– Vi er nok litt kjerringa mot strømmen. Det er langt mellom nyetableringer som denne innen treforedlingsbransjen. For oss betyr dette økt verdiskapning fra lokale ressurser.

Det sier Lars Storslett, direktør for det nyetablerte selskapet Moelven Pellets AS. I 2018 besluttet Moelven å investere 270 millioner kroner i en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Det nye anlegget blir fullintegrert i sagbruket Moelven Soknabruket AS, og det er nøkkelen til å skape nye arbeidsplasser og nye verdier fra skogressursene i regionen.

– Da vi lanserte planene kjente jeg at dette var en merkedag, både for meg personlig og Moelven som selskap. De siste årene har vært preget av langt flere nedleggelser i bransjen enn slike storsatsninger. Sist Moelven bygde noe helt nytt fra bunnen av var i 1978, så det er klart vi er stolte av å skape et nytt industrikapittel for Moelven, sier Storslett.

Fabrikken skal stå ferdig i 2020, og byggearbeidet og rekrutteringen av opptil 10 nye stillinger startet på slutten av 2018.

– De nye arbeidsplassene betyr mye for lokalsamfunnet. Ved hjelp av pelletsfabrikken og den integrerte bioenergiforsyningen med Moelven Soknabruket styrker vi tilstedeværelsen og moderniserer avtrykket vårt i regionen for mange tiår framover, sier Storslett.

Kortreiste verdier

Moelven Soknabruket AS er ett av de største sagbrukene i Norge, og når halvparten av tømmerstokken blir til trelast og den andre delen blir fiberprodukter (treflis), så snakker vi om store volum som ikke blir trelast. Disse er Moelven avhengige av å få solgt, og ved å starte pelletsproduksjonen tar selskapet et grep i egen regi for å øke verdien på restråstoffet fra sagbruksdriften.

– For Moelven er det viktig å utnytte tømmeret vårt til det fulle. Vi forvalter en fornybar naturressurs, og forplikter å bruke den best mulig. Derfor utgjør pellets- og bioenergisatsningen på Sokna en meget bærekraftig og lønnsom måte å forvalte restråstoffet på. Her skaper vi nye verdier av lokale ressurser – både i form av tømmer og arbeidskraft, forklarer Storslett.

Pellets

Ved å starte pelletsproduksjon tar Moelven grep for å øke verdien på restråstoffet fra sagbruksdriften. Foto: Moelven

Innovativ satsning

Enova bidrar med 66 millioner kroner til satsningen på Sokna. Dette skyldes at det blir tatt i bruk løsninger og teknologi som aldri før er prøvd i et nordisk klima. En stor del av den totale investeringen er et helt nytt bioenergianlegg som både forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi, og sammen med blant annet ny tørketeknologi så muliggjør det termisk optimalisering av produksjonsprosessene. Det betyr kort fortalt at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

– Det haster med å utvikle og ta i bruk nye klimaløsninger. Det gjenstår mye arbeid med å bytte ut fossil energi med fornybare energibærere. Restproduktene fra norsk skog er en del av løsningen. Teknologien som demonstreres her gjør produksjonen av hvit trepellets både billigere og mer energieffektivt. Dette er grønn konkurransekraft i praksis, uttalte statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet under lanseringen av planene på Sokna.

For Moelven er det viktig å utnytte tømmeret vårt til det fulle. Vi forvalter en fornybar naturressurs, og forplikter å bruke den best mulig.

Lars Storslett

Gruppebilde Pellets

Fra venstre: Lars Storslett, Moelven Virke og Moelven Pellets, Morten Kristiansen, konsernsjef Moelven Industrier ASA, Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet, Roar Hugnes, seniorrådgiver Enova og Atle Nilsen, direktør Moelven Soknabruket AS. Foto: Moelven