Skogsavverkning är en naturlig del av skogens kretslopp. När skogen avverkas sker det i form av gallring eller en föryngringsavverkning.

Varför avverka?

I takt med att den avverkningsmogna skogen åldras minskar trädens växtkraft och därmed motståndskraft för kostsamma insekts- och svampangrepp som till exempel barkborre och rotröta. Ett mindre växtkraftigt bestånd är även känsligare för klimatförändring.

Olika typer av avverkning

Vid föryngringsavverkning eller som det i dagligt tal kallas slutavverkning avverkas träd som har blivit tillräckligt stora och gamla. Detta sker inom ett begränsat område och man tar hänsyn till de miljö - och kulturvärden som finns inom denna yta.

Gallring är avverkning där man glesar ut sin skog för att ge bra växtförutsättningar för kvarvarande träd. Behovet av gallring beror på tillgången av näring, vatten och solljus. Det är viktigt att man utför åtgärden när trädet har kvar tillräckligt många gröna grenar. 

Avverkning av skadad skog är viktig för att minimera ytterligare skador på skogen. Beroende på vilken typ av skada som drabbat skogen anpassas avverkning därefter. Stormskador, insektsskador eller svampskador hanteras på olika sätt men det som är gemensamt är vikten av att utföra åtgärden i rätt tid.

Skogsavverkning ger dig intäkter från skogen, vid föryngringsavverkning handlar det om 80 till 90 procent av det samlade kassaflödet från ett skogsbestånd. Du bör därför prioritera vilka bestånd du vill avverka och vilka som ska stå på tillväxt.

Tänk på att valet av avverkningsmetod påverkar förutsättningarna för den nya skogen och hur återbeskogningen ska planeras.

Här kan du läsa mer om hur du får ny skog.

Viktigt att avverka i rätt tid 

Skogsbruksplanen hjälper dig att prioritera när du ska avverka din skog.Läs mer om skogens kretslopp - moelven skog.png

Viktigt att certifiera innan avverkning

Certifierat virke efterfrågas i allt större omfattning och kommer så småningom att vara ett krav för att kunna sälja virket. Certifiering är ett bevis för att skogen sköts på ett hållbart sätt.

Steget till att bli en certifierad skogsägare är väldigt enkelt och vi hjälper gärna till om du behöver hjälp. Läs mer om certifiering.

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png