Det betyr at du har kjøpt produkter hvor vi kan dokumentere at råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk, at produksjonsprosessen følger alle bransjestandarder og at du kan være sikker på at produktene holder den kvaliteten vi lover.

Ved å kjøpe sertifiserte produkter bidrar du til:

  • et klimavennlig skogbruk
  • planting av ny skog
  • du beskytter verdifull skog og tar vare på biologisk mangfold
  • å minimere miljøpåvirkning
  • at du har kunnskap om hva produktene inneholder
  • et godt innemiljø

Sertifisering_Menneske og natur

Sertifiseringer

Ikon_Skog

PEFC™ og FSC®
PEFC™ og FSC® er to internasjonale NGOer (ikke-statlige organisasjoner) som arbeider for ansvarlig skogbruk. I Norge er det PEFC™ som er det dominerende systemet og i praksis er all norsk skog sertifisert i henhold til PEFC™. Andelen av skogen i Norge som i dag er FSC® sertifisert er relativt liten, men økende. I Sverige ser eierskapsfordelingen på skog noe annerledes ut og det er omtrent like store arealer som er sertifiserte i begge systemene. Totalt er det 65 prosent av skogen i Sverige som er sertifisert i en eller begge systemene.


Både PEFC™ og FSC® arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører som oppfyller de kriterier som er definert gjennom tredjepartssertifisering. Systemene sikkerstiller et bærekraftig skogbruk der du beskytter verdifull skog og biologisk mangfold, hindrer ulovlig avvirking, minimerer miljøpåvirkningen og legger til rette for friluftsliv og lokalsamfunn. Våre næringer er en del av verdikjeden fra skog til sagede varer - som kan spores og identifiseres helt fra skogen til de ferdige produktene i byggevarehandelen.

En fullstendig oversikt over alle våre sertifiseringer og godkjenninger finner du her.

Ikon_Industri

Internasjonale standarder
PEFC™CoC og FSC® CoC sikrer sporbarheten av sertifisert råvare gjennom industri og handelsledd. Dette kalles også for sporbarhetssertifikat (Chain of Custody / CoC) og innebærer at Moelven har krav på å kunne spore alle innkjøpte trebaserte produkter tilbake til kontrollerte kilder. Begge systemene er frivillige og står under tredjepartskontroll. For å sikkerstille sporbarheten hele veien til sluttkunde har de seneste årene utviklingen i Norden gått fort der også byggevarehandelen har skaffet seg sporbarhets-sertifikat. Andelen som selges sertifisert øker år for år. Sertifikatene på PEFC™ og FSC® er i dag en forutsetning for å oppfylle mange av våre kunders krav. 

CE (Communauté Européenne)
CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses som oppfylt. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området. Alle produkter som faller inn under en harmonisert europeisk standard skal være CE-merket. De ulike standardene stiller krav til enten egenkontroll eller tredjeparts kontroll.

Produktdokumentasjon
Det blir stadig økende krav til produktdokumentasjon. Systemene kan variere noe fra marked til marked, men dette er de overordnede produktdokumentasjonene som er relevant i Moelven.

Byggevaredeklarasjon (BVD)
Byggevaredeklarasjon er en standardisert måte å beskrive et produkt på, som har blitt bransjestandard i Sverige. BVD inneholder informasjon om materialets opprinnelse, kjemisk innholdsfortegnelse, miljøpåvirkning, sertifiseringer, samt beskrivelse av produktets installasjon, bruksfase og hvordan den skal håndteres etter endt bruk.

HMS og HMF-dokumentasjon
(helse, miljø og sikkerhet) benyttes i hovedsak for kjemiske produkter. HMF-dokumentasjon (Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad) benyttes for ikke-kjemiske produkter. HMF beskriver arbeidsmiljøet, innemiljø, miljøpåvirkning og avfallsbehandling.

FDV
FDV-dokumentasjon er lovpålagt dokumentasjon for et bygg som inneholder produkter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes i løpet av byggets levetid.

Produktbedømmingssystem
Produktbedømmingsystemene baserer seg i stor grad på produktdokumentasjonen og sertifiseringer. Systemene har blitt mange og er i dag i stort sett nasjonale.

Byggvarubedömning (BVB)
BVB er en svensk forening som har utviklet et system for vurdering av byggematerialer, basert på bærekraft. Vurderingene gjøres på grunnlag av miljøpåvirkningen gjennom livssyklusen og innhold av kjemikalier i byggematerialene. BVB jobber også med å etablere et vurderingssystem for sosiale forhold i verdikjeden.

BASTA
Bedömningar BASTA er en svensk produktsertifiseringsordning, for kjemisk innhold i produkter. EU-kravene i REACH-direktivet er kjernen til BASTAs produktsertifisering.

EPD(Environmental Product Declaration)
En EPD er et kortfattet tredjeparts-verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet

Hea 02
For interiørprodukter fokuseres det på dokumentasjon med tanke på inneluftkvalitet. Hea 02 er BREEAM-standardens måte å dokumentere inneluftkvalitet på. Dokumentasjon utarbeides gjennom blant annet emisjonstester, egendeklarasjoner og sertifikater som M1.

En fullstendig oversikt over alle våre sertifiseringer og godkjenninger finner du her.

Ikon_Bygg

De siste årene har det kommet en rekke ulike systemer for miljøsertifiseringer for bygg og produkter. Disse systemene er til forskjell fra produktbedømningssystemene i større grad internasjonale, men på grunn av ulike standarder for bedømming av produkter har systemene nasjonale tilnærminger.

BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
BREEAM er byggebransjens eget miljøsertifiseringssystem for bygninger. Systemet har eksistert siden 1990 og er det mest utbredte systemet for miljøsertifisering i Europa. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Den nasjonale tilpasningen av BREEAM i Norge og Sverige er henholdsvis BREEAM-NOR og BREEAM-SE. BREEAM er et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. BREEAM stiller krav til blant annet materialvalg, som leveranse av sertifiserte produkter i PEFC™ Chain of Custody eller FSC® Chain of Custody, EPD (miljødeklarasjon), Eco-product og Emisjonstester på interiørprodukter (Hea2 med M1-sertifikat eller Agbb). Et BREEAM-sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding

Svanen
Svanen er Nordens offisielle miljømerke som drives uten bransjeinteresse eller økonomisk interesse. Miljømerket har til formål å stimulere til en mer miljøtilpasset produktutvikling og et mindre miljøbelastende forbruk. Dette skal oppnås gjennom å utvikle kriterier for miljømerking av varer og tjenester, godkjenne produkter og veilede forbrukere og innkjøpere. I dag kan småhus (hus for en familie), hytter og fritidshus, flerfamiliehus, barnehagebygg og skolebygg Svanenmerkes.

En fullstendig oversikt over alle våre sertifiseringer og godkjenninger finner du her.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Klimasmarte produkter og tjenester" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her