Det betyder, at du har købt produkter, hvor vi kan dokumentere, at råvarerne kommer fra bæredygtige skovbrug, at produktionsprocessen følger alle branchestandarder, og at du kan være sikker på, at produkterne har den lovede kvalitet.

Ved at købe certificerede produkter bidrager du til:

  • et klimavenligt skovbrug
  • plantning af ny skov
  • beskyttelse af værdifulde skove og biodiversiteten
  • minimering af miljøpåvirkningen
  • kendskab til, hvad produkterne indeholder
  • et godt indeklima
  • tilrettelæggelse af friluftsliv og lokalsamfund

Person og natur

Certifieringer

Ikon_Skoven

PEFC™ og FSC®
PEFC™ og FSC® er to internationale NGO'er (ikke-statslige organisationer), der arbejder for ansvarligt skovbrug. I Norge er PEFC™ det dominerende system, og i praksis er al norsk skov certificeret i henhold til PEFC™. Andelen af skov i Norge, som i dag er FSC®-certificeret, er relativt lille, men stigende. I Sverige ser ejerfordelingen for skovene noget anderledes ud, og der er omtrent lige store områder, der er certificeret i begge systemer. I alt er 65 procent af skoven i Sverige certificeret i et eller begge systemer.


Både PEFC™ og FSC® arbejder for ansvarligt skovbrug og udsteder certifikater til aktører, der opfylder de kriterier, der er defineret gennem tredjepartscertificering. Disse certificeringssystemer sikrer bæredygtigt skovbrug, hvor man beskytter værdifuld skov og biodiversitet, forhindrer ulovlig skovhugst, minimerer miljøpåvirkningen og sikrer friluftsliv og lokalsamfund. Vores brancher er en del af værdikæden fra skov til savvarer – som kan spores hele vejen fra skoven til de færdige produkter i byggevarehandelen.

Ikon_Industrien

Alt efter type er produkterne underlagt forskellige nationale eller internationale standarder. Nogle af standarderne er frivillige, mens andre er lovpligtige.

Internationale standarder
PEFC™CoC og FSC® CoC sikrer sporbarheden af certificerede råvarer gennem industrien og handelsled. Dette kaldes også et sporbarhedscertifikat (Chain of Custody / CoC) og betyder, at Moelven har krav på at kunne spore alle indkøbte træbaserede produkter tilbage til kontrollerede kilder. Begge systemer er frivillige og er underlagt tredjepartskontrol. For at sikre sporbarheden hele vejen til slutkunden er udviklingen i Norden i de senere år gået hurtigt, og byggebranchen har også skaffet sig sporbarhedscertifikater. Andelen af certificerede produkter, der sælges, øges år for år. PEFC™- og FSC®-certifikaterne er i dag en forudsætning for at opfylde mange af kundernes krav.

CE (Communauté Européenne)
CE-mærket er en erklæring om, at producenten eller dennes repræsentant garanterer, at alle krav, der stilles til produktet i det relevante direktiv eller den relevante forordning, anses for at være opfyldt. Et produkt med korrekt CE-mærkning kan frit markedsføres i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Alle produkter, der falder ind under en harmoniseret europæisk standard, bør CE-mærkes. De forskellige standarder fastsætter krav til enten egenkontrol eller tredjepartskontrol.

Produktdokumentation
Der stilles stadig højere krav til produktdokumentation. Systemerne kan variere en smule fra marked til marked, men det er den samlede produktdokumentation, der er relevant i Moelven.

Byggevaredeklaration (BVD)
En byggevaredeklaration er en standardiseret måde at beskrive et produkt på, som er blevet branchestandard i Sverige. En BVD indeholder oplysninger om materialets oprindelse, kemikalieindhold, miljøpåvirkning, brugsfase og certificeringer samt en beskrivelse af, hvordan det installeres, og hvordan det skal håndteres efter endt brug.

HMS- og HMF-dokumentation
Norsk HMS-dokumentation (sundhed, miljø og sikkerhed) anvendes hovedsageligt til kemiske produkter. HMF-dokumentation (sundheds-, miljø- og sikkerhedsdatablad) anvendes til ikke-kemiske produkter. I HMF-dokumentationen beskrives arbejdsmiljø, indeklima, miljøpåvirkning og affaldsbehandling.

FDV-dokumentation
FDV-dokumentation er i Norge lovpligtig dokumentation for et byggeri, som indeholder produkter, der skal forvaltes, drives eller vedligeholdes i bygningens levetid.

Produktvurderingssystem
Produktvurderingssystemerne er i vid udstrækning baseret på produktdokumentation og certificeringer. Der er mange af disse systemer, som i dag stort set er nationale i Norge.

Byggvarubedömningen (BVB)
BVB er en svensk forening, der har udviklet et system til vurdering af byggematerialer baseret på bæredygtighed. Vurderingerne foretages på baggrund af byggematerialernes indhold af kemikalier og deres miljøpåvirkning i hele livscyklussen. BVB arbejder også på at etablere et system til vurdering af sociale forhold i værdikæden.

BASTA
BASTA er en svensk ordning til certificering af produkter med kemikalieindhold. EU-kravene i REACH-direktivet er kernen i BASTAs produktcertificering.

EPD(Environmental Product Declaration)
En miljødeklaration for et produkt (EPD) er et kortfattet, tredjepartsverificeret og registreret dokument med gennemsigtige og sammenlignelige oplysninger om produktets miljøpræstation i hele dets livscyklus. Både den tilgrundliggende LCA (livscyklusvurdering) og miljødeklarationen er baseret på internationale standarder. Uafhængige verificerede miljødeklarationer sikrer miljøoplysninger i henhold til de fire krav: objektivitet, sammenlignelighed, troværdighed og adderbarhed.

HEA 02
Når det gælder interiørprodukter, er der fokus på at dokumentere den indendørs luftkvalitet. HEA 02 er BREEAM-standardens måde at dokumentere indendørs luftkvalitet på. Dokumentationen udarbejdes blandt andet gennem emissionstests, egendeklarationer og certifikater som M1.

Ikon_Bygg

I de senere år er der kommet en række forskellige miljøcertificeringssystemer til byggeri og produkter. Til forskel fra produktvurderingssystemerne er disse systemer i højere grad internationale, men på grund af forskellige standarder for vurdering af produkter har systemerne nationale tilpasninger.

BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
BREEAM er byggebranchens eget miljøcertificeringssystem til bygninger. Systemet har eksisteret siden 1990 og er det mest udbredte miljøcertificeringssystem i Europa. Formålet er at motivere til bæredygtigt design og byggeri gennem hele byggeprojektet – fra den tidlige fase til den færdige bygning. Den nationale tilpasning af BREEAM i Norge og Sverige er henholdsvis BREEAM-NOR og BREEAM-SE. BREEAM er et effektivt værktøj til koordinering af de forskellige aktører i et byggeprojekt og integration af bæredygtig tænkning i alle led. BREEAM stiller krav til blandt andet materialevalg, såsom levering af certificerede produkter i PEFC™ Chain of Custody eller FSC® Chain of Custody, EPD (miljødeklaration), Eco-product- og emissionstests af interiørprodukter (HEA 2 med M1-certifikat eller AgBB). Et BREEAM-certifikat kan udstedes med fem niveauer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding

Svanen
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, og organisationen bag drives uden branchemæssige eller økonomiske interesser. Miljømærket har til formål at fremme en mere miljøvenlig produktudvikling og et mindre miljøbelastende forbrug. Dette skal opnås ved at udarbejde kriterier for miljømærkning af varer og tjenester, godkende produkter og vejlede forbrugere og indkøbere. I dag kan små huse (enfamiliehuse), hytter og fritidshuse, flerfamiliehuse, børnehavebygninger og skolebygninger svanemærkes.

Moelven og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

For at give vores bæredygtighedsarbejde en tydelig retning og sætte det i en global sammenhæng har vi knyttet Moelvens fokusområder inden for bæredygtighed til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Den tekst, du nu læser, er knyttet til ”Klimasmarte produkter og tjenester” og bæredygtighedsmål #13 Klimaindsats og #15 Livet på land.

Læs mere om, hvad de forskellige mål betyder for os her