Hur vill du att din skog ska se ut i framtiden? Att avverka är en stor och viktig händelse. En föryngringsavverkning är en naturlig del av skogens kretslopp och ofta skogsägarens viktigaste inkomstkälla.

När det är dags för avverkning rekommenderar vi att se på det som en smart skogsföretagare och ansvarsfull arkitekt – samtidigt. Att avverka är en viktig åtgärd som förenar nutiden och framtiden.

Kvinna_skog_sommar_800x509.jpg

Dina mål är nästa generations möjligheter

Före en avverkning är det naturligt att fokusera på marknadsläget och virkespriserna idag. Men det är lika viktigt att samtidigt lyfta blicken och se möjligheterna långsiktigt. För det är nu du skapar den skog som nästa generation ska bruka, uppleva och förvalta.

Har du bestämt dig för att avverka?

skordare_alp_2_800x509.jpg

Genomtänkt planering ett måste

Du kan förändra ett landskap och skapa förutsättningar för en mer varierad och friskare skog genom att exempelvis lämna kvar utvalda trädgrupper eller spara fröträd. Eller vill du ge nästa generation mer utrymme för friluftsliv eller jakt i skogen? Din bild av framtidens skog behöver vara tydlig och klar innan avverkningen börjar och för många skogsägare är den varken självklar eller enkel att komma fram till.

Bolla dina tankar med en opartisk expert

Bland Moelvens medarbetare finns förvaltare och virkesköpare som också är skogsägare, antingen genom arv eller av eget intresse. Vi känner väl till många av frågorna du brottas med och utmaningarna du ställs inför. Det i kombination med att Moelven inte äger egen skog gör att vi som rådgivare alltid utgår från dina intressen och mål och ser till skogens bästa.

HansochTimmerstockar_800x509.jpg

Varför ska man avverka skog?

När skogen åldras minskar trädens växtkraft och motståndskraft mot skogsskador. Därför är det viktigt att avverka i rätt tid. Ett skogsbruk i balans behöver se till hela skogens kretslopp och tar hänsyn till både miljö och ekonomi.

Olika sätt att avverka

Vilket som är bäst för din skog beror på vilka mål du har med skogsägandet.

Gallring glesar ut skogen för att få bättre tillväxt på det som sparas eller för att skydda viktiga delar. Du kan också slutavverka ett bestånd, föryngringsavverka, för att göra plats för en ny generation skog.

gallring_alp_1920x1280.jpg

Efterfrågan på certifierat timmer ökar

Medvetna beslut och strategiska val är viktiga delar av ett hållbart och lönsamt skogsbruk. Därför rekommenderar vi att du certifierar din skog innan avverkning. En certifiering visar att du tar ansvar och gör dig mer konkurrenskraftig på en marknad som bara växer. Moelven Skog erbjuder certifieringarna FSC® och PEFC.

Att bli en certifierad skogsägare är en relativt enkel process och vi kan snabbt hjälpa dig att påbörja arbetet.

När ska man avverka skog?

I slutet av trädens livscykel avstannar tillväxten och skogen är mogen för föryngringsavverkning. När du får avverka beror på

  • Var i landet skogen finns
  • Trädslag
  • Skogens växkraft

Virkerskopare-skogsagare_800x509.jpg

Allt finns i skogsbruksplanen

En skogsbruksplan innehåller fakta och rekommendationer som visar vad din fastighet behöver för att skogen ska må bra och skapa tillväxt. Har du en uppdaterad plan är det enkelt att avgöra när det är bra att avverka. I skogsbruksplanen finns uppgifter om bland annat ålder, växkraft och trädslag i beståndet.

Om du inte har någon plan så är det manuellt arbete som gäller. Då får du fram trädens ålder genom att räkna årsringar och själv försöka bedöma bördigheten i marken.

Saknar du en skogsbruksplan?

Smart_Skogsagande_800x374.jpg

Har du bestämt dig för att avverka?

Moelven Skog förklarar vanliga ord och begrepp inom skogsbruk och skötsel

Det är en term för när skogen skördas/huggs ner.

Ett skogsområde som är likartat vad gäller trädslagsblandning, ålder och storlek.

Det är ett ord för skogens växtförmåga/produktionsförmåga per hektar och år. Beskriver hur fort eller långsamt skogen växer. Boniteten anges i m3sk (skogskubikmeter per hektar och år).

Genom skogscertifiering får skogsägaren ett intyg på att skogen sköts om med hållbara metoder vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. PEFC samt FSC är de vanligaste standarderna.

Träd som sparas vid avverkning i syfte att återbeskoga beståndet genom att sprida frön på den avverkade ytan. Tall används till ofta fröträd, denna återbeskogningsmetod kallas för naturlig föryngring.

En avverkning där nästan alla mogna träd huggs ner och därefter återbeskogas ytan med naturlig föryngring eller genom plantering.

Skogsskötselåtgärd där man med maskiner glesar ut beståndet för att de träd som sparas ska få mer utrymme att växa på och så skapa mer timmer.

Verktyg för att dokumentera och visualisera skogens tillstånd och åtgärder som bör utföras vid en viss tidpunkt. Beskriver tillståndet och skogens växtlighet (bonitet).

Skador som oftast orsakas av väderleken, vind och insekter.

Samma innebörd som Föryngringsavverkning men annat ord.

När skogen är mogen för en föryngringsavverkning. Regleras av Skogsvårdslagen utifrån ståndortsindex. Åldern varierar från 45–100 år beroende på markens bördighet och vart i landet skogen finns.

Måttet för skogens produktionsförmåga, med hjälp av ståndortsindexet kan man räkna ut boniteten. Ett ståndortsindex kan vara G32 vilket innebär att gran är det dominerade trädslaget i beståndet och vid 100 år är trädet 32 meter högt.