Driftsresultatet på 137 miljoner NOK efter årets första sex månader visar att det går bättre än på länge för Moelven.

Driftsresultatet för andra kvartalet blev 84 miljoner NOK jämfört med 11 miljoner NOK under motsvarande period förra året. Hittills i år har koncernen omsatt för 4 649 miljoner NOK (4 030 motsvarande period 2013), medan driftsintäkterna för andra kvartalet slutade på 2 389 miljoner NOK (2 182).

Nöjd koncernchef

Koncernchef Hans Rindal är nöjd med framgången.

– Det goda resultatet bygger i stora drag på en kombination av bättre priser och valutaförhållanden för exportinriktade enheter, interna driftsförbättringar samt bättre genomförande av projekt, säger Rindal.

Sågbruken går bäst

Det är framför allt industrivaruavdelningen Timber som märker störst framgång. Byggvaruavdelningen Wood levererar dock också bra resultat. För projektavdelningen Byggsystem dämpas resultaten något av en mer krävande marknad för nya kommersiella byggnader i Norge. ROT-segmentet (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) är efterfrågan fortsatt tillfredsställande. 

– Förändringar av internationella marknadsförhållanden påverkar snabbt vår försäljning av trävaror. För byggvaror är svängningarna något mindre, medan det är efterfrågan på nya kommersiella byggnader i Sverige och Norge som är viktigast för avdelningen Byggsystem som består av limträ-, byggmodul-, elektro- och bygginredningsverksamheter, säger Rindal.

Omläggning av lån genomförd

Vid utgången av det andra kvartalet omförhandlades koncernens långsiktiga lån och de löper nu till sommaren 2017. Lånevillkoren motsvarar i stor utsträckning de vi hade och omförhandlingen ger oss en bra grund för att vidareutveckla koncernen, säger Rindal.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på koncernens produkter på den skandinaviska marknaden förväntas vara stabil under andra halvåret, med en viss förbättring i Sverige som väger upp en viss nedgång i Norge. 

– På exportmarknaden för sågat timmer är det svårare att veta hur det ska gå, men vi ser i alla fall fortsatt god efterfrågan under tredje kvartalet, säger Hans Rindal.