Röjning av skog

Nästan all skog behöver röjas helst förr än senare. Röjning lägger grunden till ett värdefullt bestånd med önskad trädslagsfördelning och bra kvalitet. Om man inte röjer blir det en tät skog med många klena stammar. Kvaliteten blir då sämre och risken för skador ökar. Att röja din skog själv är mycket tidskrävande.

Vad är röjning av skog?

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem kvar på marken för att förmultna och ge näring och kvarvarande skog. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få mer timmer i skogen.

Varför ska man röja skog?

Om man inte röjer blir det en tät skog med många, klena stammar. Kvaliteten blir bättre och risken för snö- och vindskador minskar. Röjning ger även på sikt en mycket bättre ekonomi vid avverkning.

Det viktigaste du kan göra för mer timmer i din skog är röjning

Röjning är en investering som skapar mer timmer i skogen och betalar sig genom minskad avverkningskostnad, ökat virkesvärde i framtida gallringar och slutavverkning.

Nästan alla skogar behöver röjas förr eller senare. Oftast handlar det om att ta bort självföryngrad björk som hämmar barrplantornas tillväxt, alternativt att friställa huvudstammar av björk. Det finns också hyggen där det kommer upp så många självföryngrade granar och tallar att de hämmar huvudstammarnas kvalitet och tillväxt.

  1. Lägger grunden till ett värdefullt bestånd med önskad trädslagsblandning och bra kvalitet.
  2. Ger träd som växer bättre och blir mer stormfasta.
  3. Ger valfrihet i den kommande skötseln eftersom gallringarna inte behöver fokusera på trängda träd med dålig kvalitet.
  4. Betalar sig normalt redan vid första gallringen genom billigare avverkning samt en högre intäkt
  5. Ger Mer Timmer i skogen

 

...blir det en tät skog med många, klena stammar. Kvaliteten blir sämre och risken ökar för snö- och vindskador. I naturligt föryngrad tallskog kommer förväxande, grovgreniga träd ta över samtidigt som många potentiella timmerträd efterhand dör av trängseln. Är det dessutom gott om björk blir det framtida beståndet en blandning av grova, kvistiga tallar och björkar av dålig kvalitet.

 Planterad tallskog kommer förväxande björkar att piska tallarnas toppskott. De får slängkrökar, sprötkvistar och dubbeltoppar. En del tallar kommer också att dö av trängseln. Det framtida beståndet blir en blandning av björk och tall, båda med sämre kvalitet.

 Planterad granskog klarar visserligen ett björkuppslag ganska bra men granarnas tillväxt hämmas. En del granar kommer också att drabbas av piskskador.

Behöver du hjälp att röja din skog, ta kontakt idag

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Röjning av skog

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier