Att lägga massiva trägolv - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Att lägga massiva trägolv

Ett massivt trägolv från Moelven är enkelt att lägga. Beroende på underlag kan det skruvas eller limmas. För att slutresultatet skall bli bra är det viktigt att läggningsanvisningen följs.

Golvets rörelser

Ett naturligt massivt trägolv har en härlig känsla vare sig det är Furu, Ek eller något annat trä. Då det är just naturligt och levande behövs lite mer omtanke vid läggning. 

Trä anpassar sig hela tiden till sin omgivande miljö. Ökar fukten i luften så ”växer” träet och minskar fukten i luften så krymper det. Rörelserna sker tvärs fiberriktningen alltså tvärs brädan/plankan och alltså inte alls eller endast helt marginellt i längdriktningen. 

Beroende på utgångsläget, hur torr eller fuktig brädan/plankan är vid läggning, så ökar eller minskar bredden efter golvet är lagt. Är träet fuktigt vid läggning så uppstår en krympning. Är träet väldigt torrt så växer träet på bredden. Det är inga stora rörelser vi talar om men att ange ett exakt mått är omöjligt eftersom det är beroende på golvets fuktkvot vid inläggning, luftens fuktvariationer, träslag, fibertäthet mm. 

Ett Moelvengolv är nedtorkat till ca 8-10%. Detta göra att det är anpassat till ett Skandinavisk inomhusklimat med en genomsnitttemperatur på ca 20o  och en relativ luftfuktighet (RF) på 40-60%. Luftfuktigheten är som störst på sommar och höst och som lägst på vår och vinter. Under den torra perioden kan mindre springor uppstå mellan brädorna på ett skruvat eller ett golv limmat mot betongunderlaget. 

Viktigt innan läggning - förberedelser

Trä är ett levande material och för att få ett formstabilt golv utan torkspringor ska anvisningarna följas noggrant. 

• Temperaturen i rummet där golvet skall läggas bör vara ca 20˚C,
   och med en relativ luftfuktighet 
på ca 40-60%. 

• Det är viktigt att golvbrädorna acklimatiseras i det rum där det skall läggas
  tills att golvet har samma temperatur som i rummet dock minst 24t.

Golvbrädorna ska acklimatiseras i oöppnad förpackning (folie) och
   buntarna skall läggas med strö mellan varje förpackning för att alla
   buntar tillåts tempereras.

• Kontrollera golvbrädorna innan läggning så att eventuellt skadade brädor
  inte läggs av misstag. Reklamationer som baseras på uppenbara
  defekter före läggning gäller ej då produkten är lagd.

Kontrollera brädorna före läggning

Innan golvet monteras ska golvbrädan kontrolleras och godkännas av den som lägger golvet. Alla eventuella skador, kvalitetsfel, felaktig fuktkvot mm ska oundvikligen reklameras innan golvet läggs. Reklamationer som åberopas efter läggningen för uppenbara fel och brister beaktas ej.

Trä är ett levande material och har naturliga avvikelser utan att det kan klassas som reklamation. Trä mognar med tiden och vissa förändringar kan uppstå såsom träts färg, kvistar syns igenom ytbehandling och eventuellt någon spricka kan uppstå, men detta hör till träts naturliga egenskaper och klassas ej som reklamation.

Golvbrädor som är lagda anses vara accepterade och har således ingen reklamationsrätt.

Kontrollera underlaget

Ungerlaget måste vara jämt och torrt. Fukten i undergolvet eller reglarna bör vara max 10% och kan kontrollera med en fuktkvotsmätare. 

Ojämnheter och eventuellt  ”knarr” i undergolv åtgärdas innan golvet läggs. För att minimera stegljud och knarr används grålumppapp eller skumplastfolie. Läggs golvet på reglar räcker det med remsor på reglarna.

Läggs golvet ovanpå ett befintligt trägolv bör det nya golvet läggas tvärs det gamla. Alternativt kan Moelvens Funktion Mellangolv användas läggas mellan det gamla och nya golvet. 

Massiva trägolv och golvvärme

Det går utmärkt att lägga ett massivt trägolv på golvvärme. Det är viktigt att golvet skruvas eller att man limmar golvet mot underlaget. Gemensamt för de två sätten är att varje bräda tillåts att röra sig. 

Att lägga trägolv på olika underlag

Skruva fast i underlaget (läs mer)
På bjälklag och befintliga träbaserade golv rekommenderars att golvet skruvas fast i underlaget. Detta är även den enklaste metoden.

Flytande läggning där golvbrädorna limmas ihop (läs mer)
Limmat (flytande) golv kan användas i mindre rum. På ett flytande golv sker hela fuktrörelsen vid väggarna. Den maximala rekommenderade bredden är därför 3-4 meter pga rörelsen i golvet. 

Limma direkt mot golvet (läs mer)
I lägenheter och nya villor är underlaget ofta ett betonggolv, med eller utan golvvärme. Här kan man limma fast golvet direkt mot underlaget. 

Viktigt för golv i större utrymmen

När man lägger golv i större utrymmen är det viktigt att tänka på expansionsmöjligheten. Vid flytande golv är det är viktigt att olika rum inte binds samman. Placera alltid en expansionsfog i dörröppningar under tröskeln. I dörröppningar utan tröskel finns det metallister att köpa för detta ändamål.

Hur gör jag om väggen är ojämn?

Monteringsskiss 3 golvOm väggen har stora ojämnheter bör väggprofilen föras över till första golvbrädan. 

Lägg ut första golvbrädan mot väggen och använd en liten avståndskloss som förs längs väggen med en blyertspenna så att väggprofilen ritas på golvbrädan. 

Hur gör jag vid dörrar och dörröppningar

Monteringsskiss 5 golvInnan du lägger golvet ska du tänka på att:
Kontrollera att det nya golvet inklusive underlaget får plats under dörrar som går in i rummet. Om dörren skrapar i golvet så justera med en hyvel för att få god passform.
Ta bort golvlisten innan du lägger golvet
Kapa dörrfoder nertill så det nya golvet, inklusive underlag, får plats.

Hur gör jag vid rörgenomföringar i golvet

Monteringsskiss 6 golvIllustrationen visar två rörgenomföringar. Här är det mycket viktigt att komma ihåg att hålen för rören ska vara rymliga så det finns plats för expansion. Det finns kåpor i handeln som man kan sätta runt expansionshålen.

  

Behandla obehandlade golv före läggning

Innan man påbörjar ev målning, lasering eller annan ytbehandling av Moelvens obehandlade golv bör man tänka på bl a följande:

•  All ytbehandling skall ske före läggning, annars är det risk att
   golvbrädorna limmas ihop och skadas. 
•  Används för mycket färg, lack eller liknande finns risk att den rinner in
   mellan not och fjäder och en limeffekt kan uppstå. Det kan då vara risk
   för skador på golvbrädorna när panelen sväller och krymper p g a den
   relativa luftfuktigheten i rummet som förändras över tid. 
•  Moelven ansvarar ej för felaktig behandling.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?