Det kommer oftast upp ny skog efter en föryngringsavverkning, oavsett vad du väljer att göra som skogsägare. Men om du inte gör något alls kommer det att ta tid innan skogen växer och du får troligtvis inte den skog du tänkt dig. Det kan innebära stora ekonomiska förluster.

Därför måste målet alltid vara att få upp ny skog så snart som möjligt. Vid etableringen av ny skog är det viktigt att ha fokus på plantornas överlevnad, växtlighet och att skaderisker beaktas. Det ger förutsättningar för en bra ungskog som sluter sig snabbt och ett snabbväxande bestånd. I vår offensiva skogsbruksplan, som är unik för det aktuella skogsbeståndet, erbjuds en anpassad plan för såväl gallring, röjning och återbeskogning.


Rätt trädslag på växtplatsen är avgörande

Markens fuktighet och näringsinnehåll samt klimatet sätter gränser för vilka trädslag, provenienser och föryngringsmetoder som är möjliga att använda. När man ska få upp ny skog är det också viktigt att känna till markens jordarter, berggrund och områdets klimat. Förutsättningarna skiljer sig stort mellan näringsrika jordar i Västergötland och magra tallhedar i Dalarna.

aterbeskogning.jpg

 

På en frisk sandig-moig morän, där möjligheterna är större jämfört med en grovkornig morän, måste du exempelvis tänka på risken för torka. På en finkornig jordart är det däremot risken för uppfrysning och syrebrist som påverkar valet av metod för markberedning och föryngring.

 

Återväxtplaneringen är central

Det normala i dag är att virkesköparen på Moelven Skog gör en återväxtplanering i samband med avverkningsplaneringen. Här undersöker vi hur mark och vegetation varierar i beståndet och om det finns särskilda hänsyn att ta. I tallskog tittar vi på om det finns tillräckligt med bra fröträd som är stormfasta. Det är en förutsättning för naturlig föryngring under skärm eller att fröträd överhuvudtaget ska vara ett tänkbart alternativ. Vi noterar även vilka trädslag som växer bra på platsen.

Markberedningen är A och O

Oavsett om man väljer att få ny skog genom att plantera, sådd eller ställa fröträd så bör alla hyggen markberedas. Med markberedning menas att marken bearbetas så att mineraljord blottläggs. Det hjälper den nya skogen att komma igång snabbt och säkert genom att konkurrensen minskas från annan vegetation, exempelvis gräs. Markberedningen bidrar även till högre marktemperatur, jämnare fuktighet för plantrötterna och en bättre tillgång till näring vilket gynnar plantans tillväxt. En annan stor fördel är att risken för snytbaggeskador minskas.

Två huvudstrategier för att få kvalitet i den nya skogen

  1. Tät ungskog – Här får träden klena kvistar som när det sedan blir konkurrens om solljuset snabbt rensas från rotstocken. Det här är en strategi som passar för tall på lite magrare marker. Trängseln får man genom att fröså eller använda naturlig föryngring under fröträd.
  2. Snabbväxande ungskog – Målet är att träden snabbt ska växa förbi det riskfyllda plantstadiet och bli grova. Det här är en strategi som fungerar både för tall och gran.

Behöver du hjälp att få upp ny skog? Våra skogsexperter finns alltid nära om du behöver hjälp, tips eller kloka råd. 

Läs mer om skogens kretslopp - moelven skog.png