Furu som värmebehandlas får nya och bättre egenskaper i form av bra rötskydd och formstabilitet. ThermoWood är valet för dig som vill handla klimatsmart och samtidigt dra nytta av egenskaper som står emot yttre påfrestningar.

Den karakteristiska bruna färgen och den fina lystern behåller du genom att behandla ytan. ThermoWood är svanenmärkt och ett prisvärt alternativ.

×

Sortiment: ThermoWood

ThermoWood som ytterpanelbräda finns i olika profiler som passar till stående eller liggande panel och med ändspont för snygg löpande montering.

Se vårt standardsortiment

ThermoWood passar bra som trall. Extra fin håller den sig i uterum där den skyddas mot regn och sol.

Se vårt standardsortiment

ThermoWood passar som trätak tack vare att det är formstabilt och har ett bra motstånd mot röta.

Se vårt standardsortiment

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Kärnfuru Klass 3, måttligt beständigt Mellan Hög Hög Ca 480
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi andningskydd med P3-filter och väl fungerande ventilation eller utsug.

Går det att limma ThermoWood?
Ja, men tänk på att det kan ta 4-6 gånger så lång tid för limmet att fästa och torka orderntligt, jämfört med omodifierat trä. Vanligt trälim fungerar bra men för bästa resultat rekommenderas PU/PUR-lim.

Tänk på det här vid montering

Använd spik (för panel) eller skruv (för panel/trall) i rostfri syrafast A4-kvalitet. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Väljer du att skruva bör du förborra eller använda självborrande skruv för att minska risken för sprickbildning.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till ThermoWood eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med ThermoWood. Brandimpregnerad ThermoWood får ett lägre ph-värde vilket kan påverka materialet under träet. Läs mer om montering av brandskyddad panel

*) ThermoWood kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

 

Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering. Skarvning med ändspont behöver inte ske mot spikläkt men undvik flera skarvar bredvid varandra. Tips! Limma ändsponten med trälim för utomhusbruk för att minimera eventuella rörelser.

 

Läktavstånd
ThermoWoodpanel ska monteras på c/c 600 mm.

Det räcker med 1 infästning per läkt till fasadbrädor som är max 118 mm. Över 118mm ska det vara 2 infästningar per bräda.

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Regelavstånd
Det ska vara c/c 450 mm till ThermoWoodtrall som är 26 mm tjock.

Kärnsidan ses som framsida och läggs uppåt. 

 Använd två infästning per regel i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Avstånd mellan brädor
Det ska vara minst 5 mm mellan trallbrädor.

Avstånd till marken
Trallen bör ligga minst 30 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning (minst 10cm). Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan.

Dolt montage
Med en trall som döljer skruvskallarna får du en snyggare altan. Dolt montage är även bra för hållbarheten eftersom man undviker skruvhål där det kan samlas vatten. Läs mer

Miljö och kvalitet

Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen når 212°C. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg.  Ingen form av kemikalier tillsätts.

Råvaran är PEFC-certifierad
ThermoWood från Moelven är Svanenmärkt

ThermoWood från Moelven är Svanenmärkt.

SE_Svanen_licens.png

Till värmebehandlingen använder man spillvärme från ett närliggande sågverk och man tillsätter inga kemikalier eller gaser under processen. Det gör att man kan elda upp ThermoWood utan att det påverkar miljön negativt.

Råvaran till ThermoWood furu kommer från miljöcertifierade skogar och är PEFC-certifierad.

Värmebehandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så rötsvamparna får svårt att få näring. ThermoWood Furu får därmed en bättre skydd mot röta. Värmen driver ut harts och överflödigt vatten ur träet och förmågan att ta upp fukt minskar med upp till 50%. Dessutom ökar värmebehandlingen träets isoleringsförmåga.

Det kan bli sprickor i en del kvistar under värmebehandlingen och någon millimeterstor kvist kan lossna. Detta är normalt för ThermoWood. Efter värmebehandlingen är träet mer formstabilt och det blir mindre risk för sprickbildning.

Värmebehandlat trä utsätts för påfrestningar under värmebehandligen vilket gör att det är helt avgörande att ha en sorterad friskkvistig råvara som är lämplig för värmebehandling. Denna råvara är en specialprodukt för sågverken och det är främst med större inköpsvolymer som ett sågverk kan ställa om i sin produktion och erbjuda den råvaran kontinuerligt. Det är även helt avgörande att den värmebehandlade och hyvlade färdigvaran sorterats väl utifrån gällande sorteringsregler. 

Moelven levererar en noga utvald och sorterad ThermoWood med friska kvistar enligt sorteringsreglerna ”TWA-kvalité”. Det är normalt framsida och kanter som sorteras. Möjlighet finns till lägre kvalité men det är sorteringen Thermowood A-kvalité (Thermowood A-grade) med friska kvistar som vi rekommenderar. En lägre kvalité innebär oftast frånkap och mer hantering på arbetsplatsen och totalt sett högre kostnader, om det medvetet inte varit så att en lägre kvalité eftersträvats.

Möjligheter med brandskydd

För att förbättra träets brandklass kan det genomgå en brandimpregnerings-process. Konceptet kallar vi BT Brandskyddat trä. Läs mer om brandskyddat trä för exteriört bruk

Träpanelens livslängd och åldrande påverkas av monteringen och byggnadens utformning

Naturliga träfasader har en lång förväntad livslängd även utan tillsatta kemikalier. För att bibehålla en lång livslängd behöver träet luftas, monteras med rätt infästning samt minimera risken för stående vatten - så kallade vattenfällor. För fasader är det också optimalt att undvika studsande regnvatten.

Trä tål generellt att bli fuktigt så länge det har möjlighet att torka. En träfasad bör ha en fri vertikal luftning oavsett profiltyp samt oavsett om det är en liggande eller stående panel. Detta är möjligt genom att använda en stående spikläkt. Tänk också på att möjliggöra luftgenomströmning längst ned och längst upp av fasaden men också under och ovan fönster. Rekommenderad öppning för att få in och ut luft är 25 mm.

Om marken som panelen monteras mot är av hårt underlag som exempelvis asfalt rekommenderas 30 cm avstånd mellan panelen och marken. Det finns risk för att panelen i detta område blir mer hårt utsatt av studsande regnvatten. Om möjligt är det bra att använda annan typ av underlag, exempelvis grus eller gräs.

Använd gärna fönsterplåtar för att leda bort vatten men glöm inte bort att ha minst 6 mm mellanrum från panelens avslutning ned mot plåten. Ändträet suger ca 20 gånger mer vatten jämfört resterande delar och mellanrummet mellan panel och plåt minskar risken för kapilläreffekten.

Använd infästning i rostfri syrafast A4-kvalitet (vid användning av ej rostfri infästning kan det uppstå mörka ringar runt spik-/skruvhuvud samt rinnmärken från infästningen och metallen kan korrodera). Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till alla Utvalda träprodukter eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Det är flera faktorer som påverkar träets åldring. En träfasad som inte är korrekt luftad riskerar att över tid vara mer fuktig vilket ökar risken för mögelpåväxt. Trä åldras där sol och regnvatten kommer åt att torka ut och sedan skölja bort träets naturliga lignin. En naturlig träfasad åldras olika beroende på väderstreck, utstick från tak och fönster, närliggande vegetation som skuggar samt områdets klimat.