Ett massivt trägolv från Moelven är enkelt att lägga. Beroende på underlag kan det skruvas eller limmas. För att slutresultatet skall bli bra är det viktigt att läggningsanvisningen följs när du monterar ditt golv. Här kan du se våra instruktionsfilmer och få många tips.

Trä är ett levande material och för att få ett så formstabilt golv som möjligt ska du följa läggningsanvisningarna noggrant.

Att lägga trägolv på olika underlag

Det är viktigt att du använder rätt läggningsmetod beroende på vilket underlag du har i rummet där golvet ska läggas.

Kom ihåg att alltid limma golvbrädornas ändspont oavsett vilken läggningsmetod du väljer

Skruva fast golvet i underlaget

 • På bjälklag och befintliga träbaserade golv rekommenderars att golvet skruvas fast i underlaget. Detta är även den enklaste metoden. 

 • Golvet kan skruvas i reglar och i fast befintligt golv, oavsett rummets storlek. Det går utmärkt att kombinera golvvärme med massiva trägolv som läggs med den här metoden.

 • Se filmen som visar hur du anpassar första golvbrädan till väggens form, hur du anpassar golvet till elementrör och ger tips som gör golvläggningen enkel.

 

 

Flytande läggning där golvbrädorna limmas ihop

 • Limmat (flytande) golv kan användas i mindre rum. På ett flytande golv sker hela fuktrörelsen vid väggarna. Den maximala rekommenderade bredden är därför 3-4 meter på grund av rörelsen i golvet.

 • Metoden passar bra om du har ett befintligt fast golv eller en betongplatta.

 • Metoden passar inte ihop med golvvärme.

 • Filmen visar hur du anpassar första golvbrädan till väggens form, hur du anpassar golvet till elementrör och ger tips som gör golvläggningen enkel.

 

 

Limma direkt mot golvet

 • I lägenheter och nya villor är underlaget ofta ett betonggolv, med eller utan golvvärme. Här kan man limma fast golvet direkt mot underlaget.

 • Golvet kan limmas direkt mot en betongplatta, oavsett rummets storlek. Det går utmärkt att kombinera golvvärme med massiva trägolv som läggs med den här metoden.

 • Filmen visar hur du anpassar första golvbrädan till väggens form, hur du anpassar golvet till elementrör och ger tips som gör golvläggningen enkel.

 

Tänk på detta innan läggning

Trä är ett levande material och för att få ett formstabilt golv utan torkspringor ska anvisningarna följas noggrant. 

 • Temperaturen i rummet där golvet skall läggas bör vara ca 20˚C och med en relativ luftfuktighet på ca 40-60%. 

 • Det är viktigt att golvbrädorna acklimatiseras i det rum där det skall läggas tills att golvet har samma temperatur som i rummet dock minst i 24 timmar.

 • Golvbrädorna ska acklimatiseras i oöppnad förpackning (folie) och buntarna skall läggas med strö mellan varje förpackning för att alla buntar tillåts tempereras.

 • Kontrollera golvbrädorna innan läggning så att eventuellt skadade brädor inte läggs av misstag. Reklamationer som baseras på uppenbara defekter före läggning gäller ej då produkten är lagd.

Innan golvet monteras ska golvbrädan kontrolleras och godkännas av den som lägger golvet. Alla eventuella skador, kvalitetsfel, felaktig fuktkvot mm ska oundvikligen reklameras innan golvet läggs. Reklamationer som åberopas efter läggningen för uppenbara fel och brister beaktas ej. 

Trä är ett levande material och har naturliga avvikelser utan att det kan klassas som reklamation. Trä mognar med tiden och vissa förändringar kan uppstå såsom träts färg, kvistar syns igenom ytbehandling och eventuellt någon spricka kan uppstå, men detta hör till träets naturliga egenskaper och klassas ej som reklamation.

Golvbrädor som är lagda anses vara accepterade och har således ingen reklamationsrätt.

Underlaget måste vara jämt och torrt. Fukten i undergolvet eller reglarna bör vara max 10% och kan kontrolleras med en fuktkvotsmätare. 

Ojämnheter och eventuellt  ”knarr” i undergolv åtgärdas innan golvet läggs. För att minimera stegljud och knarr används grålumppapp eller skumplastfolie. Läggs golvet på reglar räcker det med remsor på reglarna.

Läggs golvet ovanpå ett befintligt trägolv bör det nya golvet läggas tvärs över det gamla. Alternativt kan Moelvens Funktion Mellangolv användas läggas mellan det gamla och nya golvet.

Innan man påbörjar ev målning, lasering eller annan ytbehandling av Moelvens obehandlade golv bör man tänka på bl a följande:

•  All ytbehandling skall ske före läggning, annars är det risk att golvbrädorna limmas ihop och skadas. 

•  Används för mycket färg, lack eller liknande finns risk att den rinner in mellan not och fjäder och en limeffekt kan uppstå. Det kan då vara risk för skador på golvbrädorna när golvet sväller och krymper p g a den relativa luftfuktigheten i rummet som förändras över tid. 

•  Moelven ansvarar ej för felaktig behandling.

Ett naturligt massivt trägolv har en härlig känsla vare sig det är Furu, Ek eller något annat trä. Då det är just naturligt och levande behövs lite mer omtanke vid läggning. 

Trä anpassar sig hela tiden till sin omgivande miljö. Ökar fukten i luften så ”växer” träet och minskar fukten i luften så krymper det. Rörelserna sker tvärs fiberriktningen alltså tvärs brädan/plankan och alltså inte alls eller endast helt marginellt i längdriktningen. 

Beroende på utgångsläget, hur torr eller fuktig brädan/plankan är vid läggning, så ökar eller minskar bredden efter golvet är lagt. Är träet fuktigt vid läggning så uppstår en krympning. Är träet väldigt torrt så växer träet på bredden. Det är inga stora rörelser vi talar om men att ange ett exakt mått är omöjligt eftersom det är beroende på golvets fuktkvot vid inläggning, luftens fuktvariationer, träslag, fibertäthet mm. 

Ett Moelvengolv är nedtorkat till ca 8-10%. Detta göra att det är anpassat till ett Skandinavisk inomhusklimat med en genomsnitttemperatur på ca 20° och en relativ luftfuktighet (RF) på 40-60%. Luftfuktigheten är som störst på sommar och höst och som lägst på vår och vinter. Under den torra perioden kan mindre springor uppstå mellan brädorna på ett skruvat eller ett golv limmat mot betongunderlaget.

När man lägger golv i större utrymmen är det viktigt att tänka på expansionsmöjligheten. Vid flytande golv är det är viktigt att olika rum inte binds samman. Placera alltid en expansionsfog i dörröppningar under tröskeln. I dörröppningar utan tröskel finns det metallister att köpa för detta ändamål.

 

Hur gör jag?

 

Lägga golv om väggen är ojämn

Om väggen har stora ojämnheter bör väggprofilen föras över till första golvbrädan. Lägg ut första golvbrädan mot väggen och använd en liten avståndskloss som förs längs väggen med en blyertspenna så att väggprofilen ritas på golvbrädan.

Att tänka på innan du lägger trägolvet


Innan du lägger golvet ska du tänka på att:

 • Kontrollera att det nya golvet inklusive underlaget får plats under dörrar som går in i rummet. Om dörren skrapar i golvet så justera med en hyvel för att få god passform. 
 • Ta bort golvlisten innan du lägger golvet
 • Kapa dörrfoder nertill så det nya golvet, inklusive underlag, får plats.

Lägga golv vid rör

Illustrationen visar två rörgenomföringar. Här är det mycket viktigt att komma ihåg att hålen för rören ska vara rymliga så det finns plats för expansion. Det finns kåpor i handeln som man kan sätta runt expansionshålen.

Trä är ett levande material och det är naturligt med variationer som ger liv åt golvet. Kvistar förekommer i olika storlekar och omfattning. Trä mognar med tiden och då kan produkten förändras något. Det kan uppstå mindre sprickor både i och utanför kvist, detta hör till träets naturliga egenskaper och klassas inte som reklamation.

Lägg inte en defekt golvbräda!

Innan du eller den du anlitar lägger golvbrädan ska ni kontrollera och godkänna den. Om det finns synliga skador eller om golvbrädan anses vara dålig skall brädan reklameras före montage. Monterade golvbrädor kan inte reklameras.

Vad kan jag reklamera?

Är du osäker på vad som klassas som reklamation så kontakta din bygghandel innan du lägger golvbrädan.