Senaste årsstämma kommer at hållas på Moelven Industrier ASA:s huvudkontor i Moelv måndag 29. april 2024 kl. 14.00.

Aktieslag

Moelven har ett aktieslag.

Bolagsordningen innehåller inga begränsningar vad beträffar omsättningen av bolagets aktier. Aktierna kan överlåtas fritt förutsatt att den enskilde aktieägaren inte har några förpliktelser gentemot övriga aktieägare.

Kallelse och rösträtt

Rutinerna för kallelse till årsstämman samt  tillhandahållandet av ärendeunderlag anges i bolagsordningen och följer kraven i såväl aktiebolagslagen som reglerna för bolagsstämman.

Aktieägarna ska få en skriftlig kallelse till årsstämman senast tre veckor (21 dagar) före stämman. Om dokument gällande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats, behöver bolaget inte skicka ut några fysiska dokument till aktieägarna. Dylika dokument ska emellertid utan kostnad skickas till en aktieägare om denne så önskar.

Bolaget ska i kallelsen ange sista anmälningsdag, vilken inte får infalla tidigare än tre (3) dagar före bolagsstämman. Om en aktieägare inte anmäler sig i rätt tid kan vederbörande inte kräva att få delta i bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämmor och rösta måste aktierna vara registrerad i den faktiska ägarens namn. Värdepapperscentralen (VPS), eller aktieägaren, måste annars ha anmält eller redovisat förvärvet på annat sätt.

Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

  1. Godkännande av årsredovisningen, disposition av vinst eller förlust samt fastställande av aktieutdelning
  2. Val av ledamöter och suppleanter till "bedriftsforsamlingen" 
  3. Andra ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ska tas upp på stämman
  4. Andra ärenden som framgår av kallelsen

Extrainsatt bolagsstämma

En extrainsatt bolagsstämma hålls när styrelsen, "bedriftsforsamlingen" eller dess ordförande anser att så är nödvändigt. Styrelsen ska också kalla till bolagsstämma när aktieägare som representerar minst en tjugondel av aktiekapitalet, eller revisorn, skriftligen begärt detta. Av skrivelsen ska framgå vilka ärenden man vill ta upp till behandling. Styrelsen ska se till att bolagsstämman hålls inom en månad efter att kravet framställts.