byggnader.

Moelven levererar gran, ThermoWood (furu), cederträ och cederträspån i enlighet med SP Fire 105.

Läs mer om träfasad för flervåningshus

Viktigt att tänka på vid brandskyddat trä

Kombinationen av fukt och torkning gör att träet stressas och i vissa fall kan dimensionsförändring och viss skevhet uppstå. Eftersom brandimpregneringen sker efter sågningen och hyvlingen av träet kan normala hyvlingstoleranser överskridas. I och med viss rörelse i träet kan det vara svårare att få ihop not och fjäder på panelbrädor, jämfört med obehandlat trä.

Vid brandimpregnering finns det alltid risk för strömärken på baksida. Vid tjocklek på bräda >25mm finns även risk för strömärken på framsidan. Vid utomhusmontering utan ytbehandling försvinner ofta strömärken över tid.

Längre leveranstider - planera ditt inköp

Brandskyddade produkter är oftast projektspecifika och lagerförs normalt inte. Eftersom produkten genomgår flera förädlingssteg är leveranstiden längre jämfört med vanliga lagerprodukter. Däremot har vi ett servicelager med några utvalda produkter som förenklar mindre ordrar och tilläggsordrar, fråga oss gärna för mer information.