TRÄ8 är ett pelarbalksystem av limträ med träbjälklag utvecklat för att använda så lite material som möjligt. Att minska den totala materialåtgången och använda trä i så stor utsträckning som möjligt anser vi vara bästa vägen mot ett mer hållbart byggande. Byggsystemet har en fri spännvidd upp till 8 meter vilket ger möjlighet att skapa generösa och fantasifulla layouter. Detta gör att systemet lämpar sig lika väl till bostäder som kontor och andra kommersiella byggnader.

Trä8 utnyttjar materialet effektivt

Det utmärkande med systemet är att pelare- / balkkonceptet medger en luftig och mycket lätt konstruktion som utnyttjar materialet effektivt. Vi har bestämt oss för inte använda mer material än vad som krävs, det tycker vi är hållbart!

Tra8_s2_3.jpg

 

Pelarebalkstomme

Trä8 är utvecklat som ett pelarebalksystem av limträ. Det har den naturliga fördelen att vertikallaster hanteras parallellt fiberriktningen i de byggnadshöga pelarna. I den riktningen är trä oerhört starkt och vi skapar en konstruktion med mycket hög formstabilitet och minimala deformationer över tid. Tekniken är också mycket materialeffektiv och hjälper oss att hålla nere den totala materialåtgången i varje projekt.

 

Bjälklagselement

Bjälklagselementen av trä produceras med liten materialåtgång och kan hantera spännvidder upp till 8 m.

 

Hisshakt och trapphus

Oftast utförs hisschakt och trapphus med prefabricerad betong men vi kan också erbjuda utförande med KL-trä.

 

Stabilisering

Horisontalstabilisering sker oftast med hjälp av hisschakt och trapphus av betong i kombination med fackverk av limträ. Om design eller layout så kräver kan även fackverk av stål användas.

Valet av lösning avgörs av byggnadens layout och bör utformas i dialog mellan arkitekten och våra konstruktörer. På så vis uppnås den mest materialeffektiva och rationella lösningen för varje projekt.

 

Yttervägg och tak

För att uppnå tätt hus kompletteras stommen med utfackningsväggar och takkonstruktion. Hur detta utformas varierar från projekt till projekt.

Såväl platsbyggnation som prefabricerade element har använts i genomförda projekt. Varje projekts unika förutsättningar avgör valet av lösning.

Systemdetaljer

Rätt material på rätt plats för minsta möjliga CO2-avtryck.

I utvecklingen av TRÄ8 har vi haft som målsättning att skapa ett byggsystem med minsta möjliga CO2-avtryck. Det uppnås enklast genom att använda så lite material som möjligt. Med åren har vi dessutom lärt oss att när olika material samverkar på ett klokt sätt är det lättare att uppnå kombinationen av låg materialåtgång, bra dynamiska egenskaper, bra akustik och hög brandsäkerhet.

Därför kombinerar vi ofta både trä, stål och betong i våra konstruktioner men strävar förstås alltid efter att trä ska vara det dominerande materialet. Det unika med trä är att det har många naturligt goda egenskaper.

Utöver att vara en förnyelsebar råvara har trä hög styrka per viktenhet och kan bearbetas med mycket snäva toleranser.

Pelare och balkar kopplas samman med beslag utförda i stål. De är dimensionerade och anpassade för att överföra de laster konstruktionen utsätts för.

Montaget på byggarbetsplatsen underlättas av att beslagens placering märkts ut i fabrik, på så vis säkerställs att beslagen kan monteras i exakt rätt läge.

Tra8_s4A.png

Alla limträelement levereras färdigbearbetade. CNC-tekniken medför att hela konstruktionen kan levereras med mycket god passform och snäva toleranser.

Infästning till grunden utförs med grundbeslag som svetsas till ingjutna fästplåtar. Limträpelarna levereras med fabriksmonterade beslag utformade för enkelt montage.

Infästningarna har justermöljigheter för att uppnå högsta möjliga precision.

Tra8_s4B.jpg

I de fall huset stabiliseras med ett trapphus / hisschakt i betong svetsas stålbeslag till fästplåtar ingjutna i betongkonstruktionen. Bjälklagen och balkar ansluts sedan till beslagen så att kraftöverföring säkerställs.

Tra8_s4C.jpg

Horisontalstabilisering sker ofta med hjälp av hisschakt och trapphus i betong. Att använda betong i denna del av konstruktionen bidrar med både styvhet och massa som gynnar husets stabilitet och dynamiska egenskaper. I vissa fall kan det även reducera behovet av mothållande massa i grunden.

Vi använder ofta limträfackverk som tillsammans med skivverkan i bjälklagen skapar ett stabiliserande system.

Fackverken har störst effekt om de kan placeras i fasadlivet. Om byggnadens fönster- och dörrplaceringar inte medger att fackverket placeras i fasad kan de istället placeras i innervägg.

Fackverken sätts samman med inslitsade stålplåtar och ståldymlingar. Dymlingsförband ger säkra konstruktioner med högt brandmotstånd och hög montagenoggrannhet.

Beroende på storlek kan fackverken levereras monterade. I annat fall levereras alla limträelement färdigbearbetade för att sättas samman till fackverk på byggarbetsplatsen.

I vissa fall kan även fackverk eller ramar av stål användas.

Tra8_s5A.jpg

Våra bjälklagselement är utformade med en toppskiva av LVL och ett bärande stomme av limträ. Alla komponenter i bjälklagselementen är skruv- eller spiklimmmade. Kortlingar på strategiska positioner bidrar till ökad styrka och styvhet i alla riktingar.

De mest utmärkande egenskaperna i bjälklagselementen är kombinationen av låg vikt och hög styvhet. Det ger goda dynamiska egenskaper som gör att golven känns mycket stabila att gå på. Dessa förutsättningar bidrar dessutom till bra stegljudsprestanda och med korrekt utförd stomkomplettering klarar systemet ljudklass B för bostäder.

Tra8_s5B.jpg

 

Detaljlösningar - akustik och brand

Med omsorg om detaljer skapas ett robust system med hög teknisk prestanda.

Våra TRÄ8 stommar är väldigt lätta. I jämförelse med en traditionell betongstomme kan vikten vara mindre än 30%. Hög massa, särskilt i bjälklag, är i många avseenden gynnsamt för att uppnå bra akustiska prestanda. Därför krävs extra omsorg om detaljer i ett trähus.

Ett trähus kräver också ett bra brandskydd. Genom kontinuerlig utvärdering av genomförda projekt kombinerat med lärdomar från ett antal avslutade forskningsprojekt kan vi idag erbjuda lösningar som vi vet fungerar i praktiken.

Akustik och framför allt stegljudsdämpning är området där vi lagt allra mest utvecklingsresurser. Vi har nu tekniska lösningar som klarar kraven för ljud-klass B i bostäder.

Lösningen ligger i ett finstämt system med bjälklagskassetter som kompletteras med olika material enligt ”massa-fjäder-principen”. Förenklat fungerar det så att en avjämningsmassa med hög densitet högst upp i konstruktionen adderar nödvändig massa. Detta kompletteras av ett tungt undertak med två lager gips. Undertaket förankras i en plåtprofil som utgör ett fjädrande förband till bjälklagselementet. Den stora luftspalt som skapas mellan LVL-skivan och undertaket bidrar till ljuddämpningen mellan våningarna.

Tra8_s6A.jpg

För att bryta överföringen av vibrationer och ljud mellan lägenheter läggs bjälklagselementen upp på separata bärlinor enligt figuren.

Utrymmet mellan bärlinorna brandtätas med mineralull för att förhindra brandspridning.

Tra8_s6B.jpg

Figuren visar tvärsnittet av en pelare i en lägenhet. Varje projekts specifika brandkrav avgör om limträet behöver brandskyddsmålas eller kläs in med gipsskivor.

Där gipsskivor används och om det av akustiska skäl bedöms nödvändigt monteras de på en akustikregel enligt samma princip som för undertaken.

Tra8_s7A.jpg

Olika metoder kan användas för ytterväggskonstruktionen. Byggnadens specifika energiprestanda och produktionseffektiviteten på arbetsplatsen brukar vara det som avgör exakt utförande i respektive projekt.

Detaljen visar en yttervägg med en inbyggd pelare. Om akustik- och brandkrav för det aktuella projektet tillåter, så kan väggen byggas helt eller delvis utanpå stommen så att den lämnas synlig.

Tra8_s7C.jpg

 

Tra8_s7_Tabell.jpg

 

 

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.