1. Vilka yttermått har de olika storlekarna i Multi Room (Bredd x Djup x Höjd mm)?

Small
2656x2056x2500* mm (4,4 m2)

Medium
2656x3256x2500* mm (7,3 m2)

Large
4456x3856x2500* mm (15,3 m2)

*Höjd avser synlig vägghöjd. Ingående ventilation avslutas på 2650 mm.
Multi Room kräver ett fritt öppningsmått (höjd) på minst 2700 mm.

2. För hur många personer är Multi Room – small, medium & large anpassade för?

Storlek small är anpassad för 1-3 personer.
Storlek medium är anpassad för 4-5 personer
Storlek large är anpassad för 6-10 personer.

Ovan angivet i fetstil anger antal personer för vad som varit underlag för
dimensionering av ingående tilluftsventilation.

3. Hur bra är Multi Room´s ljudisolering?

Rummet är generellt dimensionerat att ljudisolera normala samtal i rummet – dvs att kontext på samtal ej skall kunna noteras två meter utanför rummet.
I de fall bakgrundsljudnivån i allmänutrymmet (utanför rummet) är låg kan samtal uppfattas. Multi Room garanterar inget exakt R´w (dB) ljudisoleringsvärde. Vi rekommenderar att Ni besöker någon av våra utställningar för att uppleva produktens ljudisolering och för att säkerställa att Multi Room uppfyller Era specifika krav.

4. Kan man få Multi Room i valfri måttsättning – bredd x höjd?

Nej, våra Multi Room återfinns i 3 st. fördefinierade storlekar där varje storlek är utformad utifrån ett användningsområde – samtalsrum, mötesrum, konferensrum.

5. Kan man bestämma själv om rummet skall vara mer eller mindre glasat/tätt?

Multi Room är unikt på marknaden när det gäller att utforma sitt rum efter sina egna behov. Vi är måna om att Ni som kund, som känner Er lokal bäst, har möjligheten att anpassa rummet utifrån des position och användningsområde. Varje sida på Multi Room (totalt 4 st sidor) kan konfigureras i tätt, glasat, delvis glasat. Lägg därtill möjligheten till tät eller glasad dörr samt placering av dörren.
Möjligheterna med Multi Room är i princip oändliga.
Testa själv i vår konfigurator här.

6. Är glasen i Multi Room personsäkert?

Samtliga ingående glas i Multi Room utförs med 12-16 mm tjocka lamellglas
som säkerställer personsäkerhet och skydd mot skärskador.

7. Kan Multi Room fås med inåt- och utåtgående dörr?

Ja. Samtliga storlekar kan fås med såväl inåt- och utåtgående dörr. Som
utgångspunkt är dörrarna alltid 10 M breda för att säkerställa
tillgänglighetskraven (minst 800 mm fritt passagemått vid 90 graders
uppställning). I de fall man värdesätter ett större fritt utrymme i rummet och
önskar inåtgående dörr kan dörrbredden justeras till 9 M bredd.
Dörren placeras alltid till vänster eller höger och återfinns alltid på
”FRAMSIDA”, se vår konfigurator här.

8. I vilka standardkulörer återfinns Multi Room och kan den i tillägg fås i valfri kulör?

Multi Room kan fås i totalt 16 st utvalda standardfärger. Alla färger är noga utvalda för att linjera med valda textilgolv och möbelpaket. I tillägg erbjuder vi Er möjligheten att välja fritt från NCS-skalan. 
Välj din favoritfärg i vår konfigurator, klicka här.

9. Återfinns Multi Room i andra ytskikt än kulör?

Ja, Multi Room kan som standard fås i klar-/mattlackad ekfanèr eller askfanèr.

10. Ingår det golv i Multi Room?

Som tillval kan Multi Room fås i totalt 8 st. olika textilgolv från Ogeborg (Tretford). Sortimentet är noga utvalt med hänsyn till våra standardfärger där 5 st. av textilgolven är anpassade till en specifik färgpalett och där övriga 3 st. är våra basfärger. Välj det textilgolv som passar Er bäst. Golvet monteras ovanpå Ert befintliga golv. Om Ni idag, där Multi Room skall placeras, redan har ett textilgolv kan rummet konfigureras utan tillkommande textilgolv. I det fall Ert nuvarande golv är ett trägolv eller motsvarande rekommenderar Vi att Ni alltid väljer ett av valbara textilgolv för att uppnå en bra invändig ljudmiljö.

11. Hur ser innertaket ut i Multi Room?

Multi Room levereras med ett invändigt akustiktak från Ecophon. Innertaket, som har dold upphängning (kant Ds) är en viktig del för att erhålla rätt invändig akustik. Innertaket kan fås i White Frost (Vitt) alt Soft Slate (mörkgrå).

12. Hur ser yttertaket ut på Multi Room?

Multi Room skall tålas att betraktas från alla håll så även uppifrån. Rummen förses med ett yttertak i samma kulör/faner som övriga delar av rummets väggar. Taket är tätt sammanfogat och kan med enkelhet avtorkas. Tilluftsventilationen bryter igenom yttertaket med 150 mm för att enkelt kunna medge underhåll och renhållning av filter.

13. Hur fungerar ventilationen i Multi Room?

Samtliga storlekar levereras alltid med vår tilluftsfläkt inkluderad i leverans. Våra tilluftsfläktar klarar 40-200 liter/s med mycket låga ljudnivåer som följd. Tilluften tas in ovan yttertak, från omgivande miljö, via fläkten inkl. trycklådan och vidare in i rummet via vår integrerade luftspridare monterad i undertaket. Tilluften kan justeras på en styrpanel – låg-, mellan- och högt flöde. I tillägg finns ett autoläge i de fall rummen skall ventileras efter koldioxid och värmebelastning som uppstår i rummet.

14. Är ventilationslösningen säkerställd enligt BBR 26 & AFS 2009:2?

Ja. Vi utgår initialt från att lokalen i sig där Multi Room skall placeras klarar kraven enligt BBR 26 & AFS 2009:2. Med utgångsvärde om 700 ppm i lokalen kommer gränsvärdet för koldioxid i Multi Room aldrig överskrida 1000 ppm. Detta har beaktats och säkerställts vid utformning av integrerad ventilation i Multi Room – hänsyn taget till angiven maxbelastning 2-6 personer.

15. Kan integrerad ventilationslösning innehålla kyla?

Ja, I de fall lokalen, där Multi Room skall placeras, innehar sk torr kyla kan vi komplettera vårt ventilationspaket med ett kylbatteri. Kylbatteriet ansluts därefter till lokalens befintliga kylsystem. Rummet får i tillägg en styrenhet för att reglera kylan i rummet. Kylbatteri kan kompletteras fläkten i efterhand.

16. Ingår belysning i Multi Room?

Ja, det ingår allmänbelysning i samtliga storlekar. Belysningen, Ecolux Square, monteras i undertaket och styrs över en tryckdimmer monterad på anslagssida dörr. I tillägg erbjuds uttag för pendlad takarmatur, även den styrd av dimmern.

17. Vilka el-installationer ingår som standard och vilka tillval erbjuds?

Samtliga storlekar innehar allmänbelysning, 1 st 2-väggsuttag (monteras i hörnmodul Sida B/D – diagonalt från dörr), dimmer och snabbkopplingsbox.
I tillägg kan varje hörnmodul erbjudas med 2-väggsuttag samt i de fall väggsidan utförs helt tät kan 2-väggsuttag monteras 1500 mm öfg. för montage av bildskärm.

18. Kan Multi Room levereras med uttag för data och fungerar Wifi i rummet?

Uttag för data erbjuds som tillval. Monterad i hörnmodul (diagonalt från dörr) alternativt monterad 1500 mm öfg vid helt tät vägg, vid montage av bildskärm.
Vi har inte noterat några störningar av Wifi-signaler kopplade till vår utformning av Multi Room.

19. Räknas Multi Room som fast inredning?

Ja, Multi Room räknas som en del av byggnadens fasta inredning. Det material som är i tak, väggar och i golv har därför sådana egenskaper att de är svåra att antända, medverkar inte till snabb brandspridning, utvecklar inte snabbt stora mängder värme eller brandgas, deformeras inte vid brandpåverkan så att fara kan uppstå samt smälter och droppar inte utanför brandens omedelbara närhet.

20. Blir det inte för mycket brännbart material i min lokal när jag installerar ett Multi Room?

Din lokal, enskilt eller tillsammans med andra delar av byggnaden, utgör en egen brandcell,
vilket innebär att spridning av brand och brandfarliga gaser hindras under en viss tid. Hur länge brandcellen står emot brand beror på vad det är för typ av byggnad. Inom en brandcell får en viss mängd brännbart material finnas för att brandskyddet ska kunna upprätthållas. Inför installation av ett Multi Room kommer Moelven och du gemensamt göra en bedömning hur mängden brännbart material påverkas vid installation för att säkerställa säkerheten vid brand inte ska påverkas.

21. Påverkas utrymningssäkerheten i min lokal av att jag installerar ett Multi Room?

Möjligheten att utrymma ska inte påverkas av att Multi Room installeras i dina lokaler.
Vid installation finns därför riktlinjer framtagna som hjälper Moelven och dig vid val av placering av ditt nya Multi Room så att utrymningssäkerheten från befintliga ytor och utrymningssäkerheten inifrån Multi Room är i enlighet med gällande krav.

22. Påverkas lokalens ventilationsbrandskydd av att jag installerar ett Multi Room?

Nej, ventilationssystemets uppbyggnad, med hänsyn till skyddet mot brand- och brandgasspridning,
påverkas inte av att ett Multi Room installeras i utrymmet.

23. Behöver Multi Room förses med brand- och utrymningslarm?

Det beror på om din byggnad är försedd med en brand- och utrymningslarmsanläggning sedan tidigare. För vissa verksamheter/byggnader är brand- och utrymningslarm en förutsättning för brandskyddet men finns inte kravet sedan tidigare påverkar ditt Multi Room inte dessa förutsättningar. Finns det brand- och utrymningslarm i byggnaden kan det vara nödvändigt att komplettera ditt Multi Room med detektor och eventuellt larmdon. Om detta är nödvändigt beror på vilka kravställningar ditt larm är installerat efter. Kontakta i sådant fall din larmleverantör eller din fastighetsägare för att ni utifrån kravställningar kopplat till detektorernas övervakningsområde samt krav på hörbarhet ska göra bedömningen om komplettering behövs eller ej.

24. Behöver Multi Room förses med sprinkler?

Om sprinkler inte finns installerat sedan tidigare kommer inte heller sprinkler krävas för ditt Multi Room. Om dina lokaler har sprinkler installerat sedan tidigare är det troligt att sprinklersystemet
behöver anpassas till att ett Multi Room installeras i lokalerna. Studera anläggarintyget för sprinkler för att kontrollera vilken omfattning och vilka krav din sprinklerinstallation har. Denna bedömning kan också genomföras i samråd med ansvarig anläggarfirma och i de fall en eventuell fastighetsägare ansvarar för sprinklersystemet dennes representant. Ni bör beakta om sprinkler ska installeras inne i modulen. I de fall avståndet mellan modulens tak och sprinklerhuvud understiger 0,5 meter ska även modulplacering i förhållande till befintlig sprinklerinstallation ses över så denna ej behöver kompletteras.

25. Kan ett Multi Room placeras i vilken typ av verksamhet som helst?

Multi Room är framtagna för att i sitt standardutförande och utan kompletterande utredningar kunna placeras i verksamheter som likställs med kontorsmiljöer och skolor. Installation av Multi Room kan även ske i andra miljöer men det ska då säkerställa att brandsäkerheten i dessa miljöer inte påverkas på ett negativt sätt. Kontakta Moelven så kan de hjälpa dig vidare i denna utredning.