Styret i Moelven Industrier ASA har vedtatt en utbyttepolicy som er i tråd med bestemmelsene om utbytte i aksjonæravtalen mellom selskapets to største eiere, samlet 99,6 prosent av samlet aksjebeholdning.

Målsetting

Styret i Moelven Industrier ASA har et ønske om å gi selskapets aksjonærer en høy og mest mulig forutsigbar avkastning over tid, noe som krever at Moelvens virksomhet utvikles til å bli ledende innen sine bransjer. Finansieringen, herunder egenkapitalfinansieringen, er et virkemiddel for å nå dette målet.

Styret ønsker å gi den enkelte aksjonær del i konsernets verdiskapning gjennom:

  • positiv verdiutvikling av aksjene
  • utbetaling av utbytte
  • eventuelt tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer

Siden selskapets aksjer for tiden har begrenset omsettelighet, legges det opp til utbetaling av kontant utbytte, eventuelt i kombinasjon med tilbakekjøp av aksjer.  Dette skal gi den enkelte aksjonær flest mulig egne valg i forvaltningen av investeringen. Med normale driftsforhold og uten større investeringer/oppkjøp eller salg av virksomhet, er det styrets hovedmålsetting å betale tilbake halvparten av selskapets årlige verdiskapning til eierne, målt ved årsresultat etter skatt. 

Hensynet til Moelvenkonsernets finansielle stilling samt forholdene til andre kapitalmarkeder må ivaretas før disponering til utbytte.

Tre års utbytteplan

Styret lager årlig en utbytteplan for de kommende tre år, basert på de antagelser som er gjort om konsernets finansielle utvikling i forbindelse med revisjonen av Moelvenkonsernets strategiplan.

Informasjon om likningskurs

Beregnet likningskurs per 31.12.2022: NOK 32,1 per aksje.
Av totalt 129.542.384 aksjer har selskapet 1.100 egne aksjer som er holdt utenom beregningen. Ny beregnet verdi: 4.158.275.216,4 fordelt på 129.541.284 aksjer. Den beregnede likningskursen er dermed 32,1.