Det virke och de tjänster som levereras av Moelven Skog ska komma från och bidra till ett hållbart skogsbruk. Här kan du läsa vår miljöpolicy och om vårt förhållningssätt till kontroversiella källor.

Miljöpolicy

I den verksamhet som bedrivs av Moelven Skog AB skall miljöhänsyn förenas med kostnadseffektiva metoder och teknik.

Detta uppnås genom:

 • Att miljöarbetet präglas av helhetssyn och bedrivs med mål att uppnå ständiga förbättringar.
 • Att insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat (föroreningar ska förebyggas i största möjligaste mån).
 • Att företaget aktivt verkar för införandet, och efterlevandet av FSC®- och PEFC-standarderna samt för norsk verksamhet Levende Skogs Standarder.
 • Företaget prioriterar FSC®- och PEFC-certifierade leverantörer i Sverige och Norge.
 • Att alla medarbetare visar personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet.
 • Att företaget följer utvecklingen av miljöfrågor inom verksamhetsområdet.
 • Att miljöaspekter beaktas vid inköp av varor och tjänster.
 • Att företaget har kunskap om gällande miljölagstiftning, samt följer den.
 • Att miljöpolicyn görs allmänt tillgänglig.
 • Att miljöpolycin förnyas och underhålls.

Spårbarhet

Andelen certifierat virke varierar med tillgången i området. Moelven Skogs spårbarhetscertifiering innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket:

 • Inte har sitt ursprung från skogar som har så höga naturvärden att de skyddats enligt lag eller certifikatens standarder. Detta gäller även nyckelbiotoper eller motsvarande i berört land.
 • Inte är genmodifierat.
 • Inte kommer från naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området till plantager.
 • Inte kommer från illegala avverkningar.
 • Inte är avverkat i strid med ursprungsbefolkningens rättigheter.

Har du frågor som leverantör av skogsprodukter eller köpare av virkesråvara till industrin som är FSC-certifierad är du välkommen att kontakta oss på Moelven Skog.