Skötsel

Att aktivt sköta din skog med fokus på att skapa mer timmer ger dig fler valmöjligheter och större lönsamhet samtidigt som du bidrar till en stor klimatvinst.

Med lyhörda, engagerade medarbetare och stort fokus på mer timmer i skogen är vår ambition att vi ska vara ditt förstahandsval när det gäller skötsel av skog.

Björn Johansson VD i Moelven Skog

Att sköta din skog är enklare än du tror…

Röjning utförs när skogen är ung och den gör du för att få grövre och stabilare träd. Träden som sågas ner är små och lämnas därför kvar på marken för att ge näring åt kvarvarande skog.

Varför ska man röja skog?

Det viktigaste du kan göra för mer timmer i din skog är röjning

Fredrik Karlsson Virkesköpare

Nästan all skog behöver röjas. Om man inte röjer blir skogen tät med många, klena stammar vilket kan ge sämre kvalité och större risk för skador.

Det är en investering som skapar mer timmer i skogen och betalar sig genom lägre avverkningskostnad och ett ökat virkesvärde.

Röjat och oröjat skog

5 fördelar med att röja din skog

 1. Lägger grunden till en värdefull skog med önskad blandning av olika trädslag
 2. Ger kvarvarande träd mer växtkraft och bättre motståndskraft mot skador
 3. Ger fler valmöjligheter i framtida skötsel
 4. Återbetalar sig oftast redan vid den första avverkningen
 5. Ger Mer Timmer i skogen vilket innebär en högre intäkt från din skog

Gallring utförs när skogen är i medelåldern och skapar bättre förutsättningar för kvarvarande träd att växa och bli grövre. När man gallrar tar man mestadels bort de träd som är skadade eller ligger efter i tillväxt. Man skapar även förutsättningar att utveckla de träd som i framtiden kommer bli naturvärdesträd.

Att gallra din skog höjer värdet genom att skapa mer timmer och därmed värdefullare träd vid efterföljande avverkning. Dessutom ger gallring inkomster till dig tidigt under omloppstiden.

Hur ofta behöver man gallra?

När trädens kronor börjar gå ihop är det dags att börja tänka på gallring. Då brukar träden vara 11 till 14 meter höga. Är skogen sedan tidigare röjd i rätt tid så kommer gallringen bli billigare och ge dig mer timmer.

Vanligtvis gör man ytterligare en gallring innan man utför den sista avverkningen. Men beroende på hur snabbt skogen växer och hur du vill sköta din skog kan antalet gallringar variera mellan 1-3 gånger.

Viktigt att tänka på med gallring

Med en bra avverkningsinstruktion minimeras riskerna när du gallrar och du höjer därmed värdet på din skog. Gör man inte rätt kan ett gallrat bestånd vara mer utsatt för vindfällning de första åren. Risken är särskilt stor i höga bestånd, över 20 till 22 meter.

Stubbarna kan också vara en inkörsport för rotröta. Var därför noga med att där det är ökad risk behandla stubbarna i samband med gallringen.

5 fördelar med att gallra din skog

 1. Blandningen av olika trädslag anpassas så att de passar växtplatsen och skapar därmed livskraftiga träd.
 2. Tillväxten blir på färre och kvalitetsmässigt bättre träd.
 3. Du skapar goda förutsättningar för framtida naturvärdesträd
 4. Det blir lägre kostnad i nästa åtgärd
 5. Ger Mer Timmer i skogen vilket innebär en högre intäkt från din skog

När vi på Moelven får förtroendet att avverka din skog, vill vi helst planera föryngringen samtidigt med avverkningsplaneringen. Den gamla skogen ger ofta en bra uppfattning om vilka trädslag och vilken metod som passar bäst för marken. Plantering är den vanligaste metoden när man etablerar en ny skog.

Vad är viktigt när man odlar skog?

Det är inte helt enkelt och det finns mycket att ta hänsyn till så som markberedningsmetod, trädslag, plantsort, hänsyn med mera. Är det redan avverkat minskar även möjligheterna att välja metod då man på vissa marker använder sig av fröträd.

I Sverige är det lagstadgat att odla ny skog när man avverkat?

Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Detta kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Oftast behöver du markbereda innan för att få ett bra resultat. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret.

Att vara skogsägare är inte alltid så enkelt. Det finns många skador som drabbar skogen och det är inte alltid så enkelt att hinna med i svängarna. Oftast angrips försvagade träd av insekter eller svampar. Att träden är svaga beror vanligtvis på skada eller stress som förorsakats av väder och vind. Det därför viktigt att du sköter skogen så så att träden blir så livskraftiga som möjligt.

Har du haft oturen och drabbats av skador i din skog kan du vända dig till oss. Vi på Moelven Skog kan hjälpa dig att lösa problemet och skapa förutsättningar att minimera framtida risker!

Känner du dig orolig för din skog och vilka skador barkborren kan göra?

Då är du inte ensam för det är många skogsägare som känner likadant nu när barkborren gör sitt intågande på bred front. Och det är med all rätt att känna oro. Situationen har blivit intensivare, granbarkborrarna har spridit sig allt längre norrut och skadenivåerna idag är de högsta någonsin i Sverige.

Storymap barkborre ​

Bilden är en storymap gällande 2019 från Skogsstyrelsen och den visar antalet avverkningsärenden som berör barkborre. Rött innebär många anmälningar

Hur vet du om din skog kan bli angripen?

Skog eller enskilda träd som är mycket stressad har svårt att försvara sig mot barkborren. Vad som kan orsaka stress hos granen kan bero på många faktorer. Som exempel kan nämnas gran på felaktig mark, äldre granar som solexponeras vid hyggeskant, extrem torka, väldigt blöta områden, svampangrepp eller att trädet skadats av yttre påverkan.

Illustration barkborrer
Illustrationen är utförd av Bo Persson och är lånad från projektet Stoppa Borrarna.

Vad bör man hålla utkik efter?

Under perioden april/maj till september (beroende på väderförhållande) bör du hålla utkik efter följande:

 • Rödbrunt borrmjöl vid stambasen​ eller i barkfickor på stammen
 • Torra gröna barr på marken ​
 • Avfläkt bark högt uppe på stammen ​
 • Trädkronan är gul till roströd-brun

Borrmjöl

Borrmjöl är något man bör hålla utkik efter.

Vad gör jag på kort sikt om min skog är drabbad av barkborre?

Oftast har man angrepp på flera ställen i sin skog så det gäller att prioritera vilket del som är viktigast att börja med. Angreppets omfattning och risken för ökade skador i din skog är avgörande för denna prioritering samt hur stor åtgärden behöver vara.

Ibland klarar man att begränsa angreppet med en metod som kallas ”Sök och plock”. Denna metod lämnar dock en större osäkerhet jämfört mot att avverka hela det skadedrabbade beståndet.

Kan industrin ta emot min skadade skog?

Mottagningsmöjligheterna för det skadade virket är relativt små sett till sortimenten massaved och timmer. Det beror på var i skadefasen skogen avverkas, vanligtvis upptäcks skadan lite för sent. Däremot finns det ett sortiment som kallas brännved som även inbegriper barkborreskada skog.

Ett vanligt scenario vid dessa skadeepidemier är att väldigt många skogsägare behöver hjälp vid samma tidpunkt. Då det är omöjligt att vara på alla platser samtidigt nyttjas vanligtvis kösystem, så ju tidigare du ser skadan och tecknar avtal desto snabbare kan vi hjälpa dig.

Vad kan jag göra på längre sikt för att minimera risken för barkborreangrepp?

 1. Håll skogen frisk genom att plantera rätt trädslag på rätt mark och sköta den efter skogsbruksplanens föreslagna åtgärder. En växtlig skog har stor motståndskraft.
 2. Skapa gärna blandskogsbestånd. De olika trädslagen blir spridningsbarriärer och studier visar att barkborren inte tycker om björkdoft.
 3. Gynna barkborrens fiender genom att bland annat skapa goda miljöer för hackspett, myrbaggar eller allmän barkbock.

Filmen nedan är från vår senaste skogsägarträff. Här berättar Hans Källsmyr från Skogsstyrelsen om barkborrens livscykel och vad vi kan göra för att minska skadenivån.

Spela

 

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Skötsel

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Följ oss i sociala medier