Moelvens sagbruk Valåsen og Notnäs i Värmland er i full sving med hvert sitt store, treårige effektiviserings- og lønnsomhetsprogram. Anleggene skal bli Moelvens mest effektive sagbruk og dessuten blant de beste i Sverige.

NÅR HANDLINGSPLANENE er gjennomført sommeren 2019, vil sagbrukene ha styrket sin konkurransekraft. Moelven Valåsen AB får et bredere sortiment, og Movelven Notnäs AB får bedre tørkekapasitet og høyere tørkekvalitet på den kundetilpassede produksjonen.

 

Den svenske sagbruksbransjen har det veldig tøft, og det er hard konkurranse.

Vi trenger organisasjoner og anlegg som er i stand til å skape et langsiktig, bærekraftig lønnsomhetsnivå også under disse forutsetningene, det er et spørsmål om overlevelse, sier Fredrik Wallenstad, direktør i Moelven Valåsen AB.

BÅDE PENGER OG METODER. Prosjektarbeidene som ble innledet i starten av 2016, og som fikk grønt lys av konsernledelsen i juni 2016, drives i nært samarbeid mellom Valåsen og Notnäs. Av de planlagte effektivitetsforbedringene ved sagbrukene står investeringer i maskiner og utstyr på 160 millioner svenske kroner for rundt 50 prosent, og utvikling av arbeidsmetoder og forbedringsarbeid for den andre halvparten. Av investeringspengene ligger rundt 90 millioner svenske kroner hos Valåsen, og rundt 70 millioner hos Notnäs.

Rundt 250 små og store prosjekter skal gjennomføres på de to anleggene, og samarbeidet er en viktig del.

 – Vi på Notnäs og Valåsen snakker sammen så godt som hver eneste dag. Det er ingen forskjell på hvordan vi jobber i forbedringsgrupper og med metoder, og det har vært veldig positivt. Og så er det forskjellige ting som skal gjøres når det gjelder det tekniske. Det er ulike forutsetninger på de anleggene vi har, sier Peter Broberg, direktør i Moelven Notnäs AB.

 – Vi har forsøkt å gå inn i dette med åpne øyne, og alle har hatt anledning til å være med og påvirke. Det er jo medarbeiderne våre som vet hvor vi kan gjennomføre forbedringer. Det er klart at vi ser på hvor vi kan spare penger på forskjellige ting, men vi kommer til å trenge alle medarbeidere og kompetansen deres, sier Fredrik Wallenstad.

Moelven Valåsen i Karlskoga sager mest furu, mens gran dominerer på Moelven Notnäs i Torsby. I programmene er sorteringsanlegget det største løftet på Valåsen, og i Notnäs er det tørkingen.

STØRRE SORTIMENT. Den gamle kamerasorteringen er byttet ut med ny teknologi, som gir mer konsekvent og riktig kvalitetssortering av virket.

 – Nå kan vi for eksempel etablere holdbarhetskvaliteter som vi ikke har kunnet jobbe med før. Vi vil også kunne utvide sortimentet ved at vi får bedre sorteringsmuligheter. Da kan vi tilby flere produkter, for eksempel vindus- og døremner. Vi skal også sortere mer på lengder, ut fra ønsker som kundene selv har meldt inn, sier Fredrik Wallenstad.

 – Etter justerverket står råsorteringen og deretter saglinjene for tur. Man kan si at vi investeringsmessig går bakfra og åpner opp, vi følger en slags omvendt trakt for å skape størst kapasitet i slutten av kjeden. 

Rundt 60 prosent av Valåsens produksjon går til eksport. De største eksportmarkedene er England, Midtøsten, Nord-Afrika og Kina. Valåsens hjemmemarked er veldig sterkt, og det som trekker mest akkurat nå på grunn av oppsvinget i byggebransjen.

Typiske kunder på hjemmemarkedet er høvlerier som tilvirker handelsprodukter for byggevarehandelen, og industrikunder som parkettprodusenter og vindusindustri.

NYE TØRKER. Notnäs i Torsby får fire nye kammertørker i programperioden, noen eldre tørker skal renoveres, og noen eldre tørker skal rives. Det blir færre tørker totalt, men tørkekapasiteten blir bedre og kvaliteten høyere. De nye kammertørkene skal stå klare sommeren 2018.

Ylva Kleiven er spesialist på tørking av virke og tørkeansvarlig ved Moelven Notnäs. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Norsk Treteknisk Institutt og har ofte blitt tilkalt for å hjelpe til på sagbruk.

 – Vi planlegger å øke volumet, men det er veldig vanskelig med de tørkene vi har nå. Nye tørker går mer av seg selv, og vi kan la tørkeprosessen jobbe i stedet. Da blir den rask og effektiv. Hadde vi ikke gjort noe med tørkene, hadde det vært en skikkelig flaskehals.

Det er en sammenheng mellom høyere tørkekvalitet og bedre kapasitet. De nye tørkene kan kjøres med høyere temperatur, og det hever både kvaliteten og kapasiteten fordi tørkingen går raskere.

Når man har en såpass spesialisert produksjon som Notnäs, så er kammertørker bedre og mer fleksible enn kanaltørker. Det er lettere å få riktig kvalitet med kamre.

Ylva Kleiven.
 

STOR EKSPORTMoelven Notnäs har mange industrikunder og eksporterer en stor del av produksjonen. Rundt 20 prosent går til høvlerier, konstruksjon og komponentfabrikker internt i Moelven, først og fremst i Sverige. For gran er Tyskland det største markedet, etterfulgt av Frankrike, Danmark og Nederland. For furu er England, Danmark og MENA (Midtøsten og Nord-Afrika) viktige markeder.

Råvareleverandøren Moelven Skog samarbeider med sagbrukene i prosjektet og har i flere år også drevet effektiviseringsarbeid for egen del.

 – Det gjelder først og fremst at vi faktisk leverer det sagbrukene vil ha, og at vi er med fra starten av prosessen. Vi kan bli bedre på forutsigbarhet, fortelle hvor store volum som kommer, hvilke treslag og hvilke dimensjoner det er, slik at de vet hva som er på gang. Det gir sagbrukene bedre muligheter til å betjene kundene sine, og på sikt kan de også redusere lagerbeholdningen, sier Björn Johansson, direktør i Moelven Skog AB.

 – Alt dette er også viktig for skogeiernes fremtidige avsetning av tømmer og dermed også deres økonomi.