Gjennom sin virksomhet blir Moelvenkonsernet eksponert mot flere typer finansiell risiko.

Konsernets finanspolicy har som hovedformål å sørge for forutsigbare og kostnadseffektive finansielle rammebetingelser for den industrielle virksomheten, og å minimere de potensielle negative effekter som uforutsette hendelser i finansmarkedene kan få på konsernets kontantstrøm. 

Finanspolicyen er basert på en grunnleggende forutsetning om at det er den industrielle virksomheten, fremfor finanstransaksjoner, som skal danne grunnlaget for lønnsomheten.

Den finansielle risikohåndteringen ivaretas av konsernets sentrale finansavdeling i samarbeid med de ulike driftsenhetene.