Här presenterar vi några vanliga konstruktionslösningar med limträ. Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.

Rak balk är det enkla, praktiska byggnadselementet med många användningsområden, t ex som primär- och sekundärbalkar i tak, golvbjälkar m fl.

Bärande krökta limträbalkar i byggnadskonstruktioner ger obegänsade arkitektoniska möjligheter.

Krökta balkar dimensioneras i huvudsak som raka balkar vad gäller bruks- och brottgränstillstånd. Därutöver måste uppträdande tvärdragpåkänningar kontrolleras enligt anvisningar i Limträhandboken.

×
 

Sadelbalkar används uteslutande som takbalkar. De har flera egenskaper och fördelar gemensamt med raka balkar.

Det gäller t ex montage och enkla infästningsdetaljer, brandhärdighet mm.

En klar fördel med sadelbalk är att den är optimalt materialbesparande. Den är slankast i ändarna och kraftigast på mitten, där böjpåkänningarna är som störst.
Den lutande ovansidan ger direkt den önskade takkonturen. Därför behövs inga påsalningar. Lämplig taklutning 3° - 7° . Spännvidder upp till 30 m är vanligt förekommande.
Sadelbalkar ger en inte oväsentlig minskning av ljudspridningen längs takets undersida eftersom de relativt höga balkarna sektionerar takets insida och minskar ljudreflexernas utbredning.

×

Enkel och funktionell takstolstyp som används för spännvidder upp till ca. 40 m.

Takstolen levereras i delar. De ingående limträelementen får därigenom hanterbara mått samtidigt som transporten blir billigare.

Till dragstag används ofta 1, 2 eller 3 rundstänger av stål beroende på dragkraft.
Lämplig taklutning 15° - 30°.

×

Bumerangbalkar lämpar sig för takkonstruktioner med 7° - 15° taklutning och för spännvidder upp till 30 m.

Eftersom balktypen tillverkas med önskad taklutning behövs inga påsalningar eller liknande. Den massiva formen ger, i likhet med sadelbalk, enkelt montage och enkla, överskådliga infästningsbeslag. Tack vare relativt kraftiga dimensioner erhålls stort motstånd mot brand. Ofta uppnås brandklass R60, d v s 60 min brandmotstånd.

De massiva balkarna ger en uppdelning av de invändiga takytan, vilket förbättrar akustiken genom att ljudspridning förhindras.

×

Den gemensamma nämnaren för alla treledsramar från Töreboda Limträ är att de ger stor invändig höjd.

Treledsramar är vindstabila i sitt eget plan, vilket förenklar stomstabiliseringen. De är dessutom okänsliga för sättningar i grundläggningen.
Treledsramar med fingerskarvat hörn kan användas för spännvidder upp till 25 m.
Lämplig taklutning 15° - 30°. Ramhörnen ger litet intrång i rummet och ramtypen är mycket lämplig för månghörniga byggnader. Invändiga mittpelare behövs ej. Treledsramar är lättmonterade eftersom de levereras i två färdiga halvor, vilka reses och kopplas samman på byggplatsen.

×

Denna ramtyp används för spännvidder, från ca 8 m till 40 m, och med taklutningar från 14° till ca 60°

Genom sin form och sin mångsidighet kan ramtypen ges stora variationer till sin karaktär, samtidigt som den upplevs som spännande och intressant i de flesta utformningar.
Den låglutande typen används ofta för tennishallar med spännvidder upp emot 40 m.
Med sina båda båghalvor ger konstruktionen ett robust och samtidigt smidigt intryck, förstärkt av "mycket" trä och härlig träkänsla. Varianten med brant lutning används regelbundet till kyrkobyggnader och liknande. Karaktären är luftig och elegant.
Bilden visar den låglutande typen. Takfoten utföres med påsalning av limträ.

×

Bågar är den gynnsammaste konstruktionstypen när det gäller att överbygga en given spännvidd.

En nödvändig förutsättning är att bågändarna (anfangerna) har fasta upplag, som inte kan förskjutas i horisontalled. Detta åstadkoms i praktiken genom att bågen står direkt på betongfundament eller genom att bågändarna förbinds med dragstag.


Treledsbåge med dragstag används för spännvidder upp mot 55 - 60 m utan större problem. även större spännvidder är möjliga, men av transportskäl måste då båglängden delas upp i fler än två delar och skarvas momentstyvt på byggplatsen. Som dragstag används stål eller limträ.
Treledsbåge på betongfundament används i samma spännviddsområde som ovan nämnts. Av transportskäl krävs samma uppdelning och montering på byggplatsen av bågar med spännvidder över 60 m.
Treledsbåge på fundament ger stor, ostörd rymd i byggnaden. Bågformen kan göras hög eller flack och anpassas till det aktuella behovet av fria höjder.

×

Fackverk i limträ har börjat användas under senare år, i första hand för att överbrygga större spännvidder.

Ett fackverk består i princip av två stycken flänsar och däremellan kraftöverförande diagonaler. Tvärsnittshöjden kan väljas efter vad spännvidden och belastning kräver . Höjder upp till 6 m har utförts. Om fackverket utbildas som treledsbåge kan mycket stora spännvidder, 100 m eller mer, uppnås.
Fackverkskonstruktioner har även använts vid mera "vardagliga" spännvidder då man av arkitektoniska skäl vill ha fackverkets speciella uttrycksform. Knutpunktsförbindningarna görs med fördel med inslitsade plåtar och ståldymlingar. På så sätt slipper man utvändiga knutplåtar.

×

 

Infästningsdetaljer