Ved at beskytte naturressourcerne og fokusere på mennesker, lokale værdier samt klimasmarte produkter og tjenester skal Moelven fortsætte med at bygge en bæredygtig fremtid i træ. Vores overordnede mål er, at både virksomheden og vores produkter skal være klimapositive. Det er vores bidrag til, at vi sammen kan nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad betyder bæredygtighed for Moelven?

Vi definerer bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Dette kan for eksempel betyde, at vi ikke fælder flere træer, end vi planter, således at de kommende generationers mulighed for at bygge i træ er lige så gode som vores.

Klimasmart og bæredygtig

dK bærekraft 2.png

Med udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Udgangspunktet for hele Moelvens bæredygtighedsarbejde FN's mål for bæredygtig udvikling. For at sikre, at vores interne mål bidrager til en bæredygtig fremtid i et globalt perspektiv, har vi valgt at fokusere på de fem mål, som vi har størst indflydelse på. Disse mål indebærer at beskytte livet på land, bekæmpe klimaforandringer, skabe sundhed og trivsel, sikre kvalitetsuddannelse samt fremme anstændige jobs og økonomisk vækst.

De fem ovenstående bæredygtighedsmål har vi valgt at placere inden for fire hovedområder: beskyttelse af naturressourcer, mennesket i fokus, lokale værdier samt miljøvenlige produkter og tjenester.

 • «Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper»

  #3 Sundhed og trivsel

  Det er Moelvens ansvar at bidrage til at skabe tryghed og sikkerhed blandt alle, der påvirkes af koncernens operationer og produkter. Det skal være trygt at arbejde hos Moelven, og vores mål er, at ingen skal blive syge eller komme til skade som følge af det arbejde, de udfører. Det samme gælder dem, der bruger vores produkter og tjenester – lige fra entreprenører og professionelle håndværkere til slutbrugerne, som ofte er privatpersoner.

 • «Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring»

  #4 Kvalitetsuddannelse

  Oplæring og uddannelse på globalt plan er vigtigt for at skabe en bæredygtig fremtid og for at sikre ligestilling samt bekæmpe fattigdom, diskrimination og social dumping. For Moelven-koncernen er det samtidig nødvendigt for fremover at sikre de kompetencer og menneskelige ressourcer, som er nødvendig for at skabe en bæredygtig videreudvikling af virksomheden.

 • «Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle»

  #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er faldet i løbet af de sidste 20-30 år, men problemet er ikke forsvundet. Fattigdom er en vigtig hindring for bæredygtig udvikling og bekæmpelse af klimaforandringerne. Verdens nationer bidrager til at bekæmpe fattigdom med en andel af deres bruttonationalprodukt, hvilket er summen af den værdiskabelse, der finder sted på enhedsniveau i de enkelte lande.

 • «Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser»

  #13 Klimaindsats

  Ved at producere klimasmarte produkter baseret på et naturligt, fornybart råmateriale og ved at bidrage til produktion af bioenergi er Moelven med til at bekæmpe klimaforandringerne. Når vores produkter anvendes som materialer i holdbare konstruktioner, fungerer de som et naturligt kulstoflager, og restmaterialet fra produktionen indgår i det naturlige kulstofkredsløb, der ikke tilfører nyt kulstof til atmosfæren.

 • «Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, sikre bæredygtig skovforvaltning ...»

  #15 Livet på land

  Som kunde i skovindustrien har Moelven et ansvar for at fremme bæredygtigt skovbrug. Ved at være en drivkraft for dette bidrager vi til at øge skovens optagelse af kulstof fra atmosfæren. Det gør vi gennem de skovforvaltningstjenester, vi tilbyder, gennem kommunikation med skovejere og ved at stille krav til vores leverandører i henhold til certificeringsordninger som PEFC™ og FSC®.

Ved at rapportere om konkrete bæredygtighedsmål sikrer vi, at kunderne er trygge ved, at de får bæredygtige produkter, når de vælger Moelven.

Global Reporting Initiative

Grundlaget for vores valg af satsningsområder er analyser, som er gennemført i henhold til Global Reporting Initiatives retningslinjer. De primære satsningsområder er valgt på baggrund af, hvad der er væsentligt for langsigtet værdiskabelse, og hvordan vi påvirker og påvirkes af interessenterne.

Analysen omfatter en vurdering af den miljø- og samfundsmæssige påvirkning igennem værdikæden, markedsmæssige ændringer samt interessenternes forventninger nu og fremover. Man har også set på, hvor Moelven som virksomhed har størst positiv og negativ indvirkning på omverdenen, samtidig med at analysen også fremhæver de områder, hvor vi har størst mulig påvirkningskraft.

GRI logga