Digitalisering gör det möjligt att förbättra lönsamheten kraftigt i Moelvens största sågverk. Moelven Valåsen AB blir Sveriges smartaste i sitt slag.

För verksameten i Karlskoga har digitaliseringen och införandet av TräIoT - eller ”Det Smarta Digitala Sågverket” som projektet kallas - gjort så att operatörer blir observanta på kritiska data vid varje givet tillfälle. Man har tagit i bruk teknik för såkallat «industirell IoT» - och resultatet förväntas leda till färre oplanerade driftstopp, högre kvalitet och minskad energianvändning.

Patentsöker systemlösningar

Teknisk direktör Peter Rockedahl i Moelven Industrier AB säger att det patentsöks ett system för sortering av driftsdata som bidrar till synkronisering av olika maskinstyringssystem.

- Dessutom sökes det patent för ett system for bildebehandling kombinerat med aktuelle driftsdata. Arbetsnamnet på de två patentsökningarna är DeltaTime och AugLog.

Systemen är en del av projektet som kallas «Det smarta digitala sågverket».

Lättare att korrigera sågningen

Peter Rockedahl säger att detta i praktiken betyder större möjligheter för operatörerna att styra och korrigera sågningen av timmerstockarna.

- Våra resultat och det faktum att vi nu kan söka patent, understryker att projektgruppen har skapt en kreativ arbetsmiljö. Det er inte vardagskost å kunne söke patent i tilsvarende prosjekter, sier Rockedahl.

Industri 4.0-te­knologi

Projektet “Det digitala sågver­ket” på Moelven i Valåsen påbörjades i januari 2017. Sy­ftet var att man med hjälp av att digitalisera och anpassa verk­samheten till industri 4.0-te­knologi skulle samla in och anal­ysera viktiga data för att kunna optimera hela produktions-processen, från stock till plan­ka, och samtidigt minska ener­giförbrukningen.

- Vi ville se hur långt det var möjligt att effektivisera ett sågverk, samtidigt som man håller nere energiförbruknin­gen och får ut så mycket värde som möjligt ur varje timmer­stock, berättar Rockedahl.

 

Peter Rockedahl i samtal med Kungen om det digitala sågverket.

Samman­kopplar data

Rockedahl som har deltagit i projektet från början berättar att det redan tidigare fanns en mängd information som sam­lades in om produktionsflödet. Problemet var att dessa data fanns på omkring 20 olika platser utan att vara samman­kopplade med varandra.

- Det har funnits egna adminis­trativa system som har gjort det möjligt att samla in och analy­sera informationen, men då först i efterhand och inte i realtid, säger han.

Mjukvara samlar ihop data

IT-direktör Even Rognan Lutnäs i Moelven Industrier ASA säger att en av utmaningarna är att samla alla viktiga energi-data till en gemensam databas. Moelven installerade därför mjukvaran Wonderware från Schneider Electric där en Historian-databas samlar ihop samtliga energidata och gör dem tillgängliga för fortsatta analyser. Just energidata har värt att viktig fokus i Moelvens arbete för att bli ännu bättre inom energiekonomi, med ambitiösa hållbarhetsmål i koncernens strategi.


- Moelven använder också en lösning för att samla ihop all da­tatrafik på ett enhetligt sätt för att undgå korsvisa kopplingar. Det handlar om att få de olika systemen att kommunicera med varandra för att fullt ut kunna nyttja data från varje enskild del av såglinjen. Moelven samlar data från alla informationskällorna genom denna middleware-lösningen till ett BigData-lager där datan är tillgänglig för avancerade analyser, og maskinläringsalgoritmer som kan arbeta igenom massive datamängder. På så sätt kan data från hela anläggningen vi­sualiseras och tydliggöras på det sätt man själv önskar, säger Lutnäs.

Färre driftstopp

Genom att Moelven nu har skapat ett sammankopplat informationsflöde inom sågverket är det enklare att analysera, planera och optimera råvaruleveranser, produktion, underhåll, energiförbrukning, distribution och försäljning.


- Det gör att det bland annat går att upptäcka om en sågkl­inga håller på att förskjutas en eller två millimeter vilket gör sågningen mindre exakt, säger Rockedahl.

Installerade energimätare kommer att kunna användas till att förutse kommande drift­störningar, genom att i förväg larma om otypiska energiut­tag. Detta innebär att man kan utföra förbyggande underhåll och undvika ett kommande haveri eller oplanerade stopp i produktionen.

Röntgen, scanning och tids-spårning
Peter Rockedahl berättar att varje trädstock har en unik struktur, precis som trädets årsringar.

– Det är som ett fingeravtryck och det fingeravtrycket blir registrerat så snart stocken kommer in i anläggningen. När stocken gått igenom sortering, sågning och torkning och kom­mer till justerverket skannas plankorna med laserteknik som känner igen vilken stock de kom från. Då kan vi se om vi fick ett optimalt resultat utifrån de egenskaper som stocken hade. Även i själva såglinjen känns fingeravtrycket igen.

Projektet "Det digitala sågverket” startade för snart två år sedan och ska vara färdigt i slutet av november 2018. Det går i korta drag ut på att verksamheten har anpassats till Industri 4.0- teknologi vilket gör att det går att koppla ihop sågbrukets samtliga datasystem så att analyser och uppföljning kan göras i realtid. Genom trädstruktur igenkänning och mätning av tidsdifferenser ökar spårbarheteten genom hela produktionen från stock till planka. I projektet ingår aktörerna Moelven Valåsen AB, RISE (Research Institutes of Sweden) RemaSawco och Schneider Electric. En grupp om tio personer från de olika intressenterna har varit direkt engagerade i projektet. “Det digitala sågverket” delfinansieras av den statliga myndigheten Vinnova.

För ytterligare information:

Teknisk direktör Peter Rockedahl, mobil +46 705877629
IT-direktör Even Lutnæs, mobil +47 915 98 999