Moelvenkonsernet har utarbeidet en Forsikringsstrategi – Skadeforsikring som alle selskaper skal følge. Strategien gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner.

Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

Konsernet har en sentralisert funksjon for oppfølging av industriforsikringer.