Genom sin verksamhet exponeras Moelvenkoncernen mot flera typer av finansiell risk. Koncernens finanspolicy syftar främst till att säkerställa förutsägbara och kostnadseffektiva finansiella ramvillkor för den industriella verksamheten samt minimera de potentiella negativa effekter som oförutsedda händelser på finansmarknaderna kan få på koncernens kassaflöde. 

Finanspolicyn bygger på förutsättningen att det är den industriella verksamheten, och inte finanstransaktioner, som ska ligga till grund för lönsamheten.

Den finansiella riskhanteringen ombesörjs av koncernens centrala finansavdelning i samarbete med de olika driftenheterna.