Ordinær generalforsamling 2024 vil bli avholdt ved Moelven Industrier ASAs hovedkontor i Moelv, mandag 29. april 2024 kl. 14.00.

Aksjeklasse

Moelven har en aksjeklasse.

Det er ikke vedtektsfestet noen former for omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer. Aksjene er fritt omsettelige i den grad den enkelte aksjonær ikke har påtatt seg forpliktelser i forhold til andre aksjonærer.

Innkalling og stemmerett

Innkallingsrutinene til ordinær generalforsamling og tilgjengeliggjøringen av saksdokumentene er vedtektsfestet og følger de krav som stilles i Allmennaksjeloven og Generalforsamlingsforskriften.

For ordinær generalforsamling er korteste innkallingsfrist 21 dager ved skriftlig henvendelse til aksjonærene. Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets internettsider, trenger ikke selskapet sende disse fysisk til aksjonærene.  Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever dette.

Selskapet skal i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere en tre (3) dager før generalforsamlingen.  Dersom påmelding ikke skjer i rett tid, medfører dette at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen.

For å gi møte- og stemmerett, må aksjen være registrert i den reelle eiers navn. Verdipapirsentralen (VPS), eller aksjonæren må på annen måte ha anmeldt eller godgjort sitt erverv.

Saker til behandling på den ordinære generalforsamling

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
  2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. 
  3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
  4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, bedriftsforsamlingen eller dens leder finner det nødvendig. Likeledes skal styret innkalle til generalforsamling når aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, eller revisor skriftlig krever det. Det skal samtidig oppgis hvilke emner som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Her kan du lese mer om finansiell informasjon i Moelven Industrier ASA.