Rörelseresultatet på 22 miljoner norska kronor under årets första kvartal är en nedgång med 32 miljoner norska kronor från det första kvartalet 2014.

Den tillförordnade koncernchefen Morten Kristiansen säger att det försämrade resultatet huvudsakligen beror på att bokföringen belastas med prisjusteringar på lager inom divisionerna Wood och Timber som driver sågverk och trämekanisk industri i Norge och Sverige.

– Dessutom har det inom Moelven EleKtro genomförts nedskrivningar under kvartalet, kopplat till avslutade projekt. Den samlade nedskrivningen inom Elektro och effekten av prisjusteringar inom trämekanisk industri påverkar resultatet negativt med 26 miljoner, säger Kristiansen.

Mycket att glädjas över

Trots nedgången i resultatet anser Kristiansen att det finns mycket att glädjas över.

– Under vintern är det normalt med lägre aktivitet, särskilt i Wood-divisionen. Om vi jämför med samma period året innan, det första kvartalet 2014, var kombinationen av marknadsvillkoren, råvarupriserna och färdigvarupriserna mycket bra vilket påverkade koncernens resultat positivt. I år har vi haft en motsatt situation. Summan av det första kvartalet rent resultatmässigt ligger alltså på nivå med motsvarande period föregående år, säger Kristiansen.

Som exempel på en framgångshistoria berättar koncernchefen om plywoodbolaget Moelven Vänerply AB.

– Moelven Vänerply – där det gjordes betydande investeringar under 2013 och 2014 – förbättrade rörelseresultatet med cirka 4,5 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2014, säger Kristiansen.

Ökar intäkterna

Koncernens intäkter ökade under första kvartalet med 2,5 % till 2,316 miljoner norska kronor (2,260). Timber-divisionens omsättning var ungefär som under samma period förra året. Wood-divisionen har åtta procents minskning, på grund av ett onormalt högt varuförbruk under samma period året innan. 

– Byggsystem upplever en uppmuntrande tillväxt i intäkter med 105 miljoner. Bolagen inom divisionen har en fortsatt god och väl sammansatt eftersläpning - särskilt inom bostadssegmentet, säger Kristiansen.

Vissa svagare enheter

Trots att resultatet, minus säsongen och nedskrivningar, är positivt, säger Kristiansen att det fortfarande finns enheter som emellanåt får dåliga resultat, vilket också påverkar koncernens resultat negativt. 

– I handlingsplanen som gjorts för att förbättra koncernens riktade lönsamhet har det avsatts betydande resurser till förbättringar av dessa enheter. Detta arbete kommer att fortsätta med hög intensitet under hela 2015, säger Kristiansen.

När det gäller resultat distribuerat på divisioner i Moelven levererar både Timber och Wood svagare rörelseresultat, medan Building Systems levererar något bättre.

Utsikter

Efterfrågan på virke är fortfarande bra på många marknader, samtidigt som utbudet har ökat efter en period av höga produktionsnivåer, särskilt när det gäller produkter av gran. 

Vi räknar med fortsatt svag tillväxt i bostadsbyggandet i Norge. I Sverige ökar bostadsbyggandet, om än från en låg nivå. Större delen av koncernens leveranser går till marknaden inom rehabilitering, renovering och tillbyggnation, vilket är en mer stabil marknad än den för nybyggnation.

Byggsystem har i början av andra kvartalet en bättre och mer diversifierad orderstock än under samma tid förra året. Divisionens bolag har anpassat kapaciteten och kostnadsstrukturen till rådande marknadsförhållanden.

Det har varit gynnsamma förhållanden under vintern. Produktionen av timmer har varit bra. Det förväntas fortsatt hög aktivitet i skogen fram till sommaren.

Styrelsen räknar med att koncernens underliggande verksamhet och resultat förbättras ytterligare under 2015.