Moelven lever av å forvalte en fornybar naturressurs, og det forplikter vi å gjøre på best mulig måte. Ved å benytte de ulike delene av treet til det de passer best til, samt bruke restråstoffet til å produsere blant annet pellets og biobrensel, utnytter vi skogens ressurser til det fulle.

 

Grener og topper

Tre_1_Topp.jpg

- Grenene og toppen (grot) av treet brukes som biobrensel og er dermed med på å erstatte fossilt brensel. Det bidrar også til flere fordeler for skogeierne. Ett lastebillass med grot kan varme opp fire boliger i ett år. Det ligger et stort potensiale i denne delen av treet og den jobber vi for å utnytte enda bedre.

Frida Axelsson, produksjonsleder skogsbrensel, Moelven Skog

 

Massevirke

Tre_2_MAssevirke.jpg

- Ved å prosessere massevirke kan treforedlingsindustrien lage alt fra hygieneprodukter, papir og kartong til klær og dyrefôr. Massevirke har lavere kvalitet enn sagtømmer, og vi selger derfor denne delen av stammen til de som kan utnytte den best mulig.

Björn Johansson, daglig leder Moelven Skog

 

Sagtømmer

Tre_3_Sagtømmer.jpg

- Sagtømmer er råstoff til treprodukter med lang levetid og har stor klimanytte. Det er likevel bare halvparten av tømmerstokken som blir til trelast. Resten blir til treflis. Ved å blant annet bruke restråstoffet til å produsere pellets, utnytter vi skogens ressurser til det fulle.

Lars Storslett, direktør Moelven Virke

 

Stubbe og røtter

Tre_4_Røtter.jpg

- Stubbe og røtter blir stort sett værende igjen i skogen etter hogst. Der er de hjem til en rekke insekter og sopper, ofte i flere tiår. I tillegg bidrar de til å øke bæreevnen til marka og binder den sammen.

Jonas Karlsson, fältköpschef, Moelven Skog

 

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Tar vare på naturressursene" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.