[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Timber

Moelven sågverk är organiserade i två divisioner; Timber & Wood. Här presenterar vi alla sågverk i Moelven, även vidareförädlingsföretagen i Timber. Produkterna är huvudsakligen sågade trävaror och komponenter.

12 av Moelvens sågverk har sin tillhörighet i division Timber. Utöver dessa finns det två komponentfabriker och ett exporthyvleri. Till divisionen hör också ett tradingföretag för sågverksutrustning. I divisionen Wood är det ytterligare 6 sågverk med intilliggande hyvlerier som huvudsakligen levererar sina hyvlade produkter på den skandinaviska marknaden. Den totala förbrukningen av sågtimmer är ca 3,9 miljoner m3, som ger ca 1,9 miljoner m3 sågade trävaror.


Köparna av sågade trävaror är huvudsakligen industrikunder som använder produkterna i egen tillverkning. Utöver detta är det stora volymer energiprodukter som cellulosaflis, torrflis, sågspon och bark.

Industrikunder i många länder
Ungefär hälften av produktionen levereras i Skandinavien, även England, Holland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spanien, Japan och Nord-Afrika är viktiga exportmarknader. De huvudsakliga industrikunderna är hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare, golvproducenter och emballagetillverkare. Ungefär 20 % av volymen går internt till egna förädlingsföretag.

Biprodukter
Moelvens biprodukter, så som flis, spån och bark levereras till regionala massa- och papperstillverkare, spånskiveindustri, biobränsleföretag och fjärrvärmeanläggningar.

Lokal råvara

Timret till sågverken kommer främst från skogarna i närområdet.  Leverantörerna  är i huvudsak privata skogsägare och köps genom skogsägarföreningar, etc. Råvaran är en stor del av den totala kostnaden, och det jobbas kontinuerligt med att maximera det ekonomiska utbytet från varje timmerstock.