Avverkning är en naturlig del av skogens kretslopp. Beroende på bland annat markens förutsättningar är skogen avverkningsmogen mellan 50-120 år.

Viktigt att avverka i rätt tid 

När skogen avverkas sker det i form av gallring eller en föryngrings-avverkning där merparten av träden tas ut. Föryngringsavverkningen ger då stora pengarna från skogen, det handlar om 80 till 90 procent av det samlade kassaflödet från ett skogsbestånd. Du bör därför prioritera vilka bestånd du vill avverka och vilka som ska stå på tillväxt.

I takt med att den avverkningsmogna skogen åldras minskar trädens växtkraft och därmed motståndskraft för kostsamma insekts- och svampangrepp som till exempel barkborre och rotröta. Ett mindre växtkraftigt bestånd är även känsligare för klimatförändring.

Skogsbruksplanen hjälper dig att prioritera när du ska avverka din skog.

Prioriteringslista vid avverkning

  • Skadad skog före frisk skog
  • Granskog före tallskog
  • Bördiga marker före svagare
  • Äldre skog före yngre
  • Tät skog med god kvalitet före gles skog med sämre kvalitet

Granskog bör generellt avverkas tidigare än tallskog eftersom granens värdetillväxt oftast stannar av vid lägre ålder än tallens. Risken för skador är dessutom lägre i äldre tallbestånd. Granbestånd är känsligare för vind och finns det rotröta i beståndet hinner den växa längre upp i träden ju längre tiden går vilket minskar värdet på den mest värdefulla timmerstocken.

 Ta kontakt för att få hjälp med att avverka din skog.

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png