Ett komplett fasadsystem kan bestå av träfasad, läkt, isolering och stomme av trä, stål eller betong. Olika förutsättningar förändrar brandförloppet och det är därför viktigt att ha godkända brandtester för olika fasadsystem.

Moelven har med hjälp av RISE gjort ett flertal brandtester för att säkerställa att vi levererar fasadlösningar som uppfyller Boverkets byggregler (BBR 5:551) vad gäller brandskydd. Tack vare de genomförda brandtesterna besitter vi en otroligt viktigt kunskap och erfarenhet. Dessutom är allt vårt brandskyddat trä bruksklassat, för att vi ska känna oss trygga med våra produkter.

Vi garanterar rätt träslag, rätt brandskydd, rätt producerat, rätt testat

Våra brandtester vägleder dig att bygga rätt

Hur är fasadsystemen brandtestade?

Brandproven utfördes med korrekta fasadkonstruktioner, på samma sätt som man bygger fasadsystemet i verkligheten. Fasaderna var luftade på ett tillfredställande sätt och innehöll rätt typ av bakomliggande material.

Vi brandtestade även träfasaderna enligt ett "worst case". Det betyder att fasaden testades med en konstruktion som tar höjd för alternativa monteringar av t ex stående eller liggande panel. Vår ambition med detta har varit att ge utrymme för varianter av konstruktioner utan att äventyra brandsäkerheten. 

Detta är godkänt

I Moelvens nya tester är luftade träfasader godkända med trästomme (CLT / KL-trä, limträ, utfackningsvägg/regelstomme), stålstomme och betongstomme i kombination med alla varianter av mineralull och annan typ av isolering. Av våra utlåtanden, ramarna för brandgodkännandet, som RISE utfärdat framgår det vilka konstruktioner och lösningar som täcks in av respektive godkänt SP Fire 105-test.

Brandprovet SP Fire 105 säkerställer att man efterföljer BBR:s krav för användning av fasadsystem på byggnader över två våningar. Det är ett tufft brandprov att klara och ställer hårda krav på begränsad brandspridning, temperatur och värmeflöde samt att inga delar faller ned från fasaden.

Alternativa analysverktyg till brandprovet är begränsade. Vi rekommenderar starkt att säkerställa att det finns godkända SP Fire 105-tester med rätt typ av fasadkonstruktion.

För att brandskyddet ska hålla över tid ska det bruksklassas (lämplighetsprovas) enligt EN 16755.

Läs mer här