Med ett rörelseresultat för 2014 på 204 miljoner NOK levererade Moelven Industrier ASA ett resultat som är det bästa sedan 2010.

Koncernen och ägarna kan alltså glädja sig åt en ökning av rörelseresultatet på 248 miljoner NOK jämfört med 2013.

Koncernen ökade aktiviteten med hela 10,2 % 2014. Sammantaget för året omsatte koncernen 8 828 miljoner NOK, vilket representerar en intäktsökning på 819 miljoner NOK från året innan. Rörelseresultatet och rörelseintäkterna för fjärde kvartalet blev också bättre jämfört med motsvarande period föregående år och slutade på 48 miljoner NOK (36 miljoner NOK 4:e kvartalet 2013) respektive 2 151 miljoner NOK (2 097 miljoner NOK).

Glädjande

Tillförordnad koncernchef Morten Kristiansen gläder sig över de goda resultaten.

– Det är summan av en bättre balans mellan råvaru- och färdigvarupriser, en betydligt högre aktivitetsnivå på marknaderna där vi är aktiva, ett bättre valutaförhållande och interna förbättringsåtgärder som har bidragit till framgången, säger Morten. 

Ökad aktivitet

Morten Kristiansen berättar att samtliga Moelvens tre divisioner upplevde god aktivitetstillväxt under 2014. 

– När det gäller de enskilda divisionernas rörelseresultat upplever alla divisionerna en betydande förbättring jämfört med året innan. Det är mycket tillfredsställande. Projektdivisionen Byggsystem har dessvärre upplevt en resultatmässig tillbakagång i förhållande till budget, men lämnade 2014 med en mycket god och sund orderreserv. Dessutom påbörjar och färdigställer divisionens verksamheter i Norge och Sverige en rad stora projekt under 2015 – bland annat världens högsta trähus, som finns i Bergen. Vi tror därför på väsentliga resultatförbättringar för divisionen under året som kommer, säger Morten.

Kronkursen

En svagare norsk och svensk krona har också påverkat resultatet positivt för koncernen. Det är i första hand Moelvens exportinriktade enheter som drar nytta av detta. 

– Både NOK och SEK har försvagats betydligt mätt mot de flesta valutor under 2014. Mätt mot EUR, GBP och USD, som är koncernens viktigaste exportvalutor, är valutakurserna nu på nivåer som helt klart ger koncernen förbättrad konkurrenskraft på exportmarknaderna, säger Morten Kristiansen.

Omställning

Han påminner dock om att Moelven befinner sig i en omställningsprocess. Koncernledningen lade hösten 2014 fram en strategi för Moelvens styrelse som pekar ut riktningen och de viktigaste satsningsområdena för koncernen de nästa fem åren.

– Många av Moelvens verksamheter gör väldigt bra ifrån sig, medan andra har en bra bit kvar innan de når resultatmålen. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 6,8 procent (-1,5). Moelvens avkastningsmål under en konjunkturcykel är 13 procent och under strategiarbetet hösten 2014 har överordnade ramar och åtgärder för att nå detta utarbetats. Vi kommer att oförtröttligt jobba vidare med att förbättra konkurrenskraften. Därför är det viktigt för mig att precisera – oberoende av resultatframgången – att det blir minst lika stort tryck i det här arbetet framöver. Mitt intryck är att budskapen når fram och vi ser tydliga förbättringar i flera av våra bolag, säger Morten.


Se hele rapporten på web