Det Digitalta Sågverket kalles projektet som er ett av åtta innovationsprojekt som nu får finansiering av statliga Vinnova i en satsning för att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri.

Teknisk direktör Peter Rockedahl i Moelven säger att det är Sveriges tekniska Forskningsinstitut AB (SP) tillsammans  med teamet på Moelven Valåsen och teknikleverantörerna RemaSawco och Schneider Electric som skall genomföra projektet. Projektet skall genomföras vid i sågverket i Karlskoga under en period på två år. Resultaten skall  presenteras på ett seminarium vid Trä och teknikmässan i Göteborg 2018.

Huvudidén med projektet är att genom digitalisering möjliggöra en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion genom att använda uppkopplade sensorer och spårbarhet för en produkt samt föra information både framåt och bakåt genom produktionsprocessen. Genom att samla in och analysera data från olika delar i produktionsprocessen kan en bättre förståelse uppnås. Vilket möjliggör optimering av hela processen, säger Rockedahl.

Viktige målsättningar

Rockedahl förklarar att de högt ställda målen i projektet är en ökad processeffektivitet på 15 %, ökat produktvärde med 10 % och en reducerad energianvändning med 10 %. För att kunna verifiera dessa mål, så förutsätts en digitaliserad installation på sågverket.

Utmaningen ligger i att generera och tillgängliggöra relevant information på relevanta platser i hela värdekedjan samt höja informationsanvändandet i de delar av värdekedjan som idag utnyttjar detta endast i liten utsträckning. Vi begränsar oss i detta projekt till sågverksinterna informationsströmmar. Detta görs genom att använda information från befintliga maskiner och system samt installera nya sensorer och givare och koppla upp alla dessa i en gemensam plattform för informationshantering. Sammanlagt kommer det att ge tillgång till en stor mängd data som sammanstrålar i ett flöde, till vilket sedan exempelvis lagring, analys och grafiska gränssnitt till produktion och planerare kommer att kopplas, säger Rockedahl.

Glad VD

VD Fredrik Wallenstad i Moelven Valåsen  är upprymd och glad för tilldelningen av statliga medel.

Det möjliggör en övergripande optimering av råvara, produktionsapparat, distribution och försäljning. Vidare skulle det öka spårbarheten av produkterna och minska energianvändningen i produktionen. Samtliga av dessa effekter bidrar till slutmålet att höja förädlingsvärdet och minska förlusterna i branschen genom sänkta kostnader, höjda intäkter, förbättrad produktionsplaneringsmöjlighet och ökad användning av trävaror, säger Wallenstad.

Högkompetenta partners

Projektet leds av SP. Projektet kommer förutom aktörsgruppen också innehålla en referensgrupp för informationsspridning och feedback med aktörer även utanför skogs- och träbranschen med liknande utmaningar.

Projektet ämnar sammankalla ett antal projektexterna och projektinterna workshops, för att åstadkomma branschvid spridning. Projektet ämnar också hålla ett seminarium vid Trä och teknikmässan i Göteborg 2018. Projektet ämnar författa en artikel vid projektets slut för publicering i en välkänd träteknisk tidsskrift samt i deltagande företags kundtidningar. Efter projektets slut förväntas pilotinstallationen och utvecklade metodiker kunna tillämpas på ett flertal sågverk som ägs av  Moelven,  samt att  resultaten även kommer  kunna komma till nytta hos andra sågverk. Även andra industrier, som hanterar individer, exempelvis slakterier, kan vara intresserande av våra resultat, liksom vi av utvecklingen hos dem. De skall inbjudas till diskussioner och workshops, säger Wallenstad.